یافته‌ها: 107سازنده

وضعیت قطعه

نوع

اندازه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
اندازه
image
-
PF14.1W
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 14.1" W
11
-
49.92000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for Widescreen LCD
14.1" Monitor
image
-
PF13.3
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 13.3"
42
-
51.39000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for LCD
13.3" Monitor
image
-
PF15.4W
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 15.4" W
14
-
53.09000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for Widescreen LCD
15.4" Monitor
image
-
PF17.0W
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 17" WLCD
14
-
82.16000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for Widescreen LCD
17.0" Monitor
image
-
PF500L
3M
MONITOR FLTR ANTI-GLAR 13-15"CRT
9
-
104.91000
-
1
-
Obsolete
Filter, Privacy for CRT
13-15" CRT
image
-
PF400LB
3M
MONITOR FILTR 14-16" CRT/15" LCD
6
-
133.47000
-
6
-
Obsolete
Filter, Privacy for LCD and CRT
14-16" CRT, 15" LCD
image
-
PF500XL
3M
MONITOR FLTR 16-19"CRT/17-18"LCD
8
-
158.16000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for LCD and CRT
16-19" CRT, 17-18" LCD
image
-
PF400XXLB
3M
MONITOR FLTR 19-21"CRT/19-20"LCD
4
-
385.02000
-
2
-
Obsolete
Filter, Privacy for LCD and CRT
19-21" CRT, 19-20" LCD
image
-
PF12.1
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 12.1"
4
-
49.87000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for LCD
12.1" Monitor
image
-
PF15.0
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 15.0"
3
-
54.82000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for LCD
15.0" Monitor
image
IR900
3M
INFRARED REFLECTOR WINDOW FILM
1
-
2996.00000
-
1
-
Active
Film, Window IR Blocking
60" x 100' x 0.003" (1.5m x 30.5m x 0.06mm)
PFCB11
3M
PRIVACY FILTER CHROMEBOOK 11.6W9
-
-
17.48000
-
1
-
Active
-
-
MPF831298
3M
SCREEN PRTCTR SAMSUNG GALAXY S5
-
-
21.43000
-
1
-
Active
-
-
PF10.1W
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 10.1"
-
-
24.73000
-
1
-
Active
-
-
PF11.6W9
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 11.6"
-
-
24.73000
-
1
-
Active
-
-
MPPAP001
3M
SCREEN PRTCTR APPLE IPHONE 6
-
-
25.16200
-
5
-
Active
-
-
MPPAP002
3M
SCRN PRTCTR APPLE IPHONE 6PLUS
-
-
28.46200
-
5
-
Active
-
-
GPF10.1W9
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 10.1"
-
-
29.68000
-
1
-
Active
-
-
GPF11.6W9
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 11.6"
-
-
29.68000
-
1
-
Active
-
-
PFMA11
3M
PRIVACY FILTER MACBOOK 11"
-
-
36.30000
-
1
-
Active
-
-
MPF828410
3M
PRIVACY SCREEN PROTECTOR IPAD MI
-
-
38.77800
-
5
-
Active
-
-
image
EPFPRO
3M
EPRIVACY FILTER SOFTWARE PROFESS
-
-
40.75000
-
1
-
Active
-
-
PFMP13
3M
PRIVACY FILTER MACBOOK 13"
-
-
41.60000
-
1
-
Active
-
-
GPFMA11
3M
GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 11"
-
-
41.60000
-
1
-
Active
-
-
PFMA13
3M
PRIVACY FILTER MACBOOK 13"
-
-
41.60000
-
1
-
Active
-
-
PFMR13
3M
PRIVACY FILTER MACBOOK 13"
-
-
41.60000
-
1
-
Active
-
-
PF12.5W9
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 12.5"
-
-
42.34000
-
1
-
Active
-
-
PF13.3W9
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 13.3"
-
-
43.52000
-
1
-
Active
-
-
MPF829547
3M
SCREEN PROTECTOR MICROSOFT SURFC
-
-
43.60000
-
5
-
Active
-
-
PFMR15
3M
PRIVACY FILTER MACBOOK 15"
-
-
44.80000
-
1
-
Active
-
-
image
-
PF12.1W
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 12.1" W
-
-
45.89250
-
16
-
Active
Filter, Privacy for Widescreen LCD
