یافته‌ها: 354سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
-
FIS-HS21-0001G
Omron Automation and Safety
HANDHELD 1/2D RDR USB 6FT CBL
-
-
551.95000
-
1
-
Active
-
FIS-0002-0001G
Omron Automation and Safety
MS2-CCD LINEAR CODE SCNR
-
-
669.38000
-
1
-
Active
-
FIS-HS41-0001G
Omron Automation and Safety
HANDHELD DPM RDR USB 6FT CBL
-
-
1160.25000
-
1
-
Active
-
FIS-HS41-0002G
Omron Automation and Safety
HANDHELD DPM RDR RS232 6FT CBL
-
-
1160.25000
-
1
-
Active
-
V520-R221FH
Omron Automation and Safety
CCD BARCODE READER FRONT VIEW
-
-
1166.63000
-
1
-
Active
-
FIS-6150-0031G
Omron Automation and Safety
MSQ-STND RES BLUETOOTH
-
-
1368.75000
-
1
-
Active
ZFV-SC10
Omron Automation and Safety
ZFV SENSHEAD FOV 5-9MM IP65
-
-
1424.63000
-
1
-
Active
FQ-S15050F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC. PNP 53X33 FOV
-
-
1440.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S15010F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC. PNP 13X8.2 FOV
-
-
1440.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S10050F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC. NPN 53X33 FOV
-
-
1440.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S10010F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC. NPN 13X8.2 FOV
-
-
1440.00000
-
1
FQ
Active
-
FIS-0003-0188G
Omron Automation and Safety
MS3,SINGLE LINE, HIGH DEN, PLC
-
-
1481.25000
-
1
-
Active
-
FIS-0003-0191G
Omron Automation and Safety
MS3,SINGLE LINE, LOW DEN, PLC
-
-
1481.25000
-
1
-
Active
FQ2-S10010F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC,NPN,13X8.2 FOV
-
-
1488.00000
-
1
FQ2-S1
Active
FQ2-S10050F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC,NPN,53X33 FOV
-
-
1488.00000
-
1
FQ2-S1
Active
FQ2-S15010F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC,PNP,13X8.2 FOV
-
-
1488.00000
-
1
FQ2-S1
Active
FQ2-S15050F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC,PNP,53X33 FOV
-
-
1488.00000
-
1
FQ2-S1
Active
FQ-S15100F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC. PNP 240X153 FOV
-
-
1500.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S10100F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC. NPN 240X153 FOV
-
-
1500.00000
-
1
FQ
Active
-
V400-R2CF125
Omron Automation and Safety
MULTI CODE READER WD125MM
-
-
1534.50000
-
1
-
Active
-
V400-R2CF65
Omron Automation and Safety
MULTI CODE READER WD65MM
-
-
1534.50000
-
1
-
Active
-
V500-R2CF
Omron Automation and Safety
LASER TYPE BAR CODE READER
-
-
1534.50000
-
1
-
Active
V520-RH21-6
Omron Automation and Safety
BAR CODE READER
-
-
1545.50000
-
1
V520
Active
FQ2-S10100F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC,NPN,240X153 FOV
-
-
1548.00000
-
1
FQ2-S1
Active
FQ2-S15100F
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC,PNP,240X153 FOV
-
-
1548.00000
-
1
FQ2-S1
Active
-
FIS-0003-0189G
Omron Automation and Safety
MS3, RASTER, LOW DENS, PLC
-
-
1562.50000
-
1
-
Active
BCR5242-AP
Omron Automation and Safety
OMRON PLC FIXED SCNR-END SCAN
-
-
1568.75000
-
1
-
Active
BCR5242-AR
Omron Automation and Safety
COM PORT FIXED SCNR-END SCAN
-
-
1568.75000
-
1
-
Active
BCR5242-BP
Omron Automation and Safety
OMRON PLC FIXED SCNR-SIDE SCAN
-
-
1568.75000
-
1
-
Active
BCR5242-BR
Omron Automation and Safety
COM PORT FIXED SCNR-SIDE SCAN
-
-
1568.75000
-
1
-
Active
ZFV-SC50
Omron Automation and Safety
ZFVSENSHEAD FOV 10-50MM IP65
-
-
1593.19000
-
1
-
Active
-
FIS-0003-0219G
Omron Automation and Safety
