یافته‌ها: 141سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

ویژگی‌ها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
ویژگی‌ها
image
5602192
Phoenix Contact
DIN RAIL DUAL OUTLET 20A 120VAC
11
7
108.63000
-
1
-
Active
Permanent Splice
120V
D7524.13.05
General Cable/Carol Brand
PLUG-IT GFCI - CLAMSHELL
-
-
69.59333
-
6
Powr-Reelâ„¢
Active
Plug with Receptacle
125V
PGFM-111-B-A1-138A
Sensata Technologies/Airpax
GROUND FAULT PROTECTION MODULE
-
-
140.22000
-
1
-
Active
-
-
PGFM-211-B-A1
Sensata Technologies/Airpax
GROUND FAULT PROTECTION MODULE
-
-
140.22000
-
1
-
Active
-
-
PGFM-211-B-A1-138A
Sensata Technologies/Airpax
GROUND FAULT PROTECTION MODULE
-
-
140.22000
-
1
-
Active
-
-
PGFM-211-B-A1-188
Sensata Technologies/Airpax
GROUND FAULT PROTECTION MODULE
-
-
208.39000
-
1
-
Active
-
-
PGFM-211-B-A2-188
Sensata Technologies/Airpax
GROUND FAULT PROTECTION MODULE
-
-
208.39000
-
1
-
Active
-
-
PGFM-111-B-A1-188A
Sensata Technologies/Airpax
GROUND FAULT PROTECTION MODULE
-
-
221.05000
-
1
-
Active
-
-
PGFM-211-B-A1-188A
Sensata Technologies/Airpax
GROUND FAULT PROTECTION MODULE
-
-
221.05000
-
1
-
Active
-
-
1301530144
Molex Connector Corporation
PLUG/CONNECTOR IN-LINE GFCI 15A
-
-
65.93000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
Permanent Splice
120V
1301530208
Molex Connector Corporation
PLUG/RCPT GFCI 5-20 20A/120VAC
-
-
73.94000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
In-Line Splice
120/240V
1301530100
Molex Connector Corporation
PLUG MANUAL 5-15A GFCI 120VAC
-
-
75.48000
-
1
-
Active
Plug, Field Wireable
120V
1301530028
Molex Connector Corporation
PLUG/TRI-CORD GFCI 15A INLINE 2'
-
-
75.51000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
In-Line Splice with 2' Leads
120V
1301530099
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGAUTO FIELD ATTCHBL
-
-
79.24000
-
1
-
Active
-
-
1301530090
Molex Connector Corporation
PLUG IN-LINE GFCI 15A 5-15 9"
-
-
79.31000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
Plug with 9" Leads
120V
1301530030
Molex Connector Corporation
15A GFCI MANUAL 2' 3X5-15
-
-
79.87000
-
1
-
Active
In-Line Splice with 2' Leads
120V
1301530019
Molex Connector Corporation
PLUG/CONNECT 15A GFCI INLINE 18"
-
-
81.82000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
In-Line Splice with 18" Leads
120V
1301530091
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLUGAUTO2'MLD 5-15
-
-
88.47000
-
1
-
Active
-
-
1301530094
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLUGMANU2'3X 5-15
-
-
91.80000
-
1
-
Active
-
-
1301530036
Molex Connector Corporation
PLUG/CONNECTOR GFCI 15A 5-15 6'
-
-
92.89000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
In-Line Splice with 6' Leads
120V
1301530093
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLUGAUTO2'3X 5-15
-
-
96.39000
-
1
-
Active
-
-
1301530029
Molex Connector Corporation
15A GFCI AUTO2'MLD TTAP 3X5-15
-
-
98.24000
-
1
-
Active
-
-
1301530038
Molex Connector Corporation
15A GFCI MANUAL6'MLD 5-15
-
-
98.26000
-
1
-
Active
-
-
1301530039
Molex Connector Corporation
PLUG/TRI-CORD GFCI 15A 5-15 6'
-
-
100.42000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
In-Line Splice with 6' Leads
120V
1301530037
Molex Connector Corporation
15A GFCI AUTO6'MLD 5-15
-
-
103.17000
-
1
-
Active
-
-
1301530041
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGMANUAL6'MLD 3X5-15
-
-
106.23000
-
1
-
Active
-
-
1301530110
Molex Connector Corporation
GFCI MANUAL 20A 2' FLYING LEADS
-
-
125.63000
-
1
-
Active
In-Line Splice with 2' Leads
120V
-
1301530005
Molex Connector Corporation
1447 W/8FT 14-3-SJT 25W47 GFCI
-
-
139.89000
-
1
-
Active
-
-
1301530098
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLUGMANU25'3X5-15
-
-
141.03000
-
1
-
Active
-
-
1301530025
Molex Connector Corporation
15A.TRI-CORD GFCI W/MOLD P/3-C
-
-
143.97000
-
1
-
Active
-
-
1301530096
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLUGMANUAL25'MLD 5-15
-
-
144.21000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530054
Molex Connector Corporation
