یافته‌ها: 537سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
image
775
Adafruit Industries LLC
SLIP RING 12MM 6WR MAX 240V 2A
256
-
17.50000
-
1
-
Active
Slip Ring
image
736
Adafruit Industries LLC
SLIP RING 22MM 6WR MAX 240V 2A
108
-
14.95000
-
1
-
Active
Slip Ring
image
ROB-13065
SparkFun Electronics
SLIP RING - 12 WIRE (2A)
36
-
19.95000
-
1
-
Active
Slip Ring
image
ROB-13063
SparkFun Electronics
SLIP RING - 3 WIRE (10A)
50
-
29.95000
-
1
-
Active
Slip Ring
image
1297
Adafruit Industries LLC
STEPPER MOTOR MNT/HDWR NEMA-17SZ
41
-
8.95000
-
1
-
Active
Stepper Mount
image
ROB-13064
SparkFun Electronics
SLIP RING - 6 WIRE (2A)
57
-
14.95000
-
1
-
Active
Slip Ring
image
1196
Adafruit Industries LLC
SLIP RING FLANGE 22MM DIA 12WIRE
19
-
19.95000
-
1
-
Active
Slip Ring
image
1195
Adafruit Industries LLC
SLIP RING MINI 12MM DIA 12WIRE
21
-
24.95000
-
1
-
Active
Slip Ring
image
-
721-00002
Parallax Inc.
RUBBER BAND TIRE FOR 721-00001
49
-
0.13000
-
1
-
Active
Rubber Ring
image
28109
Parallax Inc.
BOE-BOT/SUMOBOT TIRE AND WHEEL
9
-
3.71000
-
1
-
Active
Wheel
image
721-00018
Parallax Inc.
SERVO WHEEL 2-5/8 DIA BLUE
19
-
4.26000
-
1
-
Active
Wheel
image
-
721-00019
Parallax Inc.
SERVO WHEEL 2-5/8 DIA RED
7
-
4.26000
-
1
-
Active
Wheel
image
ROB-00320
SparkFun Electronics
BALL CASTER OMNI METAL
5
-
5.95000
-
1
-
Active
Caster, Ball
image
725-28015
Parallax Inc.
PING PROTECTOR STAND
10
-
14.99000
-
1
PING)))™
Active
Stand
image
ROB-12503
SparkFun Electronics
SMOOTH BELT 1/8"D 1.625" ID
-
-
0.29000
-
1
-
Active
Belt
image
ROB-12276
SparkFun Electronics
SMOOTH BELT 1/8"D 2.0" ID
-
-
0.39000
-
1
-
Active
Belt
image
ROB-12322
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 1"L
-
-
0.39000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12370
SparkFun Electronics
SMOOTH BELT 1/8"D 2.5" ID
-
-
0.49000
-
1
-
Active
Belt
image
ROB-12320
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 2"L
-
-
0.49000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12454
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/16"D X 1"L
-
-
0.49000
-
1
-
Active
Shaft
image
PRT-10228
SparkFun Electronics
ANGLE BRACKET 440
-
-
0.50000
-
1
-
Active
Bracket
image
ROB-12451
SparkFun Electronics
SMOOTH BELT 1/8"D 3.0" ID
-
-
0.59000
-
1
-
Active
Belt
image
ROB-12259
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/4"D X 1"L
-
-
0.59000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12339
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 3"L
-
-
0.59000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12130
SparkFun Electronics
SMOOTH BELT 1/8"D 3.5" ID
-
-
0.69000
-
1
-
Active
Belt
image
ROB-12309
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 5/16"D X 1"L
-
-
0.69000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12428
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 4"L
-
-
0.69000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12439
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/16"D X 2"L
-
-
0.69000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12116
SparkFun Electronics
SMOOTH BELT 1/8"D 4.0" ID
-
-
0.79000
-
1
-
Active
Belt
image
ROB-12321
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 5"L
-
-
0.79000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12343
SparkFun Electronics
RUBBER RING 1.65"ID X 1/8"W
-
-
0.79000
-
1
-
Active
Rubber Ring
image
ROB-12438
SparkFun Electronics
SMOOTH BELT 1/8"D 4.5" ID
-
-
0.89000
-
1
-
Active
Belt
image
ROB-12170
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 6"L
-
-
0.89000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12377
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/16"D X 3"L
-
-
0.89000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12392
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/4"D X 2"L
-
-
0.89000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12459
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/8"D X 1"L
-
-
0.89000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12403
SparkFun Electronics
RUBBER RING 2.65"ID X 1/8"W
-
-
0.89000
-
1
-
Active
Rubber Ring
image
ROB-12284
SparkFun Electronics
HUB SPACER 1/8"
-
-
0.99000
-
1
-
Active
Hub Spacer
image
ROB-12535
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 1.00"L
-
-
0.99000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12550
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 7"L
-
-
0.99000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12549
SparkFun Electronics
RUBBER RING 3.65"ID X 1/8"W
-
-
0.99000
-
1
-
Active
Rubber Ring
image
ROB-12279
SparkFun Electronics
TUBE - ALUMINUM
-
-
0.99000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12126
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 5/16"D X 2"L
-
-
1.09000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12315
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/16"D X 4"L
-
-
1.09000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12323
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 1.25"L
-
-
1.09000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12495
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 8"L
-
-
1.09000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12233
SparkFun Electronics
RUBBER RING 4.65"ID X 1/8"W
-
-
1.09000
-
1
-
Active
Rubber Ring
image
ROB-12159
SparkFun Electronics
HUB SPACER 1/4"
-
-
1.19000
-
1
-
Active
Hub Spacer
image
ROB-12340
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 1.375"L
-
-
1.19000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12478
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/4"D X 3"L
-
-
1.19000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12544
