یافته‌ها: 241سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
-
CCS-PSB512V
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 12V 410MA
-
-
246.05000
-
1
PD
Active
-
CCS-PSB-524V
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V 210MA
-
-
266.00000
-
1
PD
Active
3Z4S-LT MLEK-C080E1LS
Omron Automation and Safety
STROBE CTRLRF150-S1A,F160-S2CAM
-
-
412.30000
-
1
-
Active
-
CCS-ST-1024
Omron Automation and Safety
PS 24V 10W
-
-
418.95000
-
1
-
Active
-
CCS-PSB-1024VB
Omron Automation and Safety
24VDC ANALOG PWR SUP
-
-
425.60000
-
1
-
Active
-
CCS-CC-PJ-0707
Omron Automation and Safety
CONTROL UNIT 24V/8W
-
-
492.10000
-
1
-
Active
-
FQ-SDU10
Omron Automation and Safety
SENSOR DATA-U,PARALLEL IF,NPN
-
-
504.34000
-
1
FQ2
Active
-
FQ-SDU15
Omron Automation and Safety
SENSOR DATA-U,PARALLEL IF,PNP
-
-
504.34000
-
1
FQ2
Active
-
FQ-SDU20
Omron Automation and Safety
SENSOR DATA-U,RS-232C IF,NPN
-
-
504.34000
-
1
FQ2
Active
-
FQ-SDU25
Omron Automation and Safety
SENSOR DATA-U,RS-232C IF,PNP
-
-
504.34000
-
1
FQ2
Active
-
CCS-STU-3000
Omron Automation and Safety
12/24VDC LED STROBE CONTROL
-
-
518.70000
-
1
-
Active
-
CCS-SCU-1024
Omron Automation and Safety
FZ/ZFX LIGHTING STROBE CONTR
-
-
551.95000
-
1
-
Active
FL-STC15
Omron Automation and Safety
FL ONE CH LIGHT CONTROLLER PNP
-
-
585.20000
-
1
-
Active
FL-STC10
Omron Automation and Safety
FL ONE CH LIGHT CONTROLLER NPN
-
-
585.20000
-
1
-
Active
3Z4S-LT MLEK-C100E1TSX
Omron Automation and Safety
STROBE CTRL ZFX SERIES
-
-
611.80000
-
1
-
Active
-
CCS-PD2-3012
Omron Automation and Safety
12V/28W DIG PWR SUPPLY 1 CH
-
-
643.88000
-
1
-
Active
-
FLV-ATC10405
Omron Automation and Safety
ANALOG CNTRL 1CH FOR FLV-EP
-
-
651.70000
-
1
-
Active
-
FIS-210-0002G
Omron Automation and Safety
210 CONN. WITHOUT DISPLAY
-
-
656.63000
-
1
-
Active
-
CCS-CC-PJ-0707M12
Omron Automation and Safety
HSL STROBE CONT FZ SERIES
-
-
658.35000
-
1
-
Active
-
FLV-TCC1
Omron Automation and Safety
CAMERA MNT LIGHT CNTROLLER 1CH
-
-
663.00000
-
1
-
Active
-
CCS-PD-1012
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 12V
-
-
669.38000
-
1
PD
Active
-
CCS-PD-1024
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V
-
-
669.38000
-
1
PD
Active
FL-TCC1
Omron Automation and Safety
FL STROBE CONTROLLER FZ CAM
-
-
669.38000
-
1
-
Active
FL-STC25
Omron Automation and Safety
FL TWO CH LIGHT CONTROLLER PNP
-
-
707.63000
-
1
-
Active
FL-STC20
Omron Automation and Safety
FL TWO CH LIGHT CONTROLLER NPN
-
-
707.63000
-
1
-
Active
-
CCS-QLC-200-12V
Omron Automation and Safety
QL SERIES Controller 12V
-
-
733.13000
-
1
-
Active
-
CCS-QLC200
Omron Automation and Safety
QL SERIES Controller
-
-
739.50000
-
1
-
Active
-
CCS-PD2-1024
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V 400MA
-
-
758.63000
-
1
PD2
Active
-
CCS-QLC-200-24V
Omron Automation and Safety
QL SERIES Controller 24V
-
-
784.13000
-
1
-
Active
-
FLV-ATC40405
Omron Automation and Safety
