یافته‌ها: 218سازنده

سری ساخت

اندازه پیچ

قطر سر

قطر سوراخ نصب

ارتفاع سر

طول - زیر سر

ماده (جنس)

رنگ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
اندازه پیچ
قطر سر
قطر سوراخ نصب
ارتفاع سر
طول - زیر سر
ماده (جنس)
رنگ
image
766
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
1587
-
1.12000
-
1
-
Active
#6-32
0.378" (9.60mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
0.189" (4.80mm)
Rubber
Blue
image
767
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
1115
4300
1.12000
-
1
-
Active
M3
0.378" (9.60mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
0.236" (6.00mm)
Rubber
Black
image
769
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
3616
800
1.20000
-
1
-
Active
#6-32
0.378" (9.60mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
0.252" (6.40mm)
Rubber
Black
image
TFR-2
Essentra Components
TOGGLE SCREW GROMMET NAT .125
900
-
0.34000
-
1
-
Active
#8 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.300" (7.62mm) Square
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.760" (19.30mm)
Nylon
Natural
image
774
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
464
2700
1.06000
-
1
-
Active
M3
0.551" (14.00mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
0.291" (7.39mm)
Rubber
Blue
image
773
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
188
2200
1.06000
-
1
-
Active
M3
0.551" (14.00mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
0.291" (7.39mm)
Rubber
Black
image
775
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
139
700
1.08000
-
1
-
Active
#6-32
0.551" (14.00mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
0.318" (8.08mm)
Rubber
Black
image
776
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
142
2000
1.08000
-
1
-
Active
#6-32
0.551" (14.00mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
-
0.318" (8.08mm)
Rubber
Blue
image
772
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
225
1800
1.10000
-
1
-
Active
M3
0.441" (11.20mm)
0.315" (8.00mm)
-
0.236" (6.00mm)
Rubber
Blue
image
768
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
966
1400
1.12000
-
1
-
Active
M3
0.378" (9.60mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
0.236" (6.00mm)
Rubber
Blue
image
770
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
503
200
1.20000
-
1
-
Active
#6-32
0.378" (9.60mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
0.252" (6.40mm)
Rubber
Blue
image
771
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
342
1700
1.10000
-
1
-
Active
M3
0.441" (11.20mm)
0.315" (8.00mm)
-
0.236" (6.00mm)
Rubber
Black
image
SG8-250-81
Essentra Components
SCREW GROMMET NATURAL .24X.47"
468
-
0.11000
-
1
SG8-250
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.370" (9.40mm) Square
0.270" (6.86mm) Square
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.470" (11.94mm)
Nylon
Natural
image
765
Keystone Electronics
ANTI-VIBRATE GROMMET
-
-
1.12000
-
1
-
Active
#6-32
0.378" (9.60mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
-
0.189" (4.80mm)
Rubber
Black
image
EG-0-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 1/32"
-
-
0.07668
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.031" (0.79mm) 1/32"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
EG-1-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 1/16"
-
-
0.07898
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
EG-2-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 1/8"
-
-
0.08356
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
SRSG6-04-01
Essentra Components
GROMMET SELF-RETAIN SCREW #6
-
-
0.09076
-
1000
SRSG
Active
#6 Self Tapping Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.250" (6.35mm) Square
0.040" (1.02mm)
0.280" (7.11mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-7S
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.09439
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.405" (10.29mm) Square
0.283" (7.19mm)
0.033" (0.84mm)
0.325" (8.25mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-8S
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.09580
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.405" (10.29mm) Square
0.283" (7.19mm)
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.325" (8.25mm)
Nylon
Natural
image
EG-3-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 3/16"
-
-
0.09637
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
EG-4-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 1/4"
-
-
0.10098
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-10D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.10213
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.290" (7.37mm)
0.130" (3.30mm)
0.325" (8.25mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-9D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.10530
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.290" (7.37mm)
