یافته‌ها: 59وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
CXR2N
Thomas Research Products
CXR RELAY 20A/1P
-
-
36.00000
-
1
-
Active
CXR3L
Thomas Research Products
CXR RELAY 30A/1P LATCHING
-
-
44.00000
-
1
-
Active
CXRTN
Thomas Research Products
CXR RELAY 20A/2P ELECT HELD NO
-
-
131.40000
-
1
-
Active
CXRTC
Thomas Research Products
CXR RELAY 20A/2P ELECT HELD NC
-
-
131.40000
-
1
-
Active
-
CXMSTRCONTR
Thomas Research Products
MASTER CONTROLLER REPLACEMENT
-
-
266.40000
-
1
-
Active
DLC7
Thomas Research Products
CONT DIMMING DAYLIGHTING CONTROL
-
-
283.68000
-
1
-
Active
DLCPCC
Thomas Research Products
PHOTOCELL LIGHTING CONTROLLER
-
-
283.68000
-
1
-
Active
CX042S00SPN
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 4 RELAY
-
-
434.00000
-
1
-
Active
CX042S042NN
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 4 RELAY
-
-
515.20000
-
1
-
Active
CX043S00SPN
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 4 RELAY
-
-
518.00000
-
1
-
Active
CX042S043LN
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 4 RELAY
-
-
534.80000
-
1
-
Active
CX082S00SPM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
574.00000
-
1
-
Active
CX082S00SPS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
574.00000
-
1
-
Active
CX043S043LN
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 4 RELAY
-
-
609.00000
-
1
-
Active
CX083S00SPM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
658.00000
-
1
-
Active
CX083S00SPS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
658.00000
-
1
-
Active
CX082S082NM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
734.40000
-
1
-
Active
CX082S082NS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
734.40000
-
1
-
Active
CX042S04TNN
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 4 RELAY
-
-
756.00000
-
1
-
Active
CX082S083LM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
766.80000
-
1
-
Active
CX082S083LS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
766.80000
-
1
-
Active
CX083S083LM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
857.25000
-
1
-
Active
CX083S083LS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
857.25000
-
1
-
Active
CX162S00SPM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1107.00000
-
1
-
Active
CX162S00SPS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1107.00000
-
1
-
Active
CX163S00SPM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1269.00000
-
1
-
Active
CX163S00SPS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1269.00000
-
1
-
Active
CX082S08TNM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
1309.50000
-
1
-
Active
CX082S08TNS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 8 RELAY
-
-
1309.50000
-
1
-
Active
CX162S162NM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1468.80000
-
1
-
Active
CX162S162NS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1468.80000
-
1
-
Active
CX162S163LM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1533.60000
-
1
-
Active
CX162S163LS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1533.60000
-
1
-
Active
CX242S00SPM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
1660.50000
-
1
-
Active
CX242S00SPS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
1660.50000
-
1
-
Active
CX163S163LM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1714.50000
-
1
-
Active
CX163S163LS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
1714.50000
-
1
-
Active
CX243S00SPM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
1903.50000
-
1
-
Active
CX243S00SPS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
1903.50000
-
1
-
Active
CX242S242NM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
2203.20000
-
1
-
Active
CX242S242NS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
2203.20000
-
1
-
Active
CX242S243LM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
2300.40000
-
1
-
Active
CX242S243LS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
2300.40000
-
1
-
Active
CX243S243LM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
2571.75000
-
1
-
Active
CX243S243LS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
2571.75000
-
1
-
Active
CX162S16TNM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
2619.00000
-
1
-
Active
CX162S16TNS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 16 RELAY
-
-
2619.00000
-
1
-
Active
CX242S24TNM
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
3928.50000
-
1
-
Active
CX242S24TNS
Thomas Research Products
LIGHTING CONTROL PANEL 24 RELAY
-
-
3928.50000
-
1
-
Active
-
Z5-CM
Thomas Research Products
ZONE5 CONTROL MODULE
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-GAV
Thomas Research Products
ZONE5 GENERAL-A/V MODE SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-AVD
Thomas Research Products
ZONE5 GENERAL-A/V DIMMING SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-ST
Thomas Research Products
ZONE5 STUDY TIME SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-WB
Thomas Research Products
ZONE5 WHITEBOARD SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-MC
Thomas Research Products
ZONE5 MASTER ON/OFF SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-RCR1
Thomas Research Products
ZONE5 ROW 1 CONTROL SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-RCR2
Thomas Research Products
ZONE5 ROW 2 CONTROL SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-RCR3
Thomas Research Products
ZONE5 ROW 3 CONTROL SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-SW-RCR4
Thomas Research Products
ZONE5 ROW 4 CONTROL SWITCH
-
-
Call
-
1
-
Obsolete

مقایسه