ANALOG CNTRL 1CH FOR FLV-EP
-
-
803.25000
-
1
-
Active
-
CCS-PD2-1012
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 12V 800MA
-
-
822.38000
-
1
PD2
Active
-
CCS-PD-3012
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 12V
-
-
835.13000
-
1
PD
Active
-
CCS-PD-3024
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V
-
-
835.13000
-
1
PD
Active
-
CCS-PD2-3012-2
Omron Automation and Safety
12V/28W DIG PWR SUPPLY 2 CH
-
-
854.25000
-
1
-
Active
-
FLV-TCC4
Omron Automation and Safety
CAMERA MNT LIGHT CNTROLLER 4CH
-
-
854.25000
-
1
-
Active
-
CCS-PD2-3024
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V 1.1A
-
-
898.88000
-
1
PD2
Active
-
CCS-PD230242
Omron Automation and Safety
POWER SUPPLY 28W 2 CHANNEL
-
-
911.63000
-
1
-
Active
-
CCS-PD2-3024-4
Omron Automation and Safety
24V/27W DIG PWR SUPPLY 4 CH
-
-
975.38000
-
1
-
Active
-
CCS-PD-3012-2
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 12V
-
-
988.13000
-
1
PD
Active
-
FIS-210-0001G
Omron Automation and Safety
210 CONN. WITH DISPLAY
-
-
988.13000
-
1
-
Active
-
FIS-210-0004G
Omron Automation and Safety
210 CONN. WITHOUT DISPLAY+ETN
-
-
988.13000
-
1
-
Active
-
CCS-PD3024-2
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V
-
-
1122.00000
-
1
PD
Active
-
CCS-PD2-5024
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V 1.9A
-
-
1179.38000
-
1
PD2
Active
-
CCS-PD5024
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V
-
-
1179.38000
-
1
PD
Active
image
-
CCS-PD-3024-4
Omron Automation and Safety
LED SUPPLY CV AC/DC 24V
-
-
1255.88000
-
1
PD
Active
-
FIS-210-0003G
Omron Automation and Safety
210 CONN. WITH DISPLAY+ETN
-
-
1268.75000
-
1
-
Active
-
CCS-PTU-3024
Omron Automation and Safety
CCS POWER SUPPLY
-
-
1700.00000
-
1
-
Active
ZS-MDC11
Omron Automation and Safety
MULTI CONTROLLER NPN OUTPT 24VDC
-
-
1829.18000
-
1
-
Active
ZS-MDC41
Omron Automation and Safety
MULTI CONTROLLER PNP OUTPT 24VDC
-
-
1829.18000
-
1
-
Active
ZS-DSU11
Omron Automation and Safety
DATA STORAG UNIT NPN OUTPT 24VDC
-
-
2113.01000
-
1
-
Active
ZS-DSU41
Omron Automation and Safety
DATA STORAG UNIT PNP OUTPT 24VDC
-
-
2113.01000
-
1
-
Active
ZS-LDC11
Omron Automation and Safety
CONTROLLR SENSOR NPN OUTPT 24VDC
-
-
2150.86000
-
1
-
Active
ZS-LDC41
Omron Automation and Safety
CONTROLLR SENSOR PNP OUTPT 24VDC
-
-
2150.86000
-
1
-
Active
ZFV-A10
Omron Automation and Safety
AMPLIFIER NPN SINGL-FUNCTN 24VDC
-
-
2171.52000
-
1
ZFV
Active
ZFV-A15
Omron Automation and Safety
AMPLIFIER PNP SINGL-FUNCTN 24VDC
-
-
2171.52000
-
1
ZFV
Active
ZFV-A20
Omron Automation and Safety
AMPLIFIER NPN STANDARD 24VDC
-
-
2512.56000
-
1
ZFV
Active
ZFV-A25
Omron Automation and Safety
AMPLIFIER PNP STANDARD 24VDC
-
-
2512.56000
-
1
ZFV
Active
-
ZS-HLDC11
Omron Automation and Safety
ZS-H,SENSOR CTRLR,NPN OUTPUT
-
-
3076.32000
-
1
-
Active
-
ZS-HLDC41
Omron Automation and Safety
ZS-H,SENSOR CTRLR,PNP OUTPUT
-
-
3076.32000
-
1
-
Active
V530-C300E
Omron Automation and Safety
