یافته‌ها: 318سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

رزوه / پیچ / اندازه سوراخ

قطر - داخلی

قطر - بیرونی

قطر - شانه

ضخامت - مجموع

طول - زیر سر

ماده (جنس)


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
رزوه / پیچ / اندازه سوراخ
قطر - داخلی
قطر - بیرونی
قطر - شانه
ضخامت - مجموع
طول - زیر سر
ماده (جنس)
image
3049
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 NYLON
220978
356200
0.14000
-
1
-
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.218" (5.54mm)
0.135" (3.43mm)
0.072" (1.83mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Nylon
image
7721-15NG
Aavid Thermalloy
WASHER SHOULDER NYLON
30685
-
0.11000
-
1
-
Active
-
0.115" (2.92mm)
0.234" (5.94mm)
0.135" (3.43mm)
0.023" (0.58mm)
0.050" (1.27mm)
Nylon
image
4698
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 FIBRE
1420
23000
0.13000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.185" (4.70mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
7683
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 NYLON
12627
8300
0.14000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.185" (4.70mm)
0.094" (2.39mm) 3/32"
0.032" (0.81mm)
Nylon
image
7681
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 NYLON
136233
72000
0.15000
-
1
-
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.185" (4.70mm)
0.078" (1.98mm)
0.047" (1.19mm) 3/64"
Nylon
image
7684
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 NYLON
6422
18600
0.15000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.185" (4.70mm)
0.094" (2.39mm) 3/32"
0.032" (0.81mm)
Nylon
image
3065
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #8 FIBRE
4032
19700
0.15000
-
1
-
Active
#8
0.170" (4.32mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.246" (6.25mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
7682
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 NYLON
3450
7200
0.16000
-
1
-
Active
#6
0.145" (3.68mm)
0.385" (9.78mm)
0.240" (6.10mm)
0.094" (2.39mm) 3/32"
0.032" (0.81mm)
Nylon
image
3053
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 NYLON
102096
13000
0.17000
-
1
-
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.140" (3.56mm)
0.093" (2.36mm)
Nylon
image
7721-3PPSG
Aavid Thermalloy
WASHER SHOULDER POLY SULFIDE
11455
-
0.17000
-
1
-
Active
-
0.112" (2.84mm)
0.280" (7.11mm)
0.140" (3.56mm)
0.042" (1.07mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
image
3229
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #2 FIBRE
9619
42900
0.17000
-
1
-
Active
#2
0.093" (2.36mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.123" (3.12mm)
0.072" (1.83mm)
0.025" (0.64mm)
Fibre
image
7687
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER 1/4 NYLON
4747
14900
0.17000
-
1
-
Active
1/4"
0.253" (6.43mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.310" (7.87mm)
0.064" (1.63mm)
0.032" (0.81mm)
Nylon
image
4711
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER 1/4 FIBRE
1765
67400
0.17000
-
1
-
Active
1/4"
0.253" (6.43mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.308" (7.82mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
3102
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 NYLON
9351
35600
0.18000
-
1
-
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.173" (4.40mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Nylon
image
3103
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 NYLON
4721
37200
0.18000
-
1
-
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.234" (5.94mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
Nylon
image
3054
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 NYLON
11035
12100
0.19000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.290" (7.37mm)
0.170" (4.32mm)
0.173" (4.40mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Nylon
image
7721-8PPSG
Aavid Thermalloy
WASHER SHOULDER POLY SULFIDE
11397
-
0.24000
-
1
-
Active
-
0.119" (3.02mm)
0.245" (6.22mm)
0.140" (3.56mm)
0.040" (1.02mm)
0.040" (1.02mm)
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
image
7721-9PPS
Aavid Thermalloy
WASHER SHOULDER POLY SULFIDE
5513
-
0.24000
-
1
-
Active
-
0.117" (2.97mm)
0.300" (7.62mm)
0.140" (3.56mm)
0.055" (1.40mm)
0.048" (1.22mm)
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
image
7721-10PPSG
Aavid Thermalloy
WASHER SHOULDER POLY SULFIDE
12336
-
0.25000
-
1
-
Active
-
