یافته‌ها: 173سازنده

سری ساخت

تعداد رساناها

حد فاصل

طول کابل

عرض کابل


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
تعداد رساناها
حد فاصل
طول کابل
عرض کابل
جنس پوشش (عایق)
ضخامت پوشش (عایق)
نوع مواد هادی
نوع آبکاری
حد
مشخصات
image
PSR1636-06
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6COND 0.050"
19
-
267.00000
-
1
PSR1636
Active
6
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.35" (9.00mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-08
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 8COND 0.100"
7
-
356.00000
-
1
PSR1635
Active
8
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
0.90" (22.86mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-05
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 5COND 0.050"
9
-
267.00000
-
1
PSR1636
Active
5
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.30" (7.57mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-03
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 3COND 0.100"
7
-
267.00000
-
1
PSR1635
Active
3
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
0.40" (10.16mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-04
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 4COND 0.100"
6
-
267.00000
-
1
PSR1635
Active
4
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
0.50" (12.70mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-06
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6COND 0.100"
24
-
311.50000
-
1
PSR1635
Active
6
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
0.70" (17.78mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-05
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 5COND 0.100"
4
-
311.50000
-
1
PSR1635
Active
5
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
0.60" (15.10mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-09
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 9COND 0.100"
8
-
400.50000
-
1
PSR1635
Active
9
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.00" (25.40mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-12
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12COND 0.050"
7
-
400.50000
-
1
PSR1636
Active
12
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.65" (16.51mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-12
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12COND 0.100"
6
-
426.25000
-
1
PSR1635
Active
12
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.30" (33.02mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-10
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 10COND 0.100"
12
-
445.00000
-
1
PSR1635
Active
10
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.10" (27.94mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-14
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 14COND 0.100"
5
-
465.00000
-
1
PSR1635
Active
14
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.50" (38.10mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-20
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 20COND 0.050"
7
-
503.75000
-
1
PSR1636
Active
20
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.05" (26.67mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-20
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 20COND 0.100"
2
-
620.00000
-
1
PSR1635
Active
20
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.10" (53.34mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-04
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 4COND 0.050"
-
-
267.00000
-
1
PSR1636
Active
4
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.25" (6.35mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-10
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 10COND 0.050"
2
-
311.50000
-
1
PSR1636
Active
10
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.55" (13.97mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-11
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 11COND 0.100"
3
-
445.00000
-
1
PSR1635
Active
11
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.20" (30.48mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-16
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 16COND 0.100"
3
-
503.75000
-
1
PSR1635
Active
16
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.70" (43.18mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-25
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 25COND 0.050"
2
-
620.00000
-
1
PSR1636
Active
25
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.30" (33.02mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-13
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 13COND 0.100"
2
-
426.25000
-
1
PSR1635
Active
13
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.40" (35.56mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-17
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 17COND 0.050"
1
-
426.25000
-
1
PSR1636
Active
17
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.90" (22.86mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-22
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 22COND 0.050"
11
-
542.50000
-
1
PSR1636
Active
22
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.15" (29.21mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-18
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 18COND 0.100"
2
-
581.25000
-
1
PSR1635
Active
18
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.90" (48.26mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-14-300
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 14COND 0.100"
6
-
341.76000
-
1
PSR1635
Active
14
0.100" (2.54mm)
300' (91.4m)
1.50" (38.10mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-02
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 2COND 0.100"
-
-
222.50000
-
1
PSR1635
Active
2
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
0.30" (7.57mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-08
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 8COND 0.050"
1
-
267.00000
-
1
PSR1636
Active
8
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.45" (11.43mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1636-07
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 7COND 0.050"
-
-
267.00000
-
1
PSR1636
Active
7
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.40" (10.16mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-15
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 15COND 0.100"
1
-
465.00000
-
1
PSR1635
Active
15
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.60" (40.64mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-09
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 9COND 0.050"
-
-
1.00450
-
1500
PSR1636
Active
9
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.50" (12.70mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-11
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 11COND 0.050"
-
-
1.14800
-
1500
PSR1636
Active
11
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.60" (15.10mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-07
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 7COND 0.100"
-
-
1.14800
-
1500
PSR1635
Active
7
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
0.80" (20.32mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-13
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 13COND 0.050"
