یافته‌ها: 95وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
S1M2F
Thomas Research Products
QUICK INSTALL SPLITTER 1 M 2 F
-
-
6.08000
-
1
-
Active
-
LVNA
Thomas Research Products
CONVERTS LOW VOLTAGE
-
-
23.04000
-
1
-
Active
LVSL1NPG
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 1 GRAY
-
-
39.44000
-
1
-
Active
LVSL1NPIV
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 1 IVORY
-
-
39.44000
-
1
-
Active
LVSL1NPLA
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 1 LT. ALMOND
-
-
39.44000
-
1
-
Active
LVSL1NPWH
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 1 WHITE
-
-
39.44000
-
1
-
Active
LVSM1NPG
Thomas Research Products
SWITCH MOM 1 BUTTON GRAY
-
-
39.44000
-
1
-
Active
LVSM1NPIV
Thomas Research Products
SWITCH MOM 1 BUTTON IVORY
-
-
39.44000
-
1
-
Active
LVSM1NPLA
Thomas Research Products
SWITCH MOM 1 BUTTON LT. ALMOND
-
-
39.44000
-
1
-
Active
LVSM1NPWH
Thomas Research Products
SWITCH MOM 1 BUTTON WHITE
-
-
39.44000
-
1
-
Active
LVSL1PLG
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 1 W/LED GRAY
-
-
40.80000
-
1
-
Active
LVSL1PLIV
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 1 W/LED IVORY
-
-
40.80000
-
1
-
Active
LVSL1PLLA
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 1 W/LED LT. ALMO
-
-
40.80000
-
1
-
Active
LVSL1PLWH
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 1 W/LED WHITE
-
-
40.80000
-
1
-
Active
LVSM1PLG
Thomas Research Products
SWITCH MOM 1 BUTTON W/LED GRAY
-
-
40.80000
-
1
-
Active
LVSM1PLIV
Thomas Research Products
SWITCH MOM 1 BUTTON W/LED IVORY
-
-
40.80000
-
1
-
Active
LVSM1PLLA
Thomas Research Products
SWITCH MOM 1 BUTTON W/LED ALMOND
-
-
40.80000
-
1
-
Active
LVSM1PLWH
Thomas Research Products
SWITCH MOM 1 BUTTON W/LED WHITE
-
-
40.80000
-
1
-
Active
LVSL2NPG
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 2 GRAY
-
-
42.84000
-
1
-
Active
LVSL2NPIV
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 2 IVORY
-
-
42.84000
-
1
-
Active
LVSL2NPLA
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 2 LT. ALMOND
-
-
42.84000
-
1
-
Active
LVSL2NPWH
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 2 WHITE
-
-
42.84000
-
1
-
Active
LVSM2NPG
Thomas Research Products
SWITCH MOM 2 BUTTON GRAY
-
-
42.84000
-
1
-
Active
LVSM2NPIV
Thomas Research Products
SWITCH MOM 2 BUTTON IVORY
-
-
42.84000
-
1
-
Active
LVSM2NPLA
Thomas Research Products
SWITCH MOM 2 BUTTON LT. ALMOND
-
-
42.84000
-
1
-
Active
LVSM2NPWH
Thomas Research Products
SWITCH MOM 2 BUTTON WHITE
-
-
42.84000
-
1
-
Active
LVSL2PLG
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 2 W/LED GRAY
-
-
44.88000
-
1
-
Active
LVSL2PLIV
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 2 W/LED IVORY
-
-
44.88000
-
1
-
Active
LVSL2PLLA
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 2 W/LED LT. ALMO
-
-
44.88000
-
1
-
Active
LVSL2PLWH
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 2 W/LED WHITE
-
-
44.88000
-
1
-
Active
LVSM2PLG
Thomas Research Products
SWITCH MOM 2 BUTTON W/LED GRAY
-
-
44.88000
-
1
-
Active
LVSM2PLIV
Thomas Research Products
SWITCH MOM 2 BUTTON W/LED IVORY
