یافته‌ها: 16تعداد خروجی‌ها

پیکربندی خروجی

ولتاژ - تغذیه

نوع نمایشگر

توان (وات)

نوع نصب


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
تعداد خروجی‌ها
پیکربندی خروجی
ولتاژ - تغذیه
نوع نمایشگر
توان (وات)
مشخصات
نوع نصب
H8PS-8AF
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 8 NPN OUT
-
-
474.00000
-
1
H8PS
Active
8
NPN Transistor
24VDC
LCD
4.5W @ 26.4VDC
-
Chassis Mount or DIN Rail
H8PS-8BF
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 8 NPN OUT
-
-
479.93000
-
1
H8PS
Active
8 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
NPN Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
4.5W @ 26.4VDC
-
Chassis Mount or DIN Rail
H8PS-8B
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 8 NPN OUT PANEL
-
-
539.18000
-
1
H8PS
Active
8 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
NPN Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
4.5W @ 26.4VDC
-
Panel Mount
H8PS-8BP
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 8 PNP OUT PANEL
-
-
669.53000
-
1
H8PS
Active
8 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
PNP Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
4.5W @ 26.4VDC
-
Panel Mount
H8PS-8BFP
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 8 PNP OUT
-
-
675.45000
-
1
H8PS
Active
8 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
PNP Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
4.5W @ 26.4VDC
-
Chassis Mount or DIN Rail
-
3F88L-155
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 32 OUT DIN RAIL
-
-
902.62000
-
1
-
Active
32
-
24VDC
LED, 7 segment
13W
Bank Function
DIN Rail
H8PS-16B
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 16 NPN OUT PANEL
-
-
927.86000
-
1
H8PS
Active
16 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
NPN Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
6.0W @ 26.4VDC
Bank Function
Panel Mount
H8PS-16BF
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 16 NPN OUT
-
-
933.58000
-
1
H8PS
Active
16 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
NPN Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
6.0W @ 26.4VDC
Bank Function
Chassis Mount or DIN Rail
H8PS-16BP
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 16 PNP OUT PANEL
-
-
933.58000
-
1
H8PS
Active
16 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
PNP Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
6.0W @ 26.4VDC
Bank Function
Panel Mount
H8PS-16BFP
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 16 PNP OUT
-
-
939.31000
-
1
H8PS
Active
16 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
PNP Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
6.0W @ 26.4VDC
Bank Function
Chassis Mount or DIN Rail
H8PS-32B
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 32 NPN OUT PANEL
-
-
1156.96000
-
1
H8PS
Active
32 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
NPN Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
6.0W @ 26.4VDC
Bank Function
Panel Mount
H8PS-32BF
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 32 NPN OUT
-
-
1156.96000
-
1
H8PS
Active
32 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
NPN Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
6.0W @ 26.4VDC
Bank Function
Chassis Mount or DIN Rail
H8PS-32BFP
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 32 PNP OUT
-
-
1225.69000
-
1
H8PS
Active
32 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
PNP Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
6.0W @ 26.4VDC
Bank Function
Chassis Mount or DIN Rail
H8PS-32BP
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 32 PNP OUT PANEL
-
-
1225.69000
-
1
H8PS
Active
32 Cam, 1 RUN, 1 Pulse
PNP Transistor
24VDC
LCD, 7 Segment
6.0W @ 26.4VDC
Bank Function
Panel Mount
3F88L-160
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 16 OUT DIN RAIL
-
-
1299.55000
-
1
-
Active
16
Transistor
100 ~ 240VAC
LED, 7 segment
27VA
Bank Function
DIN Rail
-
3F88L-162
Omron Automation and Safety
CAM POSITIONER 32 OUT DIN RAIL
-
-
1830.43000
-
1
-
Active
32
Transistor
100 ~ 240VAC
LED, 7 segment
27VA
Bank Function
DIN Rail

مقایسه