یافته‌ها: 44سازنده

وضعیت قطعه

نوع فیلتر

اندازه / ابعاد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع فیلتر
اندازه / ابعاد
image
MP1496-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLATE 38MMX38MMX2MM
10149
-
0.88000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
1.50" L x 1.50" W x 0.08" H (38.1mm x 38.1mm x 2.0mm)
image
MM0650-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC 16.51MMX1.27MM
9512
-
0.25000
-
1
-
Active
Ferrite Disk
0.65" Dia x 0.05" H (16.51mm x 1.27mm)
image
MP0350-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLT 26.42X8.89X1.27
8286
-
0.26000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
1.04" L x 0.35" W x 0.05" H (26.5mm x 8.9mm x 1.3mm)
image
MP0433-000
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLATE 11X11X1.96MM
13510
-
0.27000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
0.43" L x 0.43" W x 0.07" H (11.00mm x 11.00mm x 1.96mm)
image
MP0512-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLATE 13MMX13MMX2MM
7324
-
0.30000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
0.51" L x 0.51" W x 0.08" H (13.00mm x 13.00mm x 2.00mm)
image
MP0591-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLATE 15MMX15MMX2MM
15479
-
0.31000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
0.60" L x 0.60" W x 0.08" H (15.2mm x 15.0mm x 2.0mm)
image
MP0315-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLATE 8MM X8MM X2MM
2286
-
0.31000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
0.32" L x 0.32" W x 0.08" H (8.00mm x 8.00mm x 2.00mm)
image
MP0760-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLATE 19.3X19.3X1.27
9467
-
0.33000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
0.76" L x 0.76" W x 0.05" H (19.3mm x 19.3mm x 1.3mm)
image
HM0787-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC 20MM X 1.27MM
5398
-
0.34000
-
1
-
Active
Ferrite Disk
0.78" Dia x 0.05" H (19.7mm x 1.3mm)
image
MM0787-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC 20MM X 1.91MM
5284
-
0.35000
-
1
-
Active
Ferrite Disk
0.79" Dia x 0.07" H (20.00mm x 1.91mm)
image
MP1040-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLT 26.42X26.42X1.27
1791
-
0.51000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
1.04" L x 1.04" W x 0.05" H (26.42mm x 26.42mm x 1.27mm)
image
HP1040-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLT 26.42X26.42X1.91
3587
-
0.56000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
1.04" L x 1.04" W x 0.07" H (26.42mm x 26.42mm x 1.91mm)
image
MP3940-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 100X56X1.1
288
-
6.37000
-
1
-
Active
-
-
image
MP1040-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLT 26.42X26.42X1.91
7739
-
0.59000
-
1
-
Active
Ferrite Plate
1.04" L x 1.04" W x 0.05" H (26.42mm x 26.42mm x 1.27mm)
image
MP1040-3M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 26.42X26.42X2.25
1173
-
2.55000
-
1
-
Active
-
-
image
MP1496-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 38X38X2
334
-
2.97000
-
1
-
Active
-
-
image
MP2106-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 53X53X2.5
436
-
3.25000
-
1
-
Active
-
-
image
33P2098-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 53.3X53.3X2.5
510
-
3.33000
-
1
-
Active
-
-
image
MP2126-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 53.8X53.8X1.1
298
-
3.51000
-
1
-
Active
-
-
image
33P3839-0M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 97.5X50X1.1
231
-
6.06000
-
1
-
Active
-
-
image
MP2170-1M0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 47.2X55.2X2.5
160
-
3.19000
-
1
-
Active
-
-
MP0315-2B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.03148
-
23760
-
Active
-
-
MP0433-0B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.04587
-
15552
-
Active
-
-
MP0591-2B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.06142
-
10584
-
Active
-
-
MM0787-1B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.08057
-
10920
-
Active
-
-
MP0551-210
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.08777
-
9900
-
Active
-
-
MM0787-2B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.09387
-
9100
-
Active
-
-
MP0350-0B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.09425
-
9072
-
Active
-
-
MM0590-0B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.10790
-
7560
-
Active
-
-
image
MM0787-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC 20MM X 1.27MM
-
-
0.11388
-
6804
-
Active
Ferrite Disk
0.79" Dia x 0.05" H (20.00mm x 1.27mm)
image
MP0590-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLATE 21MMX15MMX2MM
-
-
0.13195
-
6825
-
Active
Ferrite Plate
0.83" L x 0.60" W x 0.08" H (21.00mm x 15.00mm x 2.00mm)
MP0760-1B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.13221
-
5670
-
Active
-
-
MP1040-2B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 26.42X26.42X2.25
-
-
0.20774
-
3564
-
Active
-
-
MP1040-300
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 26.42X26.42X2.25
-
-
0.23855
-
3960
-
Active
-
-
MM1400-3B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC
-
-
0.30400
-
2625
-
Active
-
-
image
MM1400-200
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC 35.56MMX1.91MM
-
-
0.30463
-
2700
-
Active
Ferrite Disk
1.40" Dia x 0.07" H (35.56mm x 1.91mm)
image
MM1400-300
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI DISC 35.56MMX2.54MM
-
-
0.35556
-
2080
-
Active
Ferrite Disk
1.40" Dia x 0.10" H (35.56mm x 2.54mm)
MP1496-0B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 38X38X2
-
-
0.38833
-
2100
-
Active
-
-
FSSA101005RNN00S
Murata Electronics North America
FERRITES
-
-
0.88875
-
10000
FSSA
Active
Ferrite Plate
0.40" L x 0.20" W x 0.02" H (10mm x 5mm x 0.5mm)
FSSA101005RNN30S
Murata Electronics North America
FERRITES
-
-
0.88875
-
10000
FSSA
Active
Ferrite Plate
0.40" L x 0.20" W x 0.02" H (10mm x 5mm x 0.5mm)
FSSA151005RNN30S
Murata Electronics North America
FERRITES
-
-
1.07250
-
2000
FSSA
Active
Ferrite Plate
0.60" L x 0.20" W x 0.02" H (15.2mm x 5.0mm x 0.5mm)
FSSA151005RNN00S
Murata Electronics North America
FERRITES
-
-
1.08650
-
2000
FSSA
Active
Ferrite Plate
0.60" L x 0.20" W x 0.02" H (15.2mm x 5.0mm x 0.5mm)
MP2106-0B0
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE PLATE 53X53X2.5
-
-
1.31881
-
540
-
Active
-
-
image
HP1040-100
Laird-Signal Integrity Products
FERRITE EMI PLT 26.42X26.42X1.27
-
-
Call
-
8448
-
Obsolete
Ferrite Plate
1.04" L x 1.04" W x 0.05" H (26.42mm x 26.42mm x 1.27mm)

مقایسه