12.1" Monitor
PF14.0W
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 14.0"
-
-
49.92000
-
1
-
Active
-
-
GPFMA13
3M
GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 13"
-
-
49.92000
-
1
-
Active
-
-
GPFMP13
3M
GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 13"
-
-
49.92000
-
1
-
Active
-
-
GPFMR13
3M
GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 13"
-
-
49.92000
-
1
-
Active
-
-
PF16.0W9
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 16.0"
-
-
50.32000
-
1
-
Active
-
-
GPF12.5W9
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 12.5"
-
-
50.80000
-
1
-
Active
-
-
image
EPFENT
3M
EPRIVACY FILTER SOFTWARE ENTERPR
-
-
50.94000
-
1
-
Active
-
-
PF13.3W
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 13.3"
-
-
52.05000
-
1
-
Active
-
-
GPF13.3W9
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 13.3"
-
-
52.21000
-
1
-
Active
-
-
image
-
PF14.1
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 14.1"
5
-
52.91000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for LCD
14.1" Monitor
PF15.6W
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 15.6"
-
-
53.09000
-
1
-
Active
-
-
RPF14.1W
3M
FRAMELESS PRIVACY FILTER
-
-
53.68000
-
1
-
Active
-
-
GPFMR15
3M
GOLD PRIVACY FILTER MACBOOK 15"
-
-
53.76000
-
1
-
Active
-
-
-
BF10XL
3M
NON INSULATED HIGHLAND BLOCK FOR
-
-
55.25000
-
1
-
Active
-
-
GPF12.1W
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 12.1"
-
-
55.71000
-
1
-
Active
-
-
RPF15.4W
3M
RETAIL FRAMELESS PRIVACY FILTER
-
-
57.09000
-
1
-
Active
-
-
GPF13.3W
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 13.3"
-
-
57.25000
-
1
-
Active
-
-
GPF14.1W
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 14.1"
-
-
59.06000
-
1
-
Active
-
-
GPF14.0W9
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 14.0"
-
-
59.06000
-
1
-
Active
-
-
-
EF200LB
3M
14-16" CRT/15" LCD GLOBAL
-
-
60.22000
-
1
-
Active
-
-
GPF15.6W9
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 15.6"
-
-
62.80000
-
1
-
Active
-
-
GPF15.4W
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 15.4"
-
-
62.80000
-
1
-
Active
-
-
image
-
PF17.0
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 17.0"
-
-
70.04909
-
11
-
Active
Filter, Privacy for LCD
17.0" Monitor
PF17.3W
3M
PRIVACY FILTER LAPTOP 17.3"
-
-
78.05000
-
1
-
Active
-
-
OFMLE001
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 18.5" LEN
-
-
79.09600
-
5
-
Active
-
-
image
2701371
Phoenix Contact
5.7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL
-
-
80.00000
-
1
-
Active
-
-
-
BF10XXL
3M
NON INSULATED HIGHLAND BLOCK FOR
-
-
80.82000
-
1
-
Active
-
-
PF18.5W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 18.5"
-
-
82.95000
-
1
-
Active
-
-
PF18.4W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 18.4"
-
-
82.95000
-
1
-
Active
-
-
PF19.0W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 19.0"
-
-
83.97000
-
1
-
Active
-
-
image
2701374
Phoenix Contact
7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL
-
-
85.00000
-
1
-
Active
-
-
GPF17.0
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 17.0"
-
-
86.94000
-
1
-
Active
-
-
image
-
PF18.1
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 18.1"LCD
-
-
87.64556
-
9
-
Active
Filter, Privacy for LCD
18.1" Monitor
PF19.5W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 19.5"
-
-
87.75000
-
1
-
Active
-
-
PFIM21V2
3M
PRIVACY FILTER APPLE IMAC 21.5"
-
-
88.50000
-
1
-
Active
-
-
GPF17.0W
3M
GOLD PRIVACY FILTER LAPTOP 17.0"
-
-
90.38000