-
-
1.29150
-
1500
PSR1636
Active
13
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.70" (17.78mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-15
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 15COND 0.050"
-
-
1.43500
-
1500
PSR1636
Active
15
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.80" (20.32mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-16
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 16COND 0.050"
-
-
1.43500
-
1500
PSR1636
Active
16
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.85" (21.59mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-14
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 14COND 0.050"
-
-
1.43500
-
1500
PSR1636
Active
14
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.75" (19.05mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-19
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 19COND 0.050"
-
-
1.72200
-
1500
PSR1636
Active
19
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.00" (25.40mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-18
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 18COND 0.050"
-
-
1.72200
-
1500
PSR1636
Active
18
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
0.95" (24.13mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-21
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 21COND 0.050"
-
-
1.86550
-
1500
PSR1636
Active
21
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.10" (27.94mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-23
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 23COND 0.050"
-
-
1.89000
-
1500
PSR1636
Active
23
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.20" (30.48mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-19
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 19COND 0.100"
-
-
1.89000
-
1500
PSR1635
Active
19
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.00" (50.80mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-17
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 17COND 0.100"
-
-
2.00900
-
1500
PSR1635
Active
17
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
1.80" (45.72mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-24
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 24COND 0.050"
-
-
2.01600
-
1500
PSR1636
Active
24
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.25" (31.75mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-26
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 26COND 0.050"
-
-
2.14200
-
1500
PSR1636
Active
26
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.35" (34.29mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-27
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 27COND 0.050"
-
-
2.14200
-
1500
PSR1636
Active
27
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.40" (35.56mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-22
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 22COND 0.100"
-
-
2.14200
-
1500
PSR1635
Active
22
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.30" (58.42mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-21
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 21COND 0.100"
-
-
2.14200
-
1500
PSR1635
Active
21
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.20" (55.88mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-28
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 28COND 0.050"
-
-
2.26800
-
1500
PSR1636
Active
28
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.45" (36.83mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-23
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 23COND 0.100"
-
-
2.26800
-
1500
PSR1635
Active
23
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.40" (61.00mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-30
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 30COND 0.050"
-
-
2.39000
-
1500
PSR1636
Active
30
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.55" (39.37mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-28
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 28COND 0.100"
-
-
2.39000
-
1500
PSR1635
Active
28
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.90" (73.66mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-27
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 27COND 0.100"
-
-
2.39000
-
1500
PSR1635
Active
27
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.80" (71.12mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-26
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 26COND 0.100"
-
-
2.39000
-
1500
PSR1635
Active
26
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.70" (68.58mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-24
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 24COND 0.100"
-
-
2.39400
-
1500
PSR1635
Active
24
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.50" (63.50mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-25
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 25COND 0.100"
-
-
2.39400
-
1500
PSR1635
Active
25
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
2.60" (66.04mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-29
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 29COND 0.050"
-
-
2.39400
-
1500
PSR1636
Active
29
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.50" (38.10mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-36
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 36COND 0.050"
-
-
2.50950
-
1500
PSR1636
Active
36
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
1.85" (46.99mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-40
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 40COND 0.050"
-
-
2.62900
-
1500
PSR1636
Active
40
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
2.05" (52.07mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-30
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 30COND 0.100"
-
-
2.62900
-
1500
PSR1635
Active
30
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
3.10" (78.74mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-29
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 29COND 0.100"
-
-
2.62900
-
1500
PSR1635
Active
29
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
3.00" (76.20mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-45
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 45COND 0.050"
-
-
2.74850
-
1500
PSR1636
Active
45
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
2.30" (58.42mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-50
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 50COND 0.050"
-
-
2.86800
-
1500
PSR1636
Active
50
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
2.55" (64.77mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1636-55
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 55COND 0.050"
-
-
2.98750
-
1500
PSR1636
Active
55
0.050" (1.27mm)
500' (152.4m)
2.80" (71.12mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-34
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 34COND 0.100"
-
-
3.39000
-
1500
PSR1635
Active
34
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
3.50" (88.90mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-35
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 35COND 0.100"
-
