یافته‌ها: 67سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نسبت انقباضی

طول

قطر - داخلی، بازیابی شده

قطر - داخلی، عرضه شده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نسبت انقباضی
طول
قطر - داخلی، بازیابی شده
قطر - داخلی، عرضه شده
ضخامت دیواره - غیرقابل بازیابی
رنگ
image
FITFAB-1 BK007
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC .47" X 50'
18
32
110.42000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
50.0' (15.24m)
0.24" (6.0mm)
0.47" (12.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
FITFAB-2 BK004
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC .79"X200'
5
6
327.52000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
200.0' (61m)
0.39" (10.0mm)
0.79" (20.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
HFT5000-12/6-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRNK FABRIC 12/6MM 500M BLK
3
-
1179.52000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
1640.42' (500m)
0.24" (6.0mm)
0.47" (12.0mm)
-
Black
image
FITFAB-4 BK007
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 1.57" X 50'
4
-
169.40000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
50.0' (15.24m)
0.79" (20.0mm)
1.57" (40.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
FITFAB-7 BK005
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 2.76"X100'
19
-
439.14000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
1.38" (35.0mm)
2.76" (70.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
FITFAB-4 BK004
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 1.57"X200'
2
-
481.19000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
200.0' (61m)
0.79" (20.0mm)
1.57" (40.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
HFT5000-25/12-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK FABRIC 1=400M
4
-
1029.70000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
1312.34' (400m)
0.47" (12.0mm)
0.98" (25.0mm)
-
Black
image
HFT5000-20/10-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC 20/10MM 400M BLK
3
-
1132.23000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
1312.34' (400m)
0.39" (10.0mm)
0.79" (20.0mm)
-
Black
image
HFT5000-12/6-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRNK FABRIC BLK 1=1M
463
-
4.42000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
0.24" (6.0mm)
0.47" (12.0mm)
-
Black
image
HFT5000-20/10-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M
3573
-
5.31000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
0.39" (10.0mm)
0.79" (20.0mm)
-
Black
image
HFT5000-34/17-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK 1=1M
348
-
5.39000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
0.67" (17.0mm)
1.34" (34.0mm)
-
Black
image
HFT5000-30/15-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M
163
-
7.19000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
0.59" (15.0mm)
1.18" (30.0mm)
-
Black
image
HFT5000-40/20-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M
258
-
8.71000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
0.79" (20.0mm)
1.57" (40.0mm)
-
Black
image
HFT5000-50/25-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M
104
-
10.66000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
0.98" (25.0mm)
1.97" (50.0mm)
-
Black
image
FITFAB-2 BK007
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC .79" X 50'
1
-
131.86000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
50.0' (15.24m)
0.39" (10.0mm)
0.79" (20.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
FITFAB-3 BK007
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 1.18" X 50'
-
1
140.52000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
50.0' (15.24m)
0.59" (15.0mm)
1.18" (30.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
FITFAB-3 BK004
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 1.18"X200'
-
-
399.14000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
200.0' (61m)
0.59" (15.0mm)
1.18" (30.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
HFT5000-6/3-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK 1=1M
-
-
4.29000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
0.12" (3.0mm)
0.24" (6.0mm)
-
Black
image
HFT5000-25/12-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK FABRIC 1=1M
-
-
4.83000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
0.47" (12.0mm)
0.98" (25.0mm)
-
Black
image
HFT5000-80/40-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK FABRIC
-
-
11.42465
-
400
HFT5000
Active
2 to 1
-
1.57" (40.0mm)
3.15" (80.0mm)
-
Black
image
HFT5000-60/30-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M