0.098" (2.49mm)
0.325" (8.25mm)
Nylon
Natural
image
EG-5-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 5/16"
-
-
0.10548
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-1D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.11131
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.283" (7.19mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.280" (7.11mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-2D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.11520
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.283" (7.19mm)
0.315" (8.00mm)
0.280" (7.11mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-3D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.11912
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.283" (7.19mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.280" (7.11mm)
Nylon
Natural
image
EG-6-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 3/8"
-
-
0.12085
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-11D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.12110
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.290" (7.37mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.325" (8.25mm)
Nylon
Natural
image
EG-7-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 7/16"
-
-
0.12539
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
EG-8-01
Essentra Components
EXPANSION GROMMET NATURAL 1/2"
-
-
0.12992
-
1000
EG-x
Active
#8 or #10 Sheet Metal Screw
0.380" (9.65mm) Square
0.260" L x 0.305" W (6.60mm x 7.75mm) Rectangular
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.440" (11.18mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-4D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.13093
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.283" (7.19mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.280" (7.11mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-5D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.13885
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.283" (7.19mm)
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.280" (7.11mm)
Nylon
Natural
image
SRSG-6D
Essentra Components
SELF RETAINING SCREW GRMT NAT
-
-
0.14274
-
1000
SRSG
Active
#8 or #10 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.283" (7.19mm)
0.687" (17.45mm) 7/16"
0.280" (7.11mm)
Nylon
Natural
TFR-1
Essentra Components
TOGGLE SCREW GROMMET NAT .031
-
-
0.16888
-
1000
-
Active
#8 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.300" (7.62mm) Square
0.031" (0.79mm) 1/32"
0.760" (19.30mm)
Nylon
Natural
TFR-3
Essentra Components
TOGGLE SCREW GROMMET NAT .189
-
-
0.17712
-
1000
-
Active
#8 Self Tapping Screw
0.490" (12.45mm)
0.300" (7.62mm) Square
0.189" (4.80mm)
0.760" (19.30mm)
Nylon
Natural
VG-5
Essentra Components
SCREW VIBR GROMMET BLACK .217"
-
-
0.22943
-
1000
-
Active
#6-32
0.374" (9.50mm)
0.217" (5.50mm)
0.083" (2.11mm)
0.134" (3.40mm)
Rubber
Black
VG-1
Essentra Components
SCRW VIBR GROMMET BLK .250" HOLE
-
-
0.27277
-
1000
-
Active
#6-32
0.380" (9.65mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.087" (2.21mm)
0.144" (3.66mm)
Rubber
Black
VG-4
Essentra Components
SCREW VIBR GROMMET BLACK .375"
-
-
0.40798
-
1000
-
Active
#6-32
0.565" (14.35mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.141" (3.58mm)
0.183" (4.65mm)
Rubber
Black
VG-3
Essentra Components
SCREW VIBR GROMMET BLACK .250"
-
-
0.41965
-
1000
-
Active
#6-32
0.380" (9.65mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.100" (2.54mm)
0.131" (3.33mm)
Rubber
Black
VG-2
Essentra Components
SCREW VIBR GROMMET BLACK .375"
-
-
0.71345
-
1000
-
Active
#6-32
0.565" (14.35mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.031" (0.79mm) 1/32"
0.193" (4.90mm)
Rubber
Black
G-427-1
Aearo Technologies, LLC
G-427-1 BLUE GROMMET 500/BOX
-
-
50.33000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-427-2
Aearo Technologies, LLC
G-427-2 C1105 GROMMETS 500/BOX
-
-
50.33000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-427-3
Aearo Technologies, LLC
G-427-3 GROMMET 500/BOX
-
-
50.33000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-427-C6050
Aearo Technologies, LLC
G-427-C6050 BLACK 500/BOX
-
-
57.87000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-427-C8002
Aearo Technologies, LLC
G-427-C8002 SKY BLUE 500/BOX
-
-
57.87000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-401-1
Aearo Technologies, LLC
G-401-1 BLUE GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-402-1
Aearo Technologies, LLC
G-402-1 BLUE GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-402-2
Aearo Technologies, LLC
G-402-2 C-1105 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-403-1
Aearo Technologies, LLC
G-403-1 C-1002 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-403-2
Aearo Technologies, LLC
