تعداد قطعات: 197,130محصولات نیمه‌هادی گسسته:

لوازم جانبی 15
دیودها - یکسوکننده‌های پل 3,869
دیودها - یکسو‌کننده‌ها - آرایه‌ها 12,474
دیودها - یکسوکننده‌ها - مستقل 34,151
دیودها - RF 2,006
دیودها - ظرفیت متغیر (Varactors, Varicaps) 1,090
دیودها - زینر - آرایه‌ها 1,863
دیودها - زینر - مستقل 43,555
ماژول‌های درایور توان 659
تریستورها - DIACs, SIDACs 354
تریستورها - SCRs - ماژول‌ها 2,154
تریستورها - SCRs 3,349
تریستورها - TRIACs 3,053
ترانزیستورها - دوقطبی (BJT) - آرایه‌ها، پیشفرض 2,707
ترانزیستورها - دوقطبی (BJT) - آرایه‌ها 2,401
ترانزیستورها - دوقطبی (BJT) - آر. اف (RF) 2,062
ترانزیستورها - دوقطبی (BJT) - مستقل، پیشفرض 6,430
ترانزیستورها - دوقطبی (BJT) - مستقل 18,694
ترانزیستورها - FETs, MOSFETs - آرایه‌ها 6,163
ترانزیستورها - FETs, MOSFETs - آر. اف (RF) 3,421
ترانزیستورها - FETs, MOSFETs - مستقل 40,826
ترانزیستورها - IGBTs - آرایه‌ها 16
ترانزیستورها - IGBTs - ماژول‌ها 1,403
ترانزیستورها - IGBTs - مستقل 3,245
ترانزیستورها - JFETs 889
ترانزیستورها - یکپارچه قابل برنامه‌ریزی 20
ترانزیستورها - هدف خاص 261