0.117" (2.97mm)
0.300" (7.62mm)
0.300" (7.62mm)
0.150" (3.80mm)
0.095" (2.41mm)
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
image
MNI-4-3
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
16954
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.093" (2.36mm)
0.046" (1.17mm)
Nylon
image
MNI-4-4
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
10713
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.110" (2.79mm)
0.063" (1.60mm)
Nylon
image
MNI-2-2
Essentra Components
WASHER SHOULDER #2 NYLON
8033
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#2
0.090" (2.29mm)
0.181" (4.60mm)
0.120" (3.05mm)
0.078" (1.98mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Nylon
image
MNI-4-5
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
7880
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.130" (3.30mm)
0.084" (2.13mm)
Nylon
image
MNI-4-2
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
3602
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.078" (1.98mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Nylon
image
MNI-10-6
Essentra Components
WASHER SHOULDER #10 NYLON
17080
-
0.33000
-
1
MNI
Active
#10
0.200" (5.08mm)
0.399" (10.13mm)
0.260" (6.60mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.093" (2.36mm)
Nylon
image
MNI-HT-4-220
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 POLY SULFIDE
2934
-
0.43000
-
1
MNI-HT
Active
#4
0.116" (2.95mm)
0.215" (5.46mm)
0.135" (3.43mm)
0.072" (1.83mm)
0.032" (0.81mm)
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
image
S1029
Switchcraft Inc.
WASHER SHOULDER 3/8 FIBRE
2670
-
0.62000
-
1
-
Active
3/8"
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.064" (1.63mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
3064
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 FIBRE
8036
231500
0.13000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
7685
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #8 NYLON
8985
15800
0.16000
-
1
-
Active
#8
0.171" (4.34mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.064" (1.63mm)
0.032" (0.81mm)
Nylon
image
7688
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER 1/4 NYLON
5740
8200
0.17000
-
1
-
Active
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.492" (12.50mm)
0.313" (7.95mm) 5/16"
0.110" (2.79mm)
0.078" (1.98mm)
Nylon
image
3235
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #8 FIBRE
3705
1300
0.17000
-
1
-
Active
#8
0.170" (4.32mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.218" (5.54mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
341
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 NYLON
9337
66500
0.18000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.290" (7.37mm)
0.170" (4.32mm)
0.297" (7.54mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Nylon
image
3233
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 FIBRE
7727
22900
0.19000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.240" (6.10mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
3069
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER 3/8 FIBRE
3150
49400
0.19000
-
1
-
Active
3/8"
0.385" (9.78mm)
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.498" (12.65mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
3055
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 NYLON
1421
4900
0.19000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.290" (7.37mm)
0.170" (4.32mm)
0.547" (13.89mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
Nylon
image
3104
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #6 NYLON
2117
14000
0.19000
-
1
-
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.290" (7.37mm)
0.170" (4.32mm)
0.234" (5.94mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
Nylon
image
342
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #8 NYLON
3739
20700
0.20000
-
1
-
Active
#8
0.171" (4.34mm)
0.344" (8.74mm)
0.205" (5.21mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.375" (9.53mm) 3/8"
Nylon
image
3056
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #8 NYLON
3187
6200
0.20000
-
1
-
Active
#8
0.171" (4.34mm)
0.344" (8.74mm)
0.205" (5.21mm)
0.203" (5.17mm)
0.140" (3.56mm)
Nylon
image
3059
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER 1/4 NYLON
2209
4900
0.20000
-
1
-
Active
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.513" (13.03mm)