MS-3 LSR SNGL-LD PLC W/M12 PWR
-
-
1625.00000
-
1
-
Active
FQ2-S20010F
Omron Automation and Safety
STANDARD,NPN,13X8.2 FOV
-
-
1632.00000
-
1
FQ2-S2
Active
FQ2-S20050F
Omron Automation and Safety
STANDARD,NPN,53X33 FOV
-
-
1632.00000
-
1
FQ2-S2
Active
FQ2-S25010F
Omron Automation and Safety
STANDARD,PNP,13X8.2 FOV
-
-
1632.00000
-
1
FQ2-S2
Active
FQ2-S25050F
Omron Automation and Safety
STANDARD,PNP,53X33 FOV
-
-
1632.00000
-
1
FQ2-S2
Active
FZ-SC
Omron Automation and Safety
CAMERA DIGITAL COLOR
-
-
1638.75000
-
1
-
Active
ZFV-SR10
Omron Automation and Safety
SENSOR HEAD NARROW VIEW 15VDC
-
-
1649.52000
-
1
ZFV
Active
FJ-SG
Omron Automation and Safety
FJ GIGE 300K MONO CAMERA
-
-
1658.44000
-
1
FJ
Active
FJ-SCG
Omron Automation and Safety
FJ GIGE 300K COLOR CAMERA
-
-
1658.44000
-
1
FJ
Active
-
FIS-0003-0215G
Omron Automation and Safety
MS-3 LSR RSTR-LD OEI PLC 2.03M
-
-
1668.75000
-
1
-
Active
FZ-SQ050F
Omron Automation and Safety
FZ CAMERA STANDARD VIEW
-
-
1679.60000
-
1
FZ
Active
FZ-SQ010F
Omron Automation and Safety
FZ CAMERA NARROW VIEW
-
-
1679.60000
-
1
FZ
Active
-
FIS-0003-0190G
Omron Automation and Safety
MS3, RASTER, HIGH DENS, PLC
-
-
1681.25000
-
1
-
Active
FZ-S
Omron Automation and Safety
CAMARA MONOCHROME 300K PIXEL
-
-
1692.19000
-
1
-
Active
-
FIS-0003-0217G
Omron Automation and Safety
MS-3 LSR RSTR-LD PLC W/M12 PWR
-
-
1700.00000
-
1
-
Active
-
FIS-0003-0218G
Omron Automation and Safety
MS-3 LSR RSTR-HD PLC W/M12 PWR
-
-
1700.00000
-
1
-
Active
-
ZFX-SR10
Omron Automation and Safety
MONOCHROME CAMERA FOV 10MM
-
-
1712.16000
-
1
ZFX
Active
ZFV-SC50W
Omron Automation and Safety
ZFV SENSHEAD FOV 10-50MM IP67
-
-
1712.81000
-
1
-
Active
FZ-SQ100F
Omron Automation and Safety
FZ CAMERA WIDE VIEW LONG DIST
-
-
1725.20000
-
1
FZ
Active
-
ZFX-SC10
Omron Automation and Safety
INTELLIGENT CAMERA FOV 10MM
-
-
1746.96000
-
1
ZFX
Active
ZFV-SC90
Omron Automation and Safety
ZFV SENSHEAD FOV 50-90MM IP65
-
-
1788.94000
-
1
-
Active
FQ2-S20100F
Omron Automation and Safety
STANDARD,NPN,240X153 FOV
-
-
1794.00000
-
1
FQ2-S2
Active
FQ2-S25100F
Omron Automation and Safety
STANDARD,PNP,240X153 FOV
-
-
1794.00000
-
1
FQ2-S2
Active
FQ-CR15050F
Omron Automation and Safety
MULTI CR PNP STD VIEW
-
-
1868.75000
-
1
FQ
Active
FQ-CR15010F
Omron Automation and Safety
MULTI CR PNP NARROW VIEW
-
-
1868.75000
-
1
FQ
Active
FQ-CR10050F
Omron Automation and Safety
MULTI CR NPN STD VIEW
-
-
1868.75000
-
1
FQ
Active
FQ-CR10010F
Omron Automation and Safety
MULTI CR NPN NARROW VIEW
-
-
1868.75000
-
1
FQ
Active
-
ZFV-SH10 2M
Omron Automation and Safety
ZFV NARROWVIEW,WHTLGHTSENSHEAD
-
-
1907.04000
-
1
-
Active
ZFV-SC90W
Omron Automation and Safety
ZFV SENSHEAD FOV 50-90MM IP67
-
-
1919.44000
-
1
-
Active
-
FIS-0004-0001G
Omron Automation and Safety
IMAGER STD DENSITY RS232 5VDC
-
-
1975.00000
-
1
-
Active
-
FIS-0004-0002G
Omron Automation and Safety
IMAGER LOW DENSITY RS232 5VDC
-
-
1975.00000
-
1
-
Active
-
FIS-0004-0003G
Omron Automation and Safety
IMAGER STD DENSITY USB TYP-A
-
-
1975.00000
-
1
-
Active
-
FIS-0004-0004G
Omron Automation and Safety
IMAGER LOW DENSITY USB TYP-A
-
-
1975.00000
-
1
-
Active
FQ-CR15100F
Omron Automation and Safety
MULTI CR PNP WIDE VIEW LONG
-
-
1975.00000
-
1
FQ
Active
FQ-CR10100F
Omron Automation and Safety
MULTI CR NPN WIDE VIEW LONG
-
-
1975.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S15100N
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC. PNP 300X191 FOV
