تعداد قطعات: 28,770کنترل‌های صنعتی، سنجش‌گرها:

لوازم جانبی 1,776
موقعیت‌یاب‌های دوربین 16
کنترل‌کننده‌ها - لوازم جانبی 1,338
کنترل‌کننده‌ها - مونتاژ کابل 2,704
کنترل‌کننده‌ها - سطح مایع 354
کنترل‌کننده‌ها - ایمنی ماشین 220
کنترل‌کننده‌ها - ماژول‌های PLC 1,586
کنترل‌کننده‌ها - فرآیند، دما 2,358
کنترل‌کننده‌ها - منطق برنامه‌ریزی (PLC) 620
تجهیزات صنعتی 9,871
کنترل روشنایی - لوازم جانبی 95
کنترل روشنایی 59
بینایی ماشین - لوازم جانبی 421
بینایی ماشین - سنسورهای دوربین 354
بینایی ماشین - فرآیند کنترل 241
بینایی ماشین - لنزها 143
بینایی ماشین - سیستم روشنایی 370
سایر موارد 129
مانیتور - جریان ولتاژ - خروجی رله 447
مانیتور - مبدل ولتاژ جریان 93
سنجش‌گرهای پانلی - لوازم جانبی 493
سنجش‌گرهای پانلی - شمارشگرها، سنجش‌های زمانی 1,258
سنجش‌گرهای پانلی 941
پنوماتیک‌ها، هیدرولیک‌ها 324
سیستم‌ها و رله‌های حفاظتی 348
کابل سنسور - لوازم جانبی 125
کابل سنسور - مونتاژشده‌ها 830
واسط سنسور - بلوک‌های اتصالی 900
موارد خاص 356