-
1
-
Active
-
-
image
2701375
Phoenix Contact
9" DISPLAY PROTECTIVE FOIL
-
-
95.00000
-
1
-
Active
-
-
image
2701376
Phoenix Contact
10.4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL
-
-
100.00000
-
1
-
Active
-
-
GPF19.0
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 19.0"
-
-
100.80000
-
1
-
Active
-
-
GPF19.0W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 19.0"
-
-
100.80000
-
1
-
Active
-
-
PF20.0W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 20.0"
-
-
102.90000
-
1
-
Active
-
-
-
PF20.1
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 20.1"
-
-
104.96000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for LCD
16.13" L x 12.13" H (409.71mm x 308.10mm)
image
2701377
Phoenix Contact
12.1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL
-
-
105.00000
-
1
-
Active
-
-
PF21.5W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 21.5"
-
-
106.25000
-
1
-
Active
-
-
OFMLE002
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 21.5" LEN
-
-
106.50000
-
5
-
Active
-
-
image
-
PF20.1 WIDESCREEN
3M
COMPUTER PRIVACY FILTER 20.1" W
-
-
108.30000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for Widescreen LCD
17.13" L x 10.75" H (435.10mm x 273.05mm)
image
2701378
Phoenix Contact
15.1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL
-
-
110.00000
-
1
-
Active
-
-
PF21.3
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 21.3"
-
-
111.84000
-
1
-
Active
-
-
PF22.0W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 22.0"
-
-
113.90000
-
1
-
Active
-
-
PF23.0W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 23.0"
-
-
114.45000
-
1
-
Active
-
-
PF23.6W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 23.6"
-
-
114.45000
-
1
-
Active
-
-
PF21.6W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 21.6"
-
-
115.40000
-
1
-
Active
-
-
PF23.8W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 23.8"
-
-
116.03000
-
1
-
Active
-
-
PF24.0W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 24.0"
-
-
117.60000
-
1
-
Active
-
-
PF25.0W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 25.0"
-
-
117.60000
-
1
-
Active
-
-
image
-
PF400XL
3M
MONITOR FLTR 16-19"CRT/17-18"LCD
-
-
117.83000
-
1
-
Active
Filter, Privacy for LCD and CRT
16-19" CRT, 17-18" LCD
PF24.0W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 24.0"
-
-
123.95000
-
1
-
Active
-
-
image
-
PF400L
3M
MONITOR FILTER 14-16"CRT/15" LCD
-
-
133.47000
-
6
-
Active
Filter, Privacy for LCD and CRT
14-16" CRT, 15" LCD
PFMT27
3M
PRIVACY FILTER THUNDERBOLT DISPL
-
-
136.50000
-
1
-
Active
-
-
PFIM27V2
3M
PRIVACY FILTER APPLE IMAC 27"
-
-
136.50000
-
1
-
Active
-
-
PF26.0W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 26.0"
-
-
165.55000
-
1
-
Active
-
-
PF320W9
3M
FRAMED PRIVACY FILTER
-
-
177.80000
-
1
-
Active
-
-
PF27.0W9
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 27.0"
-
-
186.20000
-
1
-
Active
-
-
PF27.0W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 27.0"
-
-
195.65000
-
1
-
Active
-
-
image
-
PF400XLB
3M
MONITOR FLTR 16-19"CRT/17-18"LCD
1
-
219.94000
-
1
-
Obsolete
Filter, Privacy for LCD and CRT
16-19" CRT, 17-18" LCD
PF28.0W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 28.0"
-
-
225.75000
-
1
-
Active
-
-
PF29.0WX
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 29"
-
-
240.35000
-
1
-
Active
-
-
PF30.0W
3M
PRIVACY FILTER DESKTOP 30.0"
-
-
255.85000
-
1
-
Active
-
-
image
-
2913165
Phoenix Contact
PROTECTIVE FOIL FOR 15" SCREEN
-
18
370.00000
-
1
-
Active
-
-

مقایسه