تعداد قطعات: 1,224,124کانکتورها، اتصالات:

اتصالات پشتی - لوازم جانبی 1,834
اتصالات پشتی - افزودنی‌های ARINC 77
اتصالات پشتی - ARINC 970
اتصالات پشتی - معیار سخت، استاندارد 3,950
اتصالات پشتی - محفظه 1,467
اتصالات پشتی - خاص 25,541
اتصالات موزی و تیپی - پست‌های پیوندی 144
اتصالات موزی و تیپی - جک‌ها، پلاگ‌ها 1,083
ملحقات - لوازم جانبی 62
ملحقات - اتصالات برق 601
اتصالات برق بین آداپتورهای سری 425
اتصالات برق تیغه‌ای - لوازم جانبی 154
اتصالات برق تیغه‌ای 2,302
اتصالات لبه کارتی - لوازم جانبی 160
اتصالات لبه کارتی - آداپتورها 70
اتصالات لبه کارتی - محفظه‌ها 249
اتصالات دایره‌ای - لوازم جانبی 4,331
اتصالات دایره‌ای - آداپتورها 1,052
اتصالات دایره‌ای - محفظه‌ها 128,629
اتصالات دایره‌ای 303,386
اتصالات کوآکسیال (RF) - لوازم جانبی 705
اتصالات کوآکسیال (RF) - ترمیناتورها (پایان‌دهنده‌ها) 407
اتصالات کوآکسیال (RF) 9,064
اتصالات - فریم سربی 65
اتصالات D شکل - میانی 2,797
اتصالات D-Sub 37,445
اتصالات D-Sub و D-Shape - لوازم جانبی - جک‌دار 565
اتصالات D-Sub و D-Shape - Backshells - هودها 2,752
اتصالات D-Sub و D-Shape - رابط‌ها 1,485
اتصالات D-Sub و D-Shape - محفظه‌ها 2,923
اتصالات FFC، FPC - رابط‌ها 145
اتصالات FFC، FPC - محفظه‌ها 336
اتصالات FFC، FPC 13,296
اتصالات فیبر نوری - محفظه‌ها 323
اتصالات فیبر نوری 1,217
اتصال‌دهنده‌های سنگین - لوازم جانبی 2,547
اتصال‌دهنده‌های سنگین - فریم‌ها 261
اتصال‌دهنده‌های سنگین - محفظه‌ها، هودها، پایه‌ها 7,538
اتصال‌دهنده‌های سنگین - ماژول‌ها، ملحقات 2,170
سر طاقی (کی‌استون) - ملحقات 620
اتصالات LGH 378
اتصالات حافظه - لوازم جانبی 217
اتصالات حافظه - کارت‌های PC - آداپتورها 12
اتصالات ماژولار - لوازم جانبی 563
اتصالات ماژولار - آداپتورها 427
اتصالات ماژولار - محفظه‌های پلاگ 55
اتصالات ماژولار - پلاگ‌ها 788
اتصالات ماژولار - بلوک سیم‌کشی - لوازم جانبی 34
اتصالات فتوولتائیک (پانل خورشیدی) - رابط‌ها 40
اتصالات فتوولتائیک (پانل خورشیدی) 296
اتصالات بسته - لوازم جانبی 596
اتصالات ورودی برق - ورودی‌ها، خروجی‌ها، ماژول‌ها 7,701
مستطیل شکل - اتصالات بورد به بورد - لوازم جانبی 115
مستطیل شکل - اتصالات بورد به بورد - آرایه‌ها، نوع لبه، مزاناین 17,328
مستطیل شکل - اتصالات بورد به بورد - هدرها، پذیرنده‌ها، سوکت‌های مادگی 6,917
اتصالات مستطیلی - لوازم جانبی 3,751
اتصالات مستطیلی - آداپتورها 237
اتصالات مستطیلی - راحت آویز، رو پنلی 15,336
اتصالات مستطیلی - هدرها، پین‌های نرینگی 117,977
اتصالات مستطیلی - هدرها، پذیرنده‌ها، سوکت‌های مادگی 37,509
اتصالات مستطیلی - فنری بارگذاری شده 4,148
شنت‌ها، جامپرها 531
سوکت‌های IC، ترانزیستورها - لوازم جانبی 108
اتصالات روشنایی حالت جامد - لوازم جانبی 136
اتصالات روشنایی حالت جامد - رابط‌ها 282
اتصالات روشنایی حالت جامد 1,098
بلوک‌های ترمینال - لوازم جانبی - سیم‌کشی 1,357
بلوک‌های ترمینال - لوازم جانبی 3,592
بلوک‌های ترمینال - آداپتورها 595
بلوک‌های ترمینال - Din ریلی، کانال‌ها 3,886
بلوک‌های ترمینال - هدرها، پلاگ‌ها و سوکت‌ها 64,389
بلوک‌های ترمینال - ماژول‌های واسط 992
