یافته‌ها: 65سازنده

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
image
1544425-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 254 BRONZE ETA
-
-
0.01345
-
40000
-
Active
image
1544425-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 254 BRONZE ETA
35270
-
0.10000
-
1
-
Active
image
1544394-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.01821
-
50000
-
Active
image
1544394-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
33681
-
0.10000
-
1
-
Active
image
1544445-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 254 BRONZE PRE
-
-
0.01496
-
40000
-
Active
image
1544445-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 254 BRONZE PRE
31355
-
0.10000
-
1
-
Active
image
1544210-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2180 ETAME
-
-
0.01740
-
25000
-
Active
image
1544210-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2180 ETAME
19269
-
0.10000
-
1
-
Active
1544425-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 254 BRONZE PRE
-
-
0.00800
-
4400000
-
Active
1544425-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 254 BRONZE PRE
-
-
0.10000
-
1
-
Active
-
1544223-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT 718 MODIFI
-
-
0.00925
-
1920000
-
Active
1544282-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.00993
-
2160000
-
Active
1544290-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.00993
-
2160000
-
Active
-
1544281-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.00993
-
2240000
-
Active
1544256-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.01008
-
1440000
-
Active
1544242-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS SIL 2487 PRE-E
-
-
0.01024
-
120000
-
Active
-
1544207-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.01066
-
1500000
-
Active
1544169-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL DOUBL
-
-
0.01150
-
1056000
-
Active
1544169-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL BRONZ
-
-
0.01212
-
1056000
-
Active
1544191-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1,905 BRONZE P
-
-
0.01254
-
500000
-
Active
image
1544400-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2374 ETAME
-
-
0.01293
-
360000
-
Active
image
1544400-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2374 ETAME
-
-
Call
-
1
-
Discontinued
-
1544426-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1,27 BRONZE ET
-
-
0.01320
-
1600000
-
Active
1544169-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL DOUBL
-
-
0.01353
-
1056000
-
Active
1544222-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2,54 BRONZE ET
-
-
0.01357
-
800000
-
Active
1544187-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT
-
-
0.01357
-
1120000
-
Active
1544179-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2,54 PRE-ETAME
-
-
0.01372
-
140000
-
Active
1544210-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS A SOUDER
-
-
0.01392
-
1700000
-
Active
-
1544174-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1511 PRE-ETAME
-
-
0.01405
-
490000
-
Active
1544301-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.01415
-
900000
-
Active
1544426-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1,27 BRONZE PR
-
-
0.01438
-
960000
-
Active
1544191-2
TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
CTS 1,905 BRONZE E
-
-
0.01550
-
100000
-
Active
1544337-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.01578
-
600000
-
Active
1544296-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.01683
-
800000
-
Active
1544246-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.01705
-
120000
-
Active
1544119-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 254 BRONZE ETA
-
-
0.01789
-
1344000
-
Active
1544187-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT
-
-
0.01851
-
420000
-
Active
1544443-1
TE Connectivity AMP Connectors
CT DOUBLE INS G
-
-
0.01882
-
792000
-
Active
1544162-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS A SOUDER
-
-
0.01883
-
120000
-
Active
-
1544174-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1511 PRE-ETAME
-
-
0.01975
-
1260000
-
Active
-
1544354-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT SOUDER
-
-
0.02113
-
700000
-
Active
1544179-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER 9
-
-
0.02194
-
210000
-
Active
1544256-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER E
-
-
0.02286
-
480000
-
Active
-
1544427-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.02295
-
480000
-
Active
1544443-2
TE Connectivity AMP Connectors
CT DOUBLE INS G
-
-
0.02322
-
792000
-
Active
1544169-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL DOUBL
-
-
0.02336
-
1056000
-
Active
1544443-4
TE Connectivity AMP Connectors
CT DOUBLE INS D
-
-
0.02385
-
792000
-
Active
1544143-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL DOUBL
-
-
0.02429
-
198000
-
Active
1544200-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2090 PRE ETAME
-
-
0.02477
-
630000
-
Active
1544356-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1441 ETAME
-
-
0.02569
-
600000
-
Active
-
1544236-4
TE Connectivity AMP Connectors
DIL SOLDER CONTACT
-
-
0.04169
-
840000
-
Active
1544146-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL BRONZ
-
-
0.05210
-
1540000
-
Active
1544146-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL DOUBL
-
-
0.06081
-
70000
-
Active
1544146-1
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL BRONZ
-
-
0.06315
-
35000
-
Active
-
1544167-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1441 PRE-ETAME
-
-
0.11574
-
90000
-
Active
-
1544407-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.12393
-
54000
-
Active
-
1544407-4
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
0.12393
-
108000
-
Active
1544118-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 871 PRE-ETAME
-
-
0.19448
-
120000
-
Active
1544143-3
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACTS DIL DOUBL
-
-
Call
-
792000
-
Obsolete
1544143-2
TE Connectivity AMP Connectors
CT DOUBLE INS G
-
-
Call
-
1188000
-
Obsolete
1544172-2
TE Connectivity AMP Connectors
CONTACT A SOUDER
-
-
Call
-
1056000
-
Obsolete
1544172-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1505 ETAME
-
-
Call
-
1056000
-
Obsolete
1544184-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 1610 BRONZE PR
-
-
Call
-
990000
-
Obsolete
1544222-1
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2278 BRONZE PR
-
-
Call
-
1920000
-
Obsolete
1544315-2
TE Connectivity AMP Connectors
CTS 2115
-
-
Call
-
672000
-
Obsolete

مقایسه