یافته‌ها: 970سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

استایل محافظ

کلاس

کد کلاس

اندازه محافظ

حفره A

حفره B

حفره C

حفره D

حفره F

پلمپ (مهر و موم شده)

پلیت پوسته

پایان‌دهنده

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
استایل محافظ
کلاس
کد کلاس
اندازه محافظ
حفره A
حفره B
حفره C
حفره D
حفره E
حفره F
پلمپ (مهر و موم شده)
پلیت پوسته
پایان‌دهنده
مشخصات
BKAD2-013-30001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 13POS
70
70
326.12000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
Open
Open
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-163-300-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 163POS
70
70
329.74000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
Open
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
No Keying, Rear Release
BKAD2-300-40003-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 300POS
70
70
342.30000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle - Shell
Non-Environmental
D
2
150
150
Open
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD1-06530001F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 65POS
143
143
389.20000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
1
Open
60
5W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD2-313-30015-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
422.38000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD2-31330001F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
422.38000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD2-313-300-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
422.38000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
No Keying, Rear Release
BKAD1-12540001F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 125POS
31
31
433.86000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle - Shell
Non-Environmental
D
1
60
60
5W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD1-12530001F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 125POS
71
71
449.65000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
1
60
60
5W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD2-313-30010-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
455.59000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD1-06530001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 65POS
143
143
461.67000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
1
Open
60
5W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-16330001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 163POS
70
70
547.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
Open
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-163-30012
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 163POS
70
70
549.48000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
Open
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-163-300
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 163POS
70
70
552.10000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
Open
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
No Keying, Rear Release
BKAD1-12530001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 125POS
71
71
582.14000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
1
60
60
5W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-30030001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 300POS
70
70
622.87000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
Open
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30000
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
78
78
747.85000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
-
BKAD2-313-30018
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
70
70
774.34000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-313-30098
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30096
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30094
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30009
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30004
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-300130
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30010
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-300132
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30020
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-300127
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30007
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30002
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30011
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30003
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313-30017
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
775.09000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
-
BKAD2-313-30016
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
70
70
775.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-313-30050
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
70
70
775.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-313-30062
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
70
70
775.09000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-313-30006
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
72
72
777.62000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD1-12540001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 125POS
32
32
778.82000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle
Non-Environmental
D
1
60
60
5W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-31330001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
779.47000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-313300
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
779.47000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
No Keying, Rear Release
BKAD2-313-30801
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
794.52000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Cinch Nuts (4-40), Rear Release
BKAD2-313-30802
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
70
70
794.52000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Cinch Nuts (4-40), Rear Release
BKAD2-300-40029
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 300POS
70
70
1141.10000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle
Non-Environmental
D
2
150
150
Open
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-300-40001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 300POS
70
70
1156.46000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle
Non-Environmental
D
2
150
150
Open
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-100-300-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 100POS
19
19
306.34000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
Open
Open
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
No Keying, Rear Release
BKAD2-40040001F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 400POS
20
20
463.36000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle - Shell
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD2-234-300-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 234POS
17
17
470.39000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
150
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
No Keying, Rear Release
BKAD2-A234M-30001-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 234POS
17
17
474.70000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
71W1
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD2-234-31203-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 234POS
17
17
475.52000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
150
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD2-40030001F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 400POS
19
19
488.24000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAC2-313-30009-FO
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
12
12
520.75000
-
1
-
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-155-30001-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 155POS
8
8
521.31000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
71W1
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Rear Release
BKAD2-100-40001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 100POS
20
20
544.95000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle
Non-Environmental
D
2
Open
Open
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
-
DPX4MA-A424-33P-0001
ITT Cannon, LLC
RP DPX4 CRIMP PLUG
11
11
560.70000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-155-30304-F0
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 155POS
8
8
564.17000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug - Shell
Non-Environmental
D
2
71W1
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
-
Cinch Nuts (4-40), Rear Release
-
BKAD2-250-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
19
19
618.60000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-67402-231
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 RECPT SPECIAL F0
5
5
656.74000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAC2-300-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAC2 PLUG
12
12
704.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-155-30001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 155POS
8
8
734.43000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
71W1
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-155-30304
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 155POS
8
8
741.15000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
71W1
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Cinch Nuts (4-40), Rear Release
BKAD2-155-30301
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 155POS
8
8
741.15000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
71W1
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Cinch Nuts (4-40), Rear Release
BKAD2-234-300
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 234POS
17
17
754.76000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
No Keying, Rear Release
BKAD2-23430001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 234POS
17
17
754.76000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-234-30000
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 234POS
17
17
754.76000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
71W1
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
-
BKAD2-A234-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
17
17
754.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-A234M-30001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 234POS
17
17
759.08000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
71W1
150
13W2
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-400-30000
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 400POS
19
19
825.86000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-359-300
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 359POS
16
16
829.05000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
-
-
-
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
No Keying, Rear Release
BKAD2-35930001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 359POS
16
16
829.05000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
-
-
-
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-400-30002
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 400POS
19
19
844.52000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-400-30027
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 400POS
19
19
844.52000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-40030001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 400POS
19
19
844.52000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
-
BKAD2-400-30003
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 CRIMP PLUG
19
19
844.52000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-400-30801
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 400POS
19
19
851.24000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Cinch Nuts (4-40), Rear Release
BKAD2-400-30357
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 400POS
19
19
851.24000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Cinch Nuts (4-40), Rear Release
BKAC2-313-30006
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
12
12
876.37000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Environmental
C
2
150
150
13W2
-
-
-
Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAC2-313-30004
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
12
12
876.37000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Environmental
C
2
150
150
13W2
-
-
-
Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAC2-313-30015
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
12
12
876.37000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Environmental
C
2
150
150
13W2
-
-
-
Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAC2-31330001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 313POS
12
12
883.79000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Plug
Environmental
C
2
150
150
13W2
-
-
-
Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
-
BKAD2-284-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 CRIMP PLUG
10
10
943.34000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-284-30020
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 CRIMP PLUG
10
10
943.34000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-A154-400
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 CRIMP RECPT
4
4
946.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAC2-400-30080
ITT Cannon, LLC
RP BKAC2 CRIMP PLUG
4
4
949.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD16740072
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL PLUG 125POS
12
12
966.11000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle
Non-Environmental
D
1
-
-
-
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
-
BKAD2-242-300
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 CRIMP PLUG
5
5
1008.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-371-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
10
10
1014.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAC2-385-30053
ITT Cannon, LLC
RP BKAC2 CRIMP PLUG
10
10
1037.46000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-334-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
10
10
1040.40000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-250-40001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 RECPT
20
20
1051.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-A250-40001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 CRIMP RECEPT
20
20
1071.72000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAC2-334-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAC2 PLUG
12
12
1074.11000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-301-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
5
5
1147.25000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-300-400112
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 RECPT
23
23
1148.93000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-342-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAD2 PLUG
5
5
1149.21000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAC2-327-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAC2 PLUG
3
3
1211.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAC3-600-30001
ITT Cannon, LLC
RP BKAC3 PLUG
6
6
1314.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DPX4FR-67479-9
ITT Cannon, LLC
RP DPX4 SPEC
2
2
1329.43000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BKAD2-400-40000
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 400POS
20
20
1515.88000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-40040001
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 400POS
20
20
1531.58000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release
BKAD2-400-40002
ITT Cannon, LLC
RACK AND PANEL RCPT 400POS
20
20
1531.58000
-
1
Bulk
600 BKA
Active
Receptacle
Non-Environmental
D
2
150
150
100
-
-
-
Un-Sealed
Chromate
Crimp
Rear Release

مقایسه