0.313" (7.95mm) 5/16"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.187" (4.75mm) 3/16"
Nylon
image
3238
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #10 FIBRE
1708
3500
0.20000
-
1
-
Active
#10
0.194" (4.93mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.240" (6.10mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
3108
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #10 NYLON
8861
61200
0.21000
-
1
-
Active
#10
0.200" (5.08mm)
0.399" (10.13mm)
0.260" (6.60mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.250" (6.35mm) 1/4"
Nylon
image
3060
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER 1/4 NYLON
858
28100
0.23000
-
1
-
Active
1/4"
0.260" (6.60mm)
0.513" (13.03mm)
0.313" (7.95mm) 5/16"
0.563" (14.30mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
Nylon
image
MNI-4-10
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
9830
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.203" (5.17mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
Nylon
image
MNI-4-8
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
7940
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.173" (4.40mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Nylon
image
MNI-4-12
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
6112
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.234" (5.94mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
Nylon
image
MNI-4-6
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
6045
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.140" (3.56mm)
0.093" (2.36mm)
Nylon
image
MNI-6-8
Essentra Components
WASHER SHOULDER #6 NYLON
3789
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.290" (7.37mm)
0.170" (4.32mm)
0.173" (4.40mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Nylon
image
MNI-6-16
Essentra Components
WASHER SHOULDER #6 NYLON
2916
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.290" (7.37mm)
0.170" (4.32mm)
0.297" (7.54mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Nylon
image
MNI-4-24
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
2125
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.422" (10.7mm) 27/64"
0.375" (9.53mm) 3/8"
Nylon
image
MNI-8-2
Essentra Components
WASHER SHOULDER #8 NYLON
2419
-
0.31000
-
1
MNI
Active
#8
0.173" (4.39mm)
0.344" (8.74mm)
0.205" (5.21mm)
0.094" (2.39mm) 3/32"
0.031" (0.79mm) 1/32"
Nylon
image
MNI-8-4
Essentra Components
WASHER SHOULDER #8 NYLON
2161
-
0.31000
-
1
MNI
Active
#8
0.173" (4.39mm)
0.344" (8.74mm)
0.205" (5.21mm)
0.126" (3.20mm)
0.063" (1.60mm)
Nylon
image
MNI-8-6
Essentra Components
WASHER SHOULDER #8 NYLON
1308
-
0.31000
-
1
MNI
Active
#8
0.173" (4.39mm)
0.344" (8.74mm)
0.205" (5.21mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.093" (2.36mm)
Nylon
image
MNI-10-24
Essentra Components
WASHER SHOULDER #10 NYLON
4139
-
0.33000
-
1
MNI
Active
#10
0.200" (5.08mm)
0.399" (10.13mm)
0.260" (6.60mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.375" (9.53mm) 3/8"
Nylon
image
MNIM3-1.0
Essentra Components
WASHER SHOULDER M3 NYLON
3482
-
0.33000
-
1
MNI
Active
M3
0.122" (3.10mm)
0.280" (7.11mm)
0.145" (3.68mm)
0.078" (1.98mm)
0.039" (0.99mm)
Nylon
image
MNI-10-12
Essentra Components
WASHER SHOULDER #10 NYLON
2912
-
0.33000
-
1
MNI
Active
#10
0.200" (5.08mm)
0.399" (10.13mm)
0.260" (6.60mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.187" (4.75mm) 3/16"
Nylon
image
MNI-M2.5-1.3
Essentra Components
WASHER SHOULDER M2.5 NYLON
2436
-
0.33000
-
1
MNI
Active
M2.5
0.114" (2.90mm)
0.248" (6.30mm)
0.138" (3.51mm)
0.098" (2.50mm)
0.051" (1.30mm)
Nylon
image
MNI-M2.5-3.6
Essentra Components
WASHER SHOULDER M2.5 NYLON
2530
-
0.33000
-
1
MNI
Active
M2.5
0.110" (2.79mm)
0.280" (7.11mm)
0.150" (3.80mm)
0.201" (5.10mm)
0.142" (3.60mm)
Nylon
image
MNI-5-3
Essentra Components
WASHER SHOULDER #5 NYLON
6566
-
0.36000
-
1
MNI
Active
#5
0.128" (3.25mm)
0.370" (9.40mm)
0.236" (5.99mm)
0.098" (2.50mm)
0.051" (1.30mm)
Nylon
image
MNI5/16-16
Essentra Components
WASHER SHOULDER 5/16 NYLON
2152
-
0.38000
-
1
MNI
Active
5/16"
0.320" (8.13mm)
0.620" (15.75mm)
0.360" (9.14mm)
0.313" (7.95mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Nylon
image
343
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 FIBRE
9650
9600
0.13000
-
1
-
Active
#4
0.125" (3.18mm) 1/8"
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.313" (7.95mm) 5/16"