15A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
144.26000
-
1
-
Active
-
-
1301530044
Molex Connector Corporation
15A GFCIMANU2FT14/1547 5-15
-
-
146.81000
-
1
-
Active
-
-
1301530051
Molex Connector Corporation
SUPER-SAFEWAY IN-LINE GFCI
-
-
149.09000
-
1
-
Active
-
-
1301530111
Molex Connector Corporation
PLUG/CONN IN-LINE GFCI 20A 18"
-
-
149.65000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
In-Line Splice with 18" Leads
120V
1301530023
Molex Connector Corporation
15A GFCI AUTO25'MLD 5-15
-
-
151.06000
-
1
-
Active
-
-
1301530027
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGMANUAL25'MLD 3X5-15
-
-
152.15000
-
1
-
Active
-
-
1301530059
Molex Connector Corporation
15A GFCI MANUAL2' 14W/15W47
-
-
152.59000
-
1
-
Active
-
-
1301530109
Molex Connector Corporation
20A GFCI AUTO1FT FLYINGLEADS
-
-
154.68000
-
1
-
Active
-
-
1301530042
Molex Connector Corporation
15A.IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
159.24000
-
1
-
Active
-
-
1301530056
Molex Connector Corporation
15A GFCIAUTO2' 14W/15W47
-
-
160.19000
-
1
-
Active
-
-
1301530114
Molex Connector Corporation
20A GFCI AUTO MLD L5-20 2'
-
-
162.64000
-
1
-
Active
In-Line Splice with 2' Leads
120V
1301530153
Molex Connector Corporation
240V/20A GFCI INLINEAUTO2' FLYDS
-
-
167.30000
-
1
-
Active
-
-
1301530032
Molex Connector Corporation
15A GFCI MANUAL 50FT MLD 5-15
-
-
168.60000
-
1
-
Active
In-Line Splice with 50' Leads
120V
1301530031
Molex Connector Corporation
15A GFCIAUTO50'MLD 5-15
-
-
177.02000
-
1
-
Active
-
-
1301530147
Molex Connector Corporation
20A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
177.30000
-
1
-
Active
-
-
1301530132
Molex Connector Corporation
20A/120V INLINE GFCIAUTO6'
-
-
184.80000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530149
Molex Connector Corporation
20A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
185.70000
-
1
-
Active
-
-
1301530035
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGMANUAL50'MLD 3X5-15
-
-
187.97000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530151
Molex Connector Corporation
20A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
194.25000
-
1
-
Active
-
-
1301530116
Molex Connector Corporation
PLUG/CONN 20A IN-LINE GFCI 25'
-
-
196.26000
-
1
Safe-T-Chek®
Active
In-Line Splice with 25' Leads
120V
1301530137
Molex Connector Corporation
20A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
200.90000
-
1
-
Active
-
-
1301530075
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGAUTO2' 5-15 W/3000
-
-
202.20000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530002
Molex Connector Corporation
1447 26" 14-3 SOW GFCI 2507
-
-
206.83000
-
1
-
Active
-
-
1301530045
Molex Connector Corporation
15A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
212.94000
-
1
-
Active
-
-
1301530146
Molex Connector Corporation
SUPER-SAFEWAY IN-LINE GFCI
-
-
218.15000
-
1
-
Active
-
-
1301530072
Molex Connector Corporation
25' GFCI W/DUAL DPLX 15AMP120VAC
-
-
218.90000
-
1
-
Active
-
-
1301530138
Molex Connector Corporation
20A GFCIAUTOW/3080-10 BOX
-
-
223.11000
-
1
-
Active
-
-
1301530163
Molex Connector Corporation
30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
225.45000
-
1
-
Active
-
-
1301530166
Molex Connector Corporation
30A/120V INLINE GFCIAUTO2' MLD
-
-
227.60000
-
1
-
Active
-
-
1301530085
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGMNL2'5-15 WR W/3005
-
-
231.14000
-
1
-
Active
-
-
1301530074
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGMNL25'5-15 W/4RCPTCL
-
-
231.54000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530150
Molex Connector Corporation
20A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
240.65000
-
1
-
Active
-
-
1301530170
Molex Connector Corporation
30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
241.74000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530173
Molex Connector Corporation
30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
244.10000
-
1
-
Active
-
-
-
1301360066
Molex Connector Corporation
RCPT CORD W/25FT. #14/3 CORD
-
-
244.65000
-
1
-
Active