87
-
11.59000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
1.18" (30.0mm)
2.36" (60.0mm)
-
Black
image
HFT5000-70/35-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M
42
-
15.95000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
3.28' (1.00m)
1.38" (35.0mm)
2.76" (70.0mm)
-
Black
image
HFT5000-25/12-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK FABRIC 1=5M
-
-
20.92000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
16.41' (5.00m)
0.47" (12.0mm)
0.98" (25.0mm)
-
Black
image
H2F0.48BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 12MM 25'
-
-
62.87000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
0.24" (6.0mm)
0.47" (12.0mm)
-
Black
image
HFT5000-25/12-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK FABRIC 1=25M
-
-
64.36000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
82.0' (25.0m)
0.47" (12.0mm)
0.98" (25.0mm)
-
Black
image
H2F0.79BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 20MM 25'
-
-
74.60000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
0.39" (10.0mm)
0.79" (20.0mm)
-
Black
image
H2F1.18BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 30MM 25'
-
-
88.17000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
0.59" (15.0mm)
1.18" (30.0mm)
-
Black
image
H2F1.58BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 40MM 25'
-
-
102.26000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
0.79" (20.0mm)
1.57" (40.0mm)
-
Black
image
FITFAB-5 BK008
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 1.97" X 25'
-
-
118.94000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
0.98" (25.0mm)
1.97" (50.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
H2F1.97BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 50MM 25'
-
-
123.62000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
0.98" (25.0mm)
1.97" (50.0mm)
-
Black
image
HFT5000-25/12-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK FABRIC 1=50M
-
-
128.71000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
164.0' (50.0m)
0.47" (12.0mm)
0.98" (25.0mm)
-
Black
image
FITFAB-6 BK008
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 2.36" X 25'
-
-
129.34000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
1.18" (30.0mm)
2.36" (60.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
H2F2.36BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 60MM 25'
-
-
134.38000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
1.18" (30.0mm)
2.36" (60.0mm)
-
Black
image
FITFAB-7 BK008
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 2.76" X 25'
-
-
154.70000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
1.38" (35.0mm)
2.76" (70.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
H2F2.75BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 70MM 25'
-
-
158.32000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
25.0' (7.62m)
1.38" (35.0mm)
2.76" (70.0mm)
-
Black
image
H2F0.48BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 12MM 100'
-
-
190.89000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
0.24" (6.0mm)
0.47" (12.0mm)
-
Black
image
H2F0.79BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 20MM 100'
-
-
237.86000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
0.39" (10.0mm)
0.79" (20.0mm)
-
Black
image
HFT5000-25/12-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK FABRIC 1=100M
-
-
257.42000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
328.1' (100m)
0.47" (12.0mm)
0.98" (25.0mm)
-
Black
image
FITFAB-1 BK004
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC .47"X200'
-
107
275.94000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
200.0' (61m)
0.24" (6.0mm)
0.47" (12.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
H2F1.18BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 30MM 100'
-
-
292.40000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
0.59" (15.0mm)
1.18" (30.0mm)
-
Black
image
FITFAB-5 BK005
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 1.97"X100'
-
-
295.58000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
0.98" (25.0mm)
1.97" (50.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
FITFAB-6 BK005
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 2.36"X100'
-
-
322.08000
-
1
FIT®
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
1.18" (30.0mm)
2.36" (60.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
H2F1.58BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 40MM 100'
-
-
348.45000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
0.79" (20.0mm)
1.57" (40.0mm)
-
Black
image