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 9"L
-
-
1.19000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12135
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/16"D X 5"L
-
-
1.29000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12263
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/2"D X 1"L
-
-
1.29000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12296
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 1.50"L
-
-
1.29000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12461
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 10"L
-
-
1.29000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12246
SparkFun Electronics
SINGLE CHANNEL FLAT BRACKET
-
-
1.29000
-
1
-
Active
Bracket
image
ROB-12278
SparkFun Electronics
RUBBER RING 5.65"ID X 1/4"W
-
-
1.29000
-
1
-
Active
Rubber Ring
image
ROB-12520
SparkFun Electronics
TUBE - ALUMINUM
-
-
1.29000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12401
SparkFun Electronics
HUB SPACER 3/8"
-
-
1.39000
-
1
-
Active
Hub Spacer
image
ROB-12131
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/8"D X 2"L
-
-
1.39000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12303
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 1.75"L
-
-
1.39000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12487
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/8"D X 12"L
-
-
1.39000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12345
SparkFun Electronics
HUB SPACER 1/8" SOLID
-
-
1.49000
-
1
-
Active
Hub Spacer
image
ROB-12165
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/4"D X 4"L
-
-
1.49000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12290
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 2.00"L
-
-
1.49000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12338
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/16"D X 6"L
-
-
1.49000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12369
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 5/16"D X 3"L
-
-
1.49000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12462
SparkFun Electronics
DUAL SCREW PLATE PAIR
-
-
1.49000
-
1
-
Active
Screw Plate
image
ROB-12505
SparkFun Electronics
DUAL CHANNEL FLAT BRACKET
-
-
1.49000
-
1
-
Active
Bracket
image
ROB-12113
SparkFun Electronics
TUBE - ALUMINUM
-
-
1.49000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12149
SparkFun Electronics
HUB SPACER 1/2"
-
-
1.59000
-
1
-
Active
Hub Spacer
image
ROB-12344
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 2.25"L
-
-
1.59000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12138
SparkFun Electronics
SINGLE CHANNEL 45 DEGREE ANGLE
-
-
1.59000
-
1
-
Active
Bracket
image
ROB-12175
SparkFun Electronics
SINGLE CHANNEL 90 DEGREE ANGLE
-
-
1.59000
-
1
-
Active
Bracket
image
ROB-12311
SparkFun Electronics
TUBE - ALUMINUM
-
-
1.59000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12508
SparkFun Electronics
SMOOTH BELT 1/8"D 5.0" ID
-
-
1.69000
-
1
-
Active
Belt
image
ROB-12305
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/16"D X 7"L
-
-
1.69000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12540
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 2.375"L
-
-
1.69000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12128
SparkFun Electronics
SQR SCREW PLATE SMALL 0.77"
-
-
1.69000
-
1
-
Active
Screw Plate
image
ROB-12112
SparkFun Electronics
SHAFT SPACER - 1/2"
-
-
1.69000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12350
SparkFun Electronics
SHAFT SPACER - 1/4"
-
-
1.69000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12193
SparkFun Electronics
SHAFT SPACER - 1"
-
-
1.69000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12441
SparkFun Electronics
SHAFT SPACER - 3/8"
-
-
1.69000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12269
SparkFun Electronics
SHAFT SPACER - 5/8"
-
-
1.69000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12298
SparkFun Electronics
HUB SPACER 3/4"
-
-
1.79000
-
1
-
Active
Hub Spacer
image
ROB-12366
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 2.50"L
-
-
1.79000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12371
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/4"D X 5"L
-
-
1.79000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12230
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/8"D X 3"L
-
-
1.89000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12257
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 5/16"D X 4"L
-
-
1.89000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12354
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 3/16"D X 8"L
-
-
1.89000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12555
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 2.75"L
-
-
1.89000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12460
SparkFun Electronics
TUBE - ALUMINUM
-
-
1.89000
-
1
-
Active
-
image
ROB-13049
SparkFun Electronics
ACTOBOTICS CHANNEL MOUNT - ARDUI
-
-
1.98000
-
1
-
Active
-
image
ROB-13050
SparkFun Electronics
ACTOBOTICS CHANNEL MOUNT - RASPB
-
-
1.98000
-
1
-
Active
-
image
ROB-12421
SparkFun Electronics
HUB SPACER 1"
-
-
1.99000
-
1
-
Active
Hub Spacer
image
ROB-12212
SparkFun Electronics
SHAFT SOLID 1/2"D X 2"L
-
-
1.99000
-
1
-
Active
Shaft
image
ROB-12473
SparkFun Electronics
SHAFT DSHAFT 1/4"D X 3.00"L
-
-
1.99000
-
1
-
Active
Shaft, Flatted
image
ROB-12287
SparkFun Electronics
1CHANNEL 90 DEGREE ANGLE SHORT
-
-
1.99000
-
1
-
Active
Bracket
image
ROB-12504
SparkFun Electronics
DUAL CHANNEL 45 DEGREE ANGLE
-
-
1.99000
-
1
-
Active
Bracket
image
ROB-12365
SparkFun Electronics
CENTER HOLE ADAPTERS - 4 PACK
-
-
1.99000
-
1
-
Active
-

مقایسه