-
-
44.88000
-
1
-
Active
LVSM2PLLA
Thomas Research Products
SWITCH MOM 2 BUTTON W/LED ALMOND
-
-
44.88000
-
1
-
Active
LVSM2PLWH
Thomas Research Products
SWITCH MOM 2 BUTTON W/LED WHITE
-
-
44.88000
-
1
-
Active
LVSL3NPG
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 3 GRAY
-
-
46.24000
-
1
-
Active
LVSL3NPIV
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 3 IVORY
-
-
46.24000
-
1
-
Active
LVSL3NPLA
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 3 LT. ALMOND
-
-
46.24000
-
1
-
Active
LVSL3NPWH
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 3 WHITE
-
-
46.24000
-
1
-
Active
LVSM3NPG
Thomas Research Products
SWITCH MOM 3 BUTTON GRAY
-
-
46.24000
-
1
-
Active
LVSM3NPIV
Thomas Research Products
SWITCH MOM 3 BUTTON IVORY
-
-
46.24000
-
1
-
Active
LVSM3NPLA
Thomas Research Products
SWITCH MOM 3 BUTTON LT. ALMOND
-
-
46.24000
-
1
-
Active
LVSM3NPWH
Thomas Research Products
SWITCH MOM 3 BUTTON WHITE
-
-
46.24000
-
1
-
Active
LVSL3PLG
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 3 W/LED GRAY
-
-
47.60000
-
1
-
Active
LVSL3PLIV
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 3 W/LED IVORY
-
-
47.60000
-
1
-
Active
LVSL3PLLA
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 3 W/LED ALMOND
-
-
47.60000
-
1
-
Active
LVSL3PLWH
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 3 W/LED WHITE
-
-
47.60000
-
1
-
Active
LVSM3PLG
Thomas Research Products
SWITCH MOM 3 BUTTON W/LED GRAY
-
-
47.60000
-
1
-
Active
LVSM3PLIV
Thomas Research Products
SWITCH MOM 3 BUTTON W/LED IVORY
-
-
47.60000
-
1
-
Active
LVSM3PLLA
Thomas Research Products
SWITCH MOM 3 BUTTON W/LED ALMOND
-
-
47.60000
-
1
-
Active
LVSM3PLWH
Thomas Research Products
SWITCH MOM 3 BUTTON W/LED WHITE
-
-
47.60000
-
1
-
Active
LVSM4NPWH
Thomas Research Products
SWITCH MOM 4 BUTTON WHITE
2
-
50.32000
-
1
-
Active
LVSL4NPG
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 4 GRAY
-
-
50.32000
-
1
-
Active
LVSL4NPIV
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 4 IVORY
-
-
50.32000
-
1
-
Active
LVSL4NPLA
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 4 ALMOND
-
-
50.32000
-
1
-
Active
LVSL4NPWH
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 4 WHITE
-
-
50.32000
-
1
-
Active
LVSM4NPG
Thomas Research Products
SWITCH MOM 4 BUTTON GRAY
-
-
50.32000
-
1
-
Active
LVSM4NPIV
Thomas Research Products
SWITCH MOM 4 BUTTON IVORY
-
-
50.32000
-
1
-
Active
LVSM4NPLA
Thomas Research Products
SWITCH MOM 4 BUTTON ALMOND
-
-
50.32000
-
1
-
Active
LVSL4PLG
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 4 W/LED GRAY
-
-
51.68000
-
1
-
Active
LVSL4PLIV
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 4 W/LED IVORY
-
-
51.68000
-
1
-
Active
LVSL4PLLA
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 4 W/LED ALMOND
-
-
51.68000
-
1
-
Active
LVSL4PLWH
Thomas Research Products
SWITCH LATCHING 4 W/LED WHITE
-
-
51.68000
-
1
-
Active
LVSM4PLG
Thomas Research Products
SWITCH MOM 4 BUTTON W/LED GRAY
-
-
51.68000
-
1
-
Active
LVSM4PLIV
Thomas Research Products
SWITCH MOM 4 BUTTON W/LED IVORY
-
-
51.68000
-
1