0.087" (2.20mm)
0.025" (0.64mm)
Fibre
image
3062
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 FIBRE
7020
10800
0.14000
-
1
-
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.187" (4.75mm) 3/16"
0.062" (1.57mm) 1/16"
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
3101
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #2 NYLON
10109
7900
0.16000
-
1
-
Active
#2
0.090" (2.29mm)
0.181" (4.60mm)
0.120" (3.05mm)
0.234" (5.94mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
Nylon
image
3231
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 FIBRE
9576
28000
0.16000
-
1
-
Active
#4
0.120" (3.05mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.180" (4.57mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
7686
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #10 NYLON
8223
2400
0.16000
-
1
-
Active
#10
0.196" (4.98mm)
0.375" (9.53mm) 3/8"
0.308" (7.82mm)
0.094" (2.39mm) 3/32"
0.032" (0.81mm)
Nylon
image
3057
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #10 NYLON
4895
49900
0.20000
-
1
-
Active
#10
0.200" (5.08mm)
0.399" (10.13mm)
0.260" (6.60mm)
0.563" (14.30mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
Nylon
image
3239
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #10 FIBRE
4628
15900
0.20000
-
1
-
Active
#10
0.196" (4.98mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
0.240" (6.10mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
3240
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER 1/4 FIBRE
2474
13100
0.22000
-
1
-
Active
1/4"
0.265" (6.73mm)
0.625" (15.88mm) 5/8"
0.359" (9.12mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
image
MNI-6-24
Essentra Components
WASHER SHOULDER #6 NYLON
1986
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.290" (7.37mm)
0.170" (4.32mm)
0.422" (10.7mm) 27/64"
0.375" (9.53mm) 3/8"
Nylon
image
MNI-8-16
Essentra Components
WASHER SHOULDER #8 NYLON
2840
-
0.31000
-
1
MNI
Active
#8
0.173" (4.39mm)
0.344" (8.74mm)
0.205" (5.21mm)
0.313" (7.95mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Nylon
image
3051
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #2 NYLON
507
13600
0.17000
-
1
-
Active
#2
0.090" (2.29mm)
0.181" (4.60mm)
0.120" (3.05mm)
0.173" (4.40mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Nylon
image
7721-6PPSG
Aavid Thermalloy
WASHER SHOULDER POLY SULFIDE
60
-
0.17000
-
1
-
Active
-
0.118" (3.00mm)
0.280" (7.11mm)
0.145" (3.68mm)
0.047" (1.19mm) 3/64"
0.031" (0.79mm) 1/32"
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
image
S4263
Switchcraft Inc.
WASHER SHOULDER
442
-
0.56000
-
1
-
Active
-
0.317" (8.05mm)
0.492" (12.50mm)
0.370" (9.40mm)
0.037" (0.94mm)
0.039" (0.99mm)
-
image
S1564
Switchcraft Inc.
WASHER SHOULDER 1/4 FIBRE
966
-
0.69000
-
1
-
Active
1/4"
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.313" (7.95mm) 5/16"
0.031" (0.79mm) 1/32"
0.025" (0.64mm)
Fibre
image
3107
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #10 NYLON
307
3100
0.21000
-
1
-
Active
#10
0.200" (5.08mm)
0.437" (11.10mm) 7/16"
0.260" (6.60mm)
0.156" (3.96mm) 5/32"
0.093" (2.36mm)
Nylon
image
MNI-8-32
Essentra Components
WASHER SHOULDER #8 NYLON
280
-
0.31000
-
1
MNI
Active
#8
0.173" (4.39mm)
0.344" (8.74mm)
0.205" (5.21mm)
0.563" (14.30mm)
0.500" (12.70mm) 1/2"
Nylon
image
MNI-4-16
Essentra Components
WASHER SHOULDER #4 NYLON
1000
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.297" (7.54mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Nylon
image
340
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #4 NYLON
-
13700
0.18000
-
1
-
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.145" (3.68mm)
0.297" (7.54mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
Nylon
image
MNI-6-12
Essentra Components
WASHER SHOULDER #6 NYLON
-
-
0.30000
-
1
MNI
Active
#6
0.140" (3.56mm)
0.290" (7.37mm)
0.170" (4.32mm)
0.234" (5.94mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
Nylon
image
3066
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER #8 FIBRE
35
16900
0.17000
-
1
-
Active
#8
0.170" (4.32mm)
0.417" (10.59mm)
0.210" (5.30mm)
0.093" (2.36mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Fibre
7721-13NG
Aavid Thermalloy
WASHER SHOULDER NYLON
-
-
0.06503
-
32000
-
Active
-
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.135" (3.43mm)