بلوک‌های ترمینال - خاص 923
بلوک‌های ترمینال - سیم به بورد 23,902
سیستم‌های اتصال پایانه 1,123
پایانه‌ها - آداپتورها 84
پایانه‌ها - اتصالات توپی و خمره‌ای 492
پایانه‌ها - اتصالات فویل 36
پایانه‌ها - اتصالات سیم مغناطیسی 984
پایانه‌ها - اتصالات سوکت‌ها، پین کامپیوتری 2,503
پایانه‌ها - اتصالات تک پستی، پین کامپیوتر 1,672
پایانه‌ها - اتصالات حلقوی 6,921
پایانه‌ها - اتصالات پیچی 432
پایانه‌ها - اتصالات لحیم‌کاری شده 46
پایانه‌ها - اتصالات برجکی 985
پایانه‌ها - اتصالات پین سیمی 173
پایانه‌ها - اتصالات پیوند سیمی 2,380
اتصالات USB, DVI, HDMI - آداپتورها 251
اتصالات USB, DVI, HDMI 2,581
اتصالات پشتی - رابط‌ها 1,233
اتصالات پشتی - DIN 41612 5,510
اتصالات موزی و تیپی - لوازم جانبی 28
اتصالات موزی و تیپی - آداپتورها 61
خمره‌ای - آداپتورهای صوتی 66
خمره‌ای - اتصالات صوتی 1,229
اتصالات قدرتی تیغه‌ای - رابط‌ها 144
اتصالات قدرتی تیغه‌ای - محفظه‌ها 252
اتصالات لبه کارتی - رابط‌ها 192
اتصالات لبه کارتی - اتصالات لبه بوردی 174,227
اتصالات دایره‌ای - Backshells و کابل‌بست‌ها 9,535
اتصالات دایره‌ای - رابط‌ها 1,933
اتصالات کوآکسیال (RF) - آداپتورها 2,005
اتصالات کوآکسیال (RF) - رابط‌ها 219
رابط‌ها - چندمنظوره 2,088
رابط‌ها، فنری و فشاری 590
اتصالات D-Shape، D-Sub - لوازم جانبی 1,653
اتصالات D-Shape، D-Sub - آداپتورها 474
اتصالات D-Shape، D-Sub - پایان‌دهنده‌ها (ترمیناتورها) 29
اتصالات FFC، FPC - لوازم جانبی 35
اتصالات فیبر نوری - لوازم جانبی 393
اتصالات فیبر نوری - آداپتورها 1,667
اتصالات سنگین - مونتاژشده 288
اتصالات سنگین - رابط‌ها 892
سر طاقی (کی‌استون) - لوازم جانبی 136
سر طاقی - قاب‌ها، Faceplates 439
اتصالات حافظه - سوکت‌های ماژول درون خطی 1,632
اتصالات حافظه - سوکت‌های کارت PC 2,457
اتصالات ماژولار - جک‌های مغناطیسی 1,751
اتصالات ماژولار - جک‌ها 9,893
اتصالات ماژولار - بلوک‌های سیم‌کشی 55
اتصالات فتوولتائیک (پانل خورشیدی) - لوازم جانبی 40
اتصالات بسته 3,556
اتصالات ورودی برق - لوازم جانبی 448
مستطیل شکل - اتصالات بورد به بورد - پشته‌ها (استکرها)، فاصله‌دهنده بورد 9,808
مستطیل شکل - اتصالات بورد به بورد - هدرها، پین‌های نرینگی 1,914
مستطیل شکل - سیم به بورد مستقیم 1,525
مستطیل شکل - رابط‌ها 4,653
مستطیل شکل - هدرها، پین خاص 3,765
مستطیل شکل - محفظه‌ها 6,558
سوکت‌های IC، ترانزیستورها - آداپتورها 353
سوکت‌های IC، ترانزیستورها 10,700
بلوک‌های ترمینال - لوازم جانبی - جامپرها 1,619
بلوک‌های ترمینال - لوازم جانبی - نشانگرهای نواری 3,407
بلوک‌های ترمینال - بلوک‌های مانعی 39,041
بلوک‌های ترمینال - رابط‌ها 37
بلوک‌های ترمینال - چند پنلی 936
بلوک‌های ترمینال - توزیع برق 331
نوار ترمینال و برج‌های دو بوردی 505
پایانه‌ها - لوازم جانبی 35
پایانه‌ها - محفظه‌ها، بوت‌ها 1,247
پایانه‌ها - اتصالات چاقویی 43
پایانه‌ها - اتصالات سریع، اتصالات سریع جداشدنی 5,685
پایانه‌ها - اتصالات مستطیلی 3,453
پایانه‌ها - اتصالات Spade 2,599
پایانه‌ها - اتصالات خاص 449
پایانه‌ها - اتصالات سیم به بوردی 134
اتصالات USB، DVI، HDMI - لوازم جانبی 150