-
Active
LVSM4PLLA
Thomas Research Products
SWITCH MOM 4 BUTTON W/LED ALMOND
-
-
51.68000
-
1
-
Active
LVSM4PLWH
Thomas Research Products
SWITCH MOM 4 BUTTON W/LED WHITE
-
-
51.68000
-
1
-
Active
TD300
Thomas Research Products
DIGITAL PROGRAMMABLE TIMER
-
-
97.92000
-
1
-
Active
LINEVAS1BUNVBK
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
104.40000
-
1
-
Active
LINEVAS1BUNVGY
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
104.40000
-
1
-
Active
LINEVAS1BUNVIV
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
104.40000
-
1
-
Active
LINEVAS1BUNVLA
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
104.40000
-
1
-
Active
LINEVAS1BUNVWH
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
104.40000
-
1
-
Active
LINEVAS2BUNVBK
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
104.40000
-
1
-
Active
LINEVAS2BUNVGY
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
117.00000
-
1
-
Active
LINEVAS2BUNVIV
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
117.00000
-
1
-
Active
LINEVAS2BUNVLA
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
117.00000
-
1
-
Active
LINEVAS2BUNVWH
Thomas Research Products
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
-
-
117.00000
-
1
-
Active
UL924SR1
Thomas Research Products
RELAY 120/277V 20A SPDT W/ 120V
-
-
136.00000
-
1
-
Active
UL924SR2
Thomas Research Products
RELAY 120/277V 20A SPDT W/ 277V
-
-
136.00000
-
1
-
Active
LL-200
Thomas Research Products
OCCUPANCY DATA LOGGER
-
-
136.80000
-
1
-
Active
CXDIMCONTRBD
Thomas Research Products
8-CHANN DIMM CONTROL OPTION BRD
-
-
152.64000
-
1
-
Active
UL924BRUNV
Thomas Research Products
RELAY WITH AUTO TEST 120-277V
1
-
163.20000
-
1
-
Active
DLCSIMM
Thomas Research Products
PHOTOCELL CALIBR TOOL FOR DLCPCC
-
-
254.88000
-
1
-
Active
-
CXKITSECINTFC
Thomas Research Products
SECONDARY INTERFACE REPLACE KIT
-
-
266.40000
-
1
-
Active
UL924BRLN1
Thomas Research Products
RELAY WITH MANUAL TEST 120VAC
-
-
448.00000
-
1
-
Active
UL924BRLN2
Thomas Research Products
RELAY WITH MANUAL TEST 277VAC
-
-
448.00000
-
1
-
Active
Z5-CAB-10F-OR
Thomas Research Products
ZONE5 CABLE 10FT ORANGE
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Z5-CAB-10F-YL
Thomas Research Products
ZONE5 CABLE 10FT YELLOW
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-WP-1G-WH
Thomas Research Products
ZONE5 WALL SWITCH PLATE STYLE
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-WP-2G-WH
Thomas Research Products
ZONE5 WALL SWITCH PLATE STYLE
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-WP-4G-WH
Thomas Research Products
ZONE5 WALL SWITCH PLATE STYLE 4
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
-
Z5-WP-5G-WH
Thomas Research Products
ZONE5 WALL SWITCH PLATE STYLE 5
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
WIS-SRP-WH
Thomas Research Products
SINGLE ROCKER PAD SWITCH
-
-
Call
-
1
wiSTARâ„¢
Obsolete
WIS-DRP-WH
Thomas Research Products
DOUBLE ROCKER PAD SWITCH WHITE
-
-
Call
-
1
wiSTARâ„¢
Obsolete
-
Z5-WP-3G-WH
Thomas Research Products
ZONE5 WALL SWITCH PLATE STYLE 3
-
-
Call
-
1
-
Obsolete

مقایسه