0.051" (1.30mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Nylon
SW-031-145
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #4 POLY SULFIDE
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#4
0.118" (3.00mm)
0.280" (7.11mm)
0.145" (3.68mm)
0.079" (2.00mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
SW-031-177
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #6 POLY SULFIDE
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#6
0.144" (3.66mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.177" (4.50mm)
0.079" (2.00mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
SW-031-190
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #6 POLY SULFIDE
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#6
0.146" (3.71mm)
0.312" (7.92mm) 5/16"
0.190" (4.83mm)
0.197" (5.00mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
SW-032-135
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #4 POLY SULFIDE
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#4
0.116" (2.95mm)
0.215" (5.46mm)
0.130" (3.30mm)
0.071" (1.80mm)
0.032" (0.81mm)
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
SW-040-140
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #4 POLY SULFIDE
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#4
0.119" (3.02mm)
0.245" (6.22mm)
0.140" (3.56mm)
0.079" (2.00mm)
0.040" (1.02mm)
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
SW-093-145
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #4 NYLON
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.140" (3.56mm)
0.142" (3.60mm)
0.093" (2.36mm)
Nylon
SW-125-140
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #4 POLY SULFIDE
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#4
0.112" (2.84mm)
0.280" (7.11mm)
0.140" (3.56mm)
0.169" (4.30mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Polyphenylene Sulfide, Glass Filled
SW-125-150
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #4 NYLON
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#4
0.112" (2.84mm)
0.280" (7.11mm)
0.150" (3.80mm)
0.169" (4.30mm)
0.125" (3.18mm) 1/8"
Nylon
SW-185-150
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #4 NYLON
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#4
0.122" (3.10mm)
0.280" (7.11mm)
0.150" (3.80mm)
0.228" (5.80mm)
0.185" (4.70mm)
Nylon
SW-187-145
Bivar Inc.
WASHER SHOULDER #4 NYLON
-
-
0.08640
-
1000
SW
Active
#4
0.115" (2.92mm)
0.235" (5.97mm)
0.140" (3.56mm)
0.236" (6.00mm)
0.187" (4.75mm) 3/16"
Nylon
4684
Keystone Electronics
WASHER SHOULDER NYLON 4 PC
-
18200
0.09100
-
100
-
Active
-
0.139" (3.53mm)
0.180" (4.57mm)
0.180" (4.57mm)
0.064" (1.63mm)
-
Nylon
-
WS0610A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M3.5 NYLON
-
-
0.11027
-
1000
WS
Active
M3.5
0.147" (3.73mm)
0.311" (7.90mm)
0.173" (4.40mm)
0.248" (6.30mm)
0.185" (4.70mm)
Nylon
-
WS1170A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M5 NYLON
-
-
0.11027
-
1000
WS
Active
M5
0.218" (5.54mm)
0.319" (8.10mm)
0.252" (6.40mm)
0.165" (4.20mm)
0.126" (3.20mm)
Nylon
-
WS0330A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M3 NYLON
-
-
0.11045
-
1000
WS
Active
M3
0.118" (3.00mm)
0.250" (6.35mm) 1/4"
0.138" (3.51mm)
0.110" (2.80mm)
0.063" (1.60mm)
Nylon
-
WS0570A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M3.5 NYLON
-
-
0.11250
-
1000
WS
Active
M3.5
0.144" (3.66mm)
0.311" (7.90mm)
0.189" (4.80mm)
0.091" (2.30mm)
0.059" (1.50mm)
Nylon
-
WS0590A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M3.5 NYLON
-
-
0.11250
-
1000
WS
Active
M3.5
0.145" (3.68mm)
0.374" (9.50mm)
0.244" (6.20mm)
0.091" (2.30mm)
0.059" (1.50mm)
Nylon
-
WS0640A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M3.5 NYLON
-
-
0.11250
-
1000
WS
Active
M3.5
0.154" (3.90mm)
0.378" (9.60mm)
0.244" (6.20mm)
0.102" (2.60mm)
0.051" (1.30mm)
Nylon
-
WS0170A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M2.5 NYLON
-
-
0.11401
-
1000
WS
Active
M2.5
0.114" (2.90mm)
0.205" (5.21mm)
0.047" (1.20mm)
0.079" (2.00mm)
0.031" (0.79mm) 1/32"
Nylon
-
WS1030A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M5 NYLON
-
-
0.11401
-
1000
WS
Active
M5
0.197" (5.00mm)
0.394" (10.01mm)
0.252" (6.40mm)
0.378" (9.60mm)
0.315" (8.00mm)
Nylon
-
WS0780A
Essentra Components
WASHER SHOULDER M4 NYLON
-
-
0.11588
-
1000
WS
Active
M4
0.177" (4.50mm)
0.370" (9.40mm)
0.201" (5.10mm)
0.449" (11.40mm)
0.387" (9.80mm)
Nylon

مقایسه