-
3.39000
-
1500
PSR1635
Active
35
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
3.60" (91.44mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-36
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 36COND 0.100"
-
-
3.39000
-
1500
PSR1635
Active
36
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
3.70" (93.98mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-33
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 33COND 0.100"
-
-
3.39000
-
1500
PSR1635
Active
33
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
3.40" (86.36mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-31
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 31COND 0.100"
-
-
3.39000
-
1500
PSR1635
Active
31
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
3.20" (81.28mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
PSR1635-32
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 32COND 0.100"
-
-
3.39000
-
1500
PSR1635
Active
32
0.100" (2.54mm)
500' (152.4m)
3.30" (83.82mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
10130077-001LF
Amphenol FCI
SATA PLUG
-
-
3.96201
-
720
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10130077-002LF
Amphenol FCI
SATA PLUG
-
-
4.67663
-
600
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TU-10-100-22B
TE Connectivity Raychem Cable Protection
55A FLAT CONDUCTOR CA
-
-
21.61368
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TU-10-100-24B
TE Connectivity Raychem Cable Protection
55A FLAT CONDUCTOR CA
-
-
21.61368
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TU-20-100-24B
TE Connectivity Raychem Cable Protection
55A FLAT CONDUCTOR CA
-
-
22.69436
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TU-20-050-28B
TE Connectivity Raychem Cable Protection
55A FLAT CONDUCTOR CA
-
-
24.36118
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TU-20-100-22B
TE Connectivity Raychem Cable Protection
55A FLAT CONDUCTOR CA
-
-
31.68784
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TU-16-050-28B
TE Connectivity Raychem Cable Protection
55A FLAT CONDUCTOR CA
-
-
32.91652
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TU-40-050-28B
TE Connectivity Raychem Cable Protection
55A FLAT CONDUCTOR CA
-
-
40.99904
-
500
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
image
PSR1635-02
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 2COND 0.100"
-
-
5.77000
-
1
PSR1635
Active
2
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
0.30" (7.57mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-03
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 3COND 0.100"
-
-
6.84000
-
1
PSR1635
Active
3
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
0.40" (10.16mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-04
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 4COND 0.100"
-
-
6.84000
-
1
PSR1635
Active
4
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
0.50" (12.70mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-05
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 5COND 0.100"
-
-
7.55000
-
1
PSR1635
Active
5
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
0.60" (15.10mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-06
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6COND 0.100"
-
-
7.55000
-
1
PSR1635
Active
6
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
0.70" (17.78mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-08
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 8COND 0.100"
-
-
8.28000
-
1
PSR1635
Active
8
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
0.90" (22.86mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-09
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 9COND 0.100"
25
-
9.27000
-
1
PSR1635
Active
9
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.00" (25.40mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-02
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 2COND 0.100"
-
-
10.26000
-
1
PSR1635
Active
2
0.100" (2.54mm)
10' (3.05m)
0.30" (7.57mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-10
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 10COND 0.100"
-
-
10.26000
-
1
PSR1635
Active
10
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.10" (27.94mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-11
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 11COND 0.100"
-
-
10.26000
-
1
PSR1635
Active
11
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.20" (30.48mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-12
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 12COND 0.100"
-
-
10.81000
-
1
PSR1635
Active
12
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.30" (33.02mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-13
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 13COND 0.100"
-
-
10.81000
-
1
PSR1635
Active
13
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.40" (35.56mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-03
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 3COND 0.100"
-
-
11.76000
-
1
PSR1635
Active
3
0.100" (2.54mm)
10' (3.05m)
0.40" (10.16mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-04
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 4COND 0.100"
-
-
11.76000
-
1
PSR1635
Active
4
0.100" (2.54mm)
10' (3.05m)
0.50" (12.70mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-14
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 14COND 0.100"
-
-
11.76000
-
1
PSR1635
Active
14
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.50" (38.10mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-15
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 15COND 0.100"
-
-
11.76000
-
1
PSR1635
Active
15
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.60" (40.64mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-16
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 16COND 0.100"
-
-
12.71000
-
1
PSR1635
Active
16
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.70" (43.18mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-05
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 5COND 0.100"
-
-
13.06000
-
1
PSR1635
Active
5
0.100" (2.54mm)
10' (3.05m)
0.60" (15.10mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-06
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 6COND 0.100"
-
-
13.06000
-
1
PSR1635
Active
6
0.100" (2.54mm)
10' (3.05m)
0.70" (17.78mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-18
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 18COND 0.100"
-
-
13.97000
-
1
PSR1635
Active
18
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
1.90" (48.26mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-08
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 8COND 0.100"
-
-
14.88000
-
1
PSR1635
Active
8
0.100" (2.54mm)
10' (3.05m)
0.90" (22.86mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-20
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 20COND 0.100"
-
-
14.88000
-
1
PSR1635
Active
20
0.100" (2.54mm)
5' (1.52m)
2.10" (53.34mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned
image
PSR1635-09
Parlex USA LLC
CABLE FLAT FLEX 9COND 0.100"
-
-
16.04000
-
1
PSR1635
Active
9
0.100" (2.54mm)
10' (3.05m)
1.00" (25.40mm)
Polyester
0.0020" (0.051mm)
Copper, Bare
Tin
UL Style 2643
Conductor 1 Tinned

مقایسه