G-403-2 C-1105 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-404-1
Aearo Technologies, LLC
G-404-1 C-1002 BLUE GROMMET 500/
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-404-2
Aearo Technologies, LLC
G-404-2 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-1
Aearo Technologies, LLC
G-410-1 BLUE
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-2
Aearo Technologies, LLC
G-410-2 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-3
Aearo Technologies, LLC
G-410-3 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-411-1
Aearo Technologies, LLC
G-411-1 BLUE GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-411-2
Aearo Technologies, LLC
G-411-2 C-1105 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-411-3
Aearo Technologies, LLC
G-411-3 C-1100 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-412-1
Aearo Technologies, LLC
G-412-1 C-1002 BLUE
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-412-2
Aearo Technologies, LLC
G-412-2 C-1105 TURQUOISE
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-412-3
Aearo Technologies, LLC
G-412-3 C-1100 YELLOW
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-414-1
Aearo Technologies, LLC
G-414-1 BLUE GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-414-2
Aearo Technologies, LLC
G-414-2 C-1105 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-414-3
Aearo Technologies, LLC
G-414-3 YELLOW GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-461-1
Aearo Technologies, LLC
G-461-1 BLUE GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-461-2
Aearo Technologies, LLC
G-461-2 C1105 GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-461-3
Aearo Technologies, LLC
G-461-3 GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-462-1
Aearo Technologies, LLC
G-462-1 BLUE GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-462-2
Aearo Technologies, LLC
G-462-2 C-1105 GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-462-3
Aearo Technologies, LLC
G-462-3 C1100 YELLOW GROMMETS 50
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-501-1
Aearo Technologies, LLC
G-501-1 BLUE GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-502-1
Aearo Technologies, LLC
G-502-1 BLUE GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-503-1
Aearo Technologies, LLC
G-503-1 BLUE GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-503-3
Aearo Technologies, LLC
G-503-3 C1100 GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-504-1
Aearo Technologies, LLC
G-504-1 BLUE GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-505-1
Aearo Technologies, LLC
G-505-1 BLUE GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-506-1
Aearo Technologies, LLC
G-506-1 BLUE GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-506-2
Aearo Technologies, LLC
G-506-2 C-1105 GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-521-1
Aearo Technologies, LLC
G-521-1 BLUE GROMMETS 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
P-410-1
Aearo Technologies, LLC
P-410-1 BLUE GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
P-411-1
Aearo Technologies, LLC
P-411-1 GROMMET 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
P-415-1
Aearo Technologies, LLC
P-415-1 GROMMET C-1002 BLUE 500/
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-402-V2325
Aearo Technologies, LLC
G-402-2325 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-402-V2575
Aearo Technologies, LLC
G-402-2575 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-403-V2325
Aearo Technologies, LLC
G-403-2325 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2325
Aearo Technologies, LLC
G-410-2325 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2375
Aearo Technologies, LLC
G-410-2375 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2525
Aearo Technologies, LLC
G-410-2525 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2590
Aearo Technologies, LLC
G-410-2590 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2599
Aearo Technologies, LLC
G-410-2599 NATURAL 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2725
Aearo Technologies, LLC
G-410-2725 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2575
Aearo Technologies, LLC
G-410-2575 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2750
Aearo Technologies, LLC
G-410-2750 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2775
Aearo Technologies, LLC
G-410-2775 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-410-V2790
Aearo Technologies, LLC
G-410-2790 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-411-V2325
Aearo Technologies, LLC
G-411-2325 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-411-V2525
Aearo Technologies, LLC
G-411-2525 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
G-411-V2590
Aearo Technologies, LLC
G-411-V2590 BLACK 500/BOX
-
-
61.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه