یافته‌ها: 75سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ورودی

نوع خروجی

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ورودی
نوع خروجی
نوع نصب
image
Z-230PJ
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL SINGLE-JACK
4875
-
2.39000
-
1
Z-BLOCKER®
Active
Single-Line
1 Jack, Filtered
In Line
image
Z-A431PJ31X-A
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL ALARM PANEL SINGLE
255
-
11.90000
-
1
Z-BLOCKER®
Active
Single-Line
1 Jack, Filtered
In Line
image
Z-200SM
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL SNGL JACK RF BLOCKING
5260
-
3.87000
-
1
Z-BLOCKER®
Active
Single-Line
1 Jack, Filtered
In Line
image
Z-300TJ
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL DUAL-JACK WHITE
397
-
9.72000
-
1
Z-BLOCKER®
Active
Single-Line
1 Jack, Filtered/1 Jack, Unfiltered
In Line
image
Z-330P2J2
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL ANSI DUAL-JACK WHITE
306
-
12.76000
-
1
Z-BLOCKER®
Active
Dual-Line
1 Jack, Filtered/1 Jack, Unfiltered
In Line
image
B8802NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL/VDSL2 SPLITTER FILTER
448
-
6.78000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
B8846NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL2 SPLITTER FILTER ETSI-B
480
-
6.84000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
B8849NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLITTER FILTER ETSI-A
237
-
6.84000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
750510359
Wurth Electronics Midcom
SPLITTER ANSI T1.413 SHORT LOOP
35
-
11.72000
-
1
-
Active
-
-
-
image
Z-A431PJ31X
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL ALARM PANL SINGLE WHT
13
-
34.56000
-
1
Z-BLOCKER®
Active
Single-Line
1 Jack, Filtered
In Line
image
B8891NL
Pulse Electronics Corporation
FILTER,XDSL,CO,600 OHM NPB
236
-
2.98000
-
1
-
Active
-
-
-
image
B8887NL
Pulse Electronics Corporation
FILTER,XDSL,CO,CHINA NPB
40
-
4.02000
-
1
-
Active
-
-
-
image
B8859NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLITTER FILTER ETSI-A
60
-
6.78000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
B8842NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR 2B1Q & 4B3T
60
-
6.78000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
B8817NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR ETSI 600 OHM
58
-
6.84000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
B8841NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR ETSI 600 OHM
27
-
6.84000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
B8845NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL/VDSL2 SPLIT FLTR 4B3T
36
-
7.19000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
B8813NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL/VDSL2 SPLITTER FILTER
59
-
7.83000
-
1
SmartER
Active
-
-
-
image
Z-330P2J
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL ANSI DUAL-JACK
23
-
3.51000
-
1
Z-BLOCKER®
Active
Single-Line
1 Jack, Filtered/1 Jack, Unfiltered
In Line
B8049ENL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR ETSI-A LOPRO
-
-
5.65500
-
270
SMART
Active
-
-
-
image
Z-D250P2J
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL DUAL-LINE DUAL-JACK
-
-
9.89550
-
500
Z-BLOCKER®
Active
Dual-Line
1 Jack, Filtered/1 Jack, Unfiltered
In Line
image
CP-V413PS
Pulse Electronics Corporation
SPLITTER VDSL ADSL FLUSHMOUNT
2
-
41.72000
-
1
Z-BLOCKER®
Active
Dual-Line
1 Jack, Filtered/1 Jack, Unfiltered
Wall Mount
B84312C100B103
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE W/EMP 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C100B3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C100H103
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE W/EMP 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C100H3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C110E1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 42VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C112E1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 42VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C114B1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 42VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C20B103
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE EMP 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C20B3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C20H3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C30B103
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE W/EMP 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C30B3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C30H103
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE W/EMP 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C30H3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
image
B84312C40B1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C40B101
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE EMP 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C40H1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C40H101
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE EMP 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C50B1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C50B101
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE EMP 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C50H1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C50H101
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE EMP 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C60B1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C60B101
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE EMP 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C90B104
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE EMP 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C90B4
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C90H104
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE EMP 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312C90H4
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312F100B3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312F20B3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312F30B3
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312F50B1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312F60B1
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
B84312F90B4
EPCOS (TDK)
FILTER COMM LINE 0.1A 100VAC
-
-
Call
-
1
B84312
Obsolete
-
-
-
Z-230TJ
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL/SINGLE IN-LINE PHONE
-
-
Call
-
1
Z-BLOCKER®
Obsolete
Single-Line
1 Jack, Filtered/1 Jack, Unfiltered
In Line
image
Z-330CW
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL ANSI WALLMOUNT
-
-
Call
-
1
Z-BLOCKER®
Obsolete
Single-Line
1 Jack, Filtered/1 Jack, Unfiltered
Wall Mount
image
Z-D250CWA
Pulse Electronics Corporation
FILTER DSL DUAL-LINE WALLMOUNT
-
-
Call
-
1
Z-BLOCKER®
Obsolete
Dual-Line
1 Jack, Filtered/1 Jack, Unfiltered
Wall Mount
BX8214VNL
Pulse Electronics Corporation
MOD VDSL2 SPLIT FLTR ANSI T1.413
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
B8046NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR BT-SIN-346
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
B8245NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR 4B3T 150 OHM
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
BX8214NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR ANSI T1.413
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
B8216NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLITTER FILTER K20 BT
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
B8546ENL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR BT-SIN-346LP
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
B8049NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLITTER FILTER ETSI-A
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
BX8296NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR ANSI TI.421
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
B8042NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR 2B1Q 135 OHM
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
BX8270NL
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR G.992.1 E2
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
image
CP-V413WT
Pulse Electronics Corporation
SPLITTER VDSL ADSL SCRW TRMNAL
-
-
Call
-
1
Z-BLOCKER®
Obsolete
Single-Line
4 Phone, 1 DSL
Wall Mount
B8042
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR 2B1Q 135 OHM
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
B8049E
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR ETSI-A LOPRO
-
-
Call
-
270
SMART
Obsolete
-
-
-
B8120A
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLITTER FLTR UL 60950
-
-
Call
-
240
SMART
Obsolete
-
-
-
B8245
Pulse Electronics Corporation
MOD ADSL SPLIT FLTR 4B3T 150 OHM
-
-
Call
-
-
SMART
Active
-
-
-
-
B8850NL
Pulse Electronics Corporation
FILTER,XDSL,CO,ETSI A NPB
-
-
Call
-
-
-
Active
-
-
-

مقایسه