-
-
1986.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S10100N
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC. NPN 300X191 FOV
-
-
1986.00000
-
1
FQ
Active
-
FQ-CR10010F-M
Omron Automation and Safety
MULTI CR NPN NARROW VIEW
-
-
1987.50000
-
1
-
Active
-
FQ-CR10050F-M
Omron Automation and Safety
MULTI CR NPN STD VIEW
-
-
1987.50000
-
1
-
Active
-
FQ-CR15010F-M
Omron Automation and Safety
MULTI CR PNP NARROW VIEW
-
-
1987.50000
-
1
-
Active
-
FQ-CR15050F-M
Omron Automation and Safety
MULTI CR PNP STD VIEW
-
-
1987.50000
-
1
-
Active
-
ZFX-SR50
Omron Automation and Safety
MONOCHROME CAMERA FOV 50MM
-
-
1990.56000
-
1
ZFX
Active
-
V530-L2002
Omron Automation and Safety
20-40MMHEAD W/WHT RINGLIGHTING
-
-
1996.50000
-
1
-
Active
ZFV-SR50
Omron Automation and Safety
SENSOR HEAD WIDE VIEW 15VDC
-
-
2039.28000
-
1
ZFV
Active
FQ-S25050F
Omron Automation and Safety
STANDARD, PNP, 53X33 FOV
-
-
2040.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S25100F
Omron Automation and Safety
STANDARD, PNP, 240X153 FOV
-
-
2040.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S25010F
Omron Automation and Safety
STANDARD., PNP, 13X8.2 FOV
-
-
2040.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S20010F
Omron Automation and Safety
STANDARD. NPN 13X8.2 FOV
-
-
2040.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S20050F
Omron Automation and Safety
STANDARD NPN 53X33 FOV
-
-
2040.00000
-
1
FQ
Active
FQ-S20100F
Omron Automation and Safety
STANDARD NPN 240X153 FOV
-
-
2040.00000
-
1
FQ
Active
FQ2-S10100N
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC,NPN,300X191 FOV
-
-
2046.00000
-
1
FQ2-S1
Active
FQ2-S15100N
Omron Automation and Safety
SINGLE FUNC,PNP,300X191 FOV
-
-
2046.00000
-
1
FQ2-S1
Active
-
ZFX-SC50
Omron Automation and Safety
INTELLIGENT CAMERA FOV 50MM
-
-
2060.16000
-
1
ZFX
Active
FQ-CR15100N
Omron Automation and Safety
MULTI CR PNP WIDE VIEW SHORT
-
-
2087.50000
-
1
FQ
Active
FQ-CR10100N
Omron Automation and Safety
MULTI CR NPN WIDE VIEW SHORT
-
-
2087.50000
-
1
FQ
Active
FQ-CR25050F-M
Omron Automation and Safety
2D CR PNP STD VIEW
-
-
2100.00000
-
1
FQ
Active
FQ-CR25010F-M
Omron Automation and Safety
2D CR PNP NARROW VIEW
-
-
2100.00000
-
1
FQ
Active
FQ-CR20050F-M
Omron Automation and Safety
2D CR NPN STD VIEW
-
-
2100.00000
-
1
FQ
Active
FQ-CR20010F-M
Omron Automation and Safety
2D CR NPN NARROW VIEW
-
-
2100.00000
-
1
FQ
Active
-
FQ-CR10100F-M
Omron Automation and Safety
MULTI CR NPN WIDE VIEW LONG
-
-
2100.00000
-
1
-
Active
-
FQ-CR15100F-M
Omron Automation and Safety
MULTI CR PNP WIDE VIEW LONG
-
-
2100.00000
-
1
-
Active
FQ-CR25100F-M
Omron Automation and Safety
2D CR PNP WIDE VIEW LONG
-
-
2112.50000
-
1
FQ
Active
FQ-CR20100F-M
Omron Automation and Safety
2D CR NPN WIDE VIEW LONG
-
-
2112.50000
-
1
FQ
Active
-
ZFX-SC50W
Omron Automation and Safety
INTELLIGENTCAMERAFOV 50MM IP67
-
-
2143.68000
-
1
ZFX
Active
-
ZFV-SH50
Omron Automation and Safety
ZFV WIDEVIEW,WHT LGHT SENSHEAD
-
-
2164.56000
-
1
-
Active
-
FQ-CR10100N-M
Omron Automation and Safety
MULTI CR NPN WIDE VIEW SHORT
-
-
2225.00000
-
1
-
Active
-
FQ-CR15100N-M
Omron Automation and Safety
MULTI CR PNP WIDE VIEW SHORT
-
-
2225.00000
-
1
-
Active
-
V520-RH21-10
Omron Automation and Safety
HANDHELD BAR CODE READER-100MM
-
-
2233.00000
-
1
V520
Active
FQ-CR25100N-M
Omron Automation and Safety
2D CR PNP WIDE VIEW SHORT
-
-
2250.00000
-
1
FQ
Active

مقایسه