یافته‌ها: 37نوع کارت

سبک (شکل)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کارت
سبک (شکل)
image
9200
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA OR PCI
39101
12514
2.93000
-
1
-
Active
PCI, EISA, ISA
Blank
image
9203
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER PCI
5393
3563
3.31000
-
1
-
Active
PCI
Blank
image
9230
Keystone Electronics
COMPUTER BRACKET STD BLANK
1634
623
2.84000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Blank
image
9201
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER W/RIB EISA/ISA
7894
-
2.93000
-
1
-
Active
PCI, EISA, ISA
Blank
image
9200-5
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER
156
798
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-37
image
9200-2
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER PCI 9POS
411
785
2.93000
-
1
-
Active
PCI
D-Sub - DB-9
image
9200-3
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA 15POS
224
628
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-15
image
9200-4
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA 25POS
218
845
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-25
image
9200-17
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA D-SUB
155
741
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-25, DB-9
image
9200-1
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA 9POS
128
141
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-9
image
9200-15
Keystone Electronics
PC CARD COMPUTER BRACKETS
99
1326
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-9 (2-Ports)
image
9206
Keystone Electronics
COMPUTER BRACKET STD BLANK
202
465
3.31000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Blank
image
9200-9
Keystone Electronics
BRACKET PC SCSI2/3/4 PCI 68POS
368
252
2.93000
-
1
-
Active
SCSI
SCSI 2, 3, and 4 - SCSI-68
image
9200-10
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER USB PCI
291
647
2.93000
-
1
-
Active
PCI, EISA, ISA
USB
image
9200-19
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER
164
836
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
-
image
9202
Keystone Electronics
COMPUTER BRACKET
64
531
3.31000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Blank
image
9200-7
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER SCSI1 PCI 68POS
49
73
2.93000
-
1
-
Active
SCSI
SCSI 1 - SCSI-68
image
9231
Keystone Electronics
COMPUTER BRACKET STD BLANK
-
-
2.84000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Blank
image
9231-1
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER 35/37/50POS
-
828
2.84000
-
1
-
Active
EISA, ISA
-
image
9200-6
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER SCSI1 PCI 50POS
-
167
2.93000
-
1
-
Active
SCSI
SCSI 1 - SCSI-50
image
9200-8
Keystone Electronics
BRACKET PC SCSI2/3/4 PCI 50POS
-
4404
2.93000
-
1
-
Active
SCSI
SCSI 2, 3, and 4 - SCSI-50
image
9201-1
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER A/V PCI
-
251
2.93000
-
1
-
Active
PCI
Video Card
image
9200-13
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER D-SUB EISA/ISA
-
745
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-15, DB-25
image
9200-11
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA 15POS
-
146
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-15
image
9200-12
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA D-SUB
-
106
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-15 (2-Ports)
image
9200-14
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA 50POS
-
336
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-50
image
9200-16
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA 9POS
-
321
2.93000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-9
image
9202-1
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER MODEM EISA/ISA
-
103
3.31000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Fax, Modem
image
9203-1
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER MODEM PCI/ISDN
-
164
3.31000
-
1
-
Active
PCI
ISDN, Fax
image
9203-2
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER NETWORK PCI
-
637
3.31000
-
1
-
Active
PCI
Network
image
9204-1
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER SOUND EISA/ISA
-
796
3.31000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Sound Card
image
9204
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER PCI
-
390
3.31000
-
1
-
Active
PCI
Blank
image
9205
Keystone Electronics
COMPUTER BRACKET STD BLANK
-
561
3.31000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Blank
image
9207
Keystone Electronics
COMPUTER BRACKET STD BLANK
-
188
3.31000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Blank
image
9208
Keystone Electronics
COMPUTER BRACKET STD BLANK
-
630
3.31000
-
1
-
Active
EISA, ISA
Blank
image
9207-1
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER EISA/ISA 9POS
-
697
3.31000
-
1
-
Active
EISA, ISA
D-Sub - DB-9
-
9220
Keystone Electronics
BRACKET COMPUTER SECURITY
-
348
6.37000
-
1
-
Active
-
Blank

مقایسه