H2F1.97BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 50MM 100'
-
-
433.90000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
0.98" (25.0mm)
1.97" (50.0mm)
-
Black
image
H2F2.36BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 60MM 100'
-
-
476.92000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
1.18" (30.0mm)
2.36" (60.0mm)
-
Black
image
H2F2.75BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 70MM 100'
-
-
572.97000
-
1
Shrinkflex
Active
2 to 1
100.0' (30.5m)
1.38" (35.0mm)
2.76" (70.0mm)
-
Black
image
HFT5000-34/17-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK 1=350M
-
-
1006.43200
-
5
HFT5000
Active
2 to 1
1148.3' (350m)
0.67" (17.0mm)
1.34" (34.0mm)
-
Black
image
HFT5000-50/25-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC 50/25MM 200M BLK
-
-
1137.38000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
656.2' (200m)
0.98" (25.0mm)
1.97" (50.0mm)
-
Black
image
HFT5000-6/3-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK
-
-
1143.12000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
1640.42' (500m)
0.12" (3.0mm)
0.24" (6.0mm)
-
Black
image
HFT5000-100/50-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRNK FABRIC BLK 1=100M
-
-
1168.50000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
328.1' (100m)
1.97" (50.0mm)
3.94" (100.0mm)
-
Black
image
HFT5000-60/30-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC 60/30MM 200M BLK
-
-
1236.51000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
656.2' (200m)
1.18" (30.0mm)
2.36" (60.0mm)
-
Black
image
HFT5000-70/35-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC 70/35MM 150M BLK
-
-
1275.70000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
492.13' (150m)
1.38" (35.0mm)
2.76" (70.0mm)
-
Black
image
HFT5000-40/20-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC 40/20MM 300M BLK
-
-
1393.10000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
984.25' (300m)
0.79" (20.0mm)
1.57" (40.0mm)
-
Black
image
HFT5000-30/15-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEATSHRK FABRIC 30/15MM 400M BLK
-
-
1533.89000
-
1
HFT5000
Active
2 to 1
1312.34' (400m)
0.59" (15.0mm)
1.18" (30.0mm)
-
Black
FITFAB-10 BK005
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 2.36"X100'
-
-
Call
-
1
FIT®
Obsolete
3 to 1
100.0' (30.5m)
0.79" (20.0mm)
2.36" (60.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
FITFAB-8 BK004
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC .71"X200'
-
-
Call
-
1
FIT®
Obsolete
3 to 1
200.0' (61m)
0.24" (6.0mm)
0.71" (18.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
FITFAB-9 BK004
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 1.18"X200'
-
-
Call
-
1
FIT®
Obsolete
3 to 1
200.0' (61m)
0.39" (10.0mm)
1.18" (30.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
FITFAB-8 BK007
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC .71" X 50'
-
-
Call
-
1
FIT®
Obsolete
3 to 1
50.0' (15.24m)
0.24" (6.0mm)
0.71" (18.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
FITFAB-9 BK007
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 1.18" X 50'
-
-
Call
-
1
FIT®
Obsolete
3 to 1
50.0' (15.24m)
0.39" (10.0mm)
1.18" (30.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
FITFAB-10 BK008
Alpha Wire
HEATSHRINK FABRIC 2.36" X 25'
-
-
Call
-
1
FIT®
Obsolete
3 to 1
25.0' (7.62m)
0.79" (20.0mm)
2.36" (60.0mm)
0.040" (1.02mm)
Black
image
H2F1.38BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 35MM 100'
-
-
Call
-
1
Shrinkflex
Obsolete
2 to 1
100.0' (30.5m)
0.69" (17.5mm)
1.38" (35.0mm)
-
Black
image
H2F0.98BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 25MM 25'
-
-
Call
-
1
Shrinkflex
Obsolete
2 to 1
25.0' (7.62m)
0.49" (12.5mm)
0.98" (25.0mm)
-
Black
image
H2F1.38BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 35MM 25'
-
-
Call
-
1
Shrinkflex
Obsolete
2 to 1
25.0' (7.62m)
0.69" (17.5mm)
1.38" (35.0mm)
-
Black
image
H2F0.98BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 25MM 100'
-
-
Call
-
1
Shrinkflex
Obsolete
2 to 1
100.0' (30.5m)
0.49" (12.5mm)
0.98" (25.0mm)
-
Black
image
H2F3.15BK
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 80MM 100'
-
-
Call
-
1
Shrinkflex
Obsolete
2 to 1
100.0' (30.5m)
1.57" (40.0mm)
3.15" (80.0mm)
-
Black
image
H2F3.15BK25
Techflex
2:1 FAB HEATSHRINK BLK 80MM 25'
-
-
Call
-
1
Shrinkflex
Obsolete
2 to 1
25.0' (7.62m)
1.57" (40.0mm)
3.15" (80.0mm)
-
Black
image
HFT5000-100/50-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
HEAT SHRINK 1=1M
-
-
Call
-
1
HFT5000
Discontinued
2 to 1
3.28' (1.00m)
1.97" (50.0mm)
3.94" (100.0mm)
-
Black

مقایسه