In-Line Splice with 25' Leads
-
1301530081
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLUG W/DUAL DUPLEX
-
-
255.35000
-
1
-
Active
-
-
1301530050
Molex Connector Corporation
15A GFCIMANUAL50'14/1547 SPRSFWY
-
-
257.60000
-
1
-
Active
-
-
1301530143
Molex Connector Corporation
20A IN-LINE GFCI W/PLUG BOX
-
-
258.02000
-
1
-
Active
-
-
1301530142
Molex Connector Corporation
20A INLINE GFCIMANUW/3085-10
-
-
259.86000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530178
Molex Connector Corporation
30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
260.39000
-
1
-
Active
-
-
1301530077
Molex Connector Corporation
15A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
261.39000
-
1
-
Active
-
-
1301530083
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGMNL25'5-15WR W/4RCPT
-
-
270.09000
-
1
-
Active
-
-
1301530049
Molex Connector Corporation
15A GFCIAUTO50'14/1547 SPRSFWY
-
-
270.50000
-
1
-
Active
-
-
1301530141
Molex Connector Corporation
20A INLINE GFCIAUTOW/3085-10
-
-
272.87000
-
1
-
Active
-
-
1301530079
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGMNL50'5-15 W/4RCPTCL
-
-
273.81000
-
1
-
Active
-
-
-
1301350246
Molex Connector Corporation
ANGLED PWR DIST BOX 15A/125V
-
-
276.46000
-
1
-
Active
Outlet Box
125V
-
1301530192
Molex Connector Corporation
30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
277.56000
-
1
-
Active
-
-
1301530082
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGAUTO25'5-15WR W/4REC
-
-
283.59000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530198
Molex Connector Corporation
30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
293.84000
-
1
-
Active
-
-
1301530066
Molex Connector Corporation
15A GFCI MANUAL50'14W/15W47
-
-
300.24000
-
1
-
Active
-
-
1301350263
Molex Connector Corporation
OUTLET ANGL BOX 5-20 20A/120V 6'
-
-
301.96000
-
1
-
Active
Outlet Box w/6' Cord
120V
1301530190
Molex Connector Corporation
30A/240V INLINE GFCIAUTO6'
-
-
310.04000
-
1
-
Active
-
-
1301530088
Molex Connector Corporation
15A GFCI PLGMNL50'5-15WR W/4RCPT
-
-
312.36000
-
1
-
Active
-
-
1301530065
Molex Connector Corporation
15A GFCI AUTO50' 14W/15W47
-
-
315.26000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530195
Molex Connector Corporation
30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN
-
-
354.24000
-
1
-
Active
-
-
1301530187
Molex Connector Corporation
30A/240V INLINE GFCIAUTO25'
-
-
372.14000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530136
Molex Connector Corporation
20A GFCI MANUAL W/26W/4727W47
-
-
385.07000
-
1
-
Active
-
-
1301530196
Molex Connector Corporation
30A/240V INLINE GFCIAUTO25'
-
-
393.39000
-
1
-
Active
-
-
-
1301530135
Molex Connector Corporation
20A GFCI MANUAL W/26W/4727W47
-
-
463.82000
-
1
-
Active
-
-
1301530221
Molex Connector Corporation
20A.GFCI W/ 50' 12/3 HUBBEL
-
-
626.95600
-
5
-
Active
-
-
image
PGFP-M11
Sensata Technologies/Airpax
PLUG GFCI 120VAC 15A MAN RST
-
-
Call
-
25
PGFP
Obsolete
Plug, Field Wireable
120V
image
PGFP-M110KYST2
Sensata Technologies/Airpax
CORD GFCI 120VAC 2' YEL SNG TAP
-
-
Call
-
20
PGFP
Obsolete
Plug with 2' Leads
120V
image
PGFP-M110KYST25
Sensata Technologies/Airpax
CORD GFCI 120VAC 25' YEL SNG
-
-
Call
-
5
PGFP
Obsolete
Plug with 25' Leads
120V
image
PGFP-M110KYTT2
Sensata Technologies/Airpax
CORD GFCI 120VAC 2' YEL TRITAP
-
-
Call
-
10
PGFP
Obsolete
Plug with 2' Leads
120V
image
PGFP-M110KYTT25
Sensata Technologies/Airpax
CORD GFCI 120VAC 25' YEL TRITAP
-
-
Call
-
5
PGFP
Obsolete
Plug with 25' Leads
120V
image
PGFP-A11
Sensata Technologies/Airpax
PLUG GFCI 120VAC 15/20A AUTORST
-
-
Call
-
25
PGFP
Obsolete
Plug, Field Wireable
120V
image
PGFP-A110KYST2
Sensata Technologies/Airpax
CORD GFCI 120VAC 2' YEL SNG TAP
-
-
Call
-
10
PGFP
Obsolete
Plug with 2' Leads
120V
image
PGFP-A110KYST25
Sensata Technologies/Airpax
CORD GFCI 120VAC 25' YEL SNG
-
-
Call
-
5
PGFP
Obsolete
Plug with 25' Leads
120V
image
PGFP-A110KYTT2
Sensata Technologies/Airpax
CORD GFCI 120VAC 2' YEL TRITAP
-
-
Call
-
10
PGFP
Obsolete
Plug with 2' Leads
120V

مقایسه