2D WAND CONTROLLER
-
-
3251.95000
-
1
V530
Active
-
F150-C10E-2-DRT
Omron Automation and Safety
D/NET CONTROLLER
-
-
3521.76000
-
1
-
Active
FZ5-L350
Omron Automation and Safety
LIGHT CPU BOX 2-CAM NPN
-
-
4290.84000
-
1
-
Active
FZ5-L355
Omron Automation and Safety
LIGHT CPU BOX 2-CAM PNP
-
-
4290.84000
-
1
-
Active
FZ5-L350-10
Omron Automation and Safety
LIGHT CPU BOX 4-CAM NPN
-
-
5595.84000
-
1
-
Active
FZ5-L355-10
Omron Automation and Safety
LIGHT CPU BOX 4-CAM PNP
-
-
5595.84000
-
1
-
Active
-
FZ3-L350
Omron Automation and Safety
FZ LITE CONTR 2 CAMERA NPN
-
-
5846.40000
-
1
FZ3
Active
-
FZ3-L355
Omron Automation and Safety
FZ LITE CONTROLLER 2 CAM PNP
-
-
5846.40000
-
1
FZ3
Active
FH-1050
Omron Automation and Safety
STD CPU BOX 2-CAM
-
-
6264.00000
-
1
-
Active
FJ-355
Omron Automation and Safety
FJ BOX CONTROLLER 2 CAMERA PNP
-
-
6994.80000
-
1
FJ
Active
FJ-350
Omron Automation and Safety
FJ BOX CONTROLLER 2 CAMERA NPN
-
-
6994.80000
-
1
FJ
Active
-
F210-C15-ETN
Omron Automation and Safety
F210 CONTROLLER PNP W/ETHERNET
-
-
7067.88000
-
1
-
Active
ZFX-C10
Omron Automation and Safety
CONTROLLER NPN
-
-
7272.96000
-
1
-
Active
ZFX-C15
Omron Automation and Safety
CONTROLLER PNP
-
-
7272.96000
-
1
-
Active
-
ZFX-C15-CD
Omron Automation and Safety
ZFX CONT 1 CAM W 1&2D BARCODE
-
-
7388.16000
-
1
-
Active
-
ZFX-C10-CD
Omron Automation and Safety
ZFX CNT 1 CAM 1&2D BARCODE NPN
-
-
7388.16000
-
1
-
Active
-
FZ3-L350-10
Omron Automation and Safety
FZ LITE CONTROLLER 4 CAM NPN
-
-
7934.40000
-
1
FZ3
Active
-
FZ3-L355-10
Omron Automation and Safety
FZ LITE CONTR 4 CAMERA PNP
-
-
7934.40000
-
1
FZ3
Active
FZ5-600
Omron Automation and Safety
STD CPU LCD 2-CAM NPN
-
-
7960.50000
-
1
-
Active
FZ5-605
Omron Automation and Safety
STD CPU LCD 2-CAM PNP
-
-
7960.50000
-
1
-
Active
-
F210-C10-ETN
Omron Automation and Safety
F210 CONTROLLER NPN W/ETHERNET
-
-
8169.30000
-
1
-
Active
FH-1050-10
Omron Automation and Safety
STD CPU BOX 4-CAM
-
-
8560.80000
-
1
-
Active
F210-C10-ST
Omron Automation and Safety
STEREO VISION CNTRL DC-NPN
-
-
8659.20000
-
1
-
Active
-
ZFX-C20-CD
Omron Automation and Safety
ZFX CONT 2 CAM W 1&2D BARCODE
-
-
9062.40000
-
1
-
Active
-
ZFX-C25-CD
Omron Automation and Safety
ZFX CNT 2 CAM W 1&2D BARCODE
-
-
9062.40000
-
1
-
Active
ZFX-C20
Omron Automation and Safety
CONTROLLER NPN
-
-
9077.76000
-
1
-
Active
ZFX-C25
Omron Automation and Safety
CONTROLLER PNP
-
-
9077.76000
-
1
-
Active
FJ-355-10
Omron Automation and Safety
FJ BOX CONTROLLER 4 CAMERA PNP
-
-
9187.20000
-
1
FJ
Active
FJ-350-10
Omron Automation and Safety
FJ BOX CONTROLLER 4 CAMERA NPN
-
-
9187.20000
-
1
FJ
Active
F500-C10-ETN
Omron Automation and Safety
F500 CONTROLLER W/ETHERNET NPN
-
-
10398.24000
-
1
-
Active
F500-C15-ETN
Omron Automation and Safety
F500 CONTROLLER W/ETHERNET PNP
-
-
10398.24000
-
1
-
Active
FH-3050
Omron Automation and Safety
HI-SPD CPU BOX 2-CAM
-
-
10429.56000
-
1
-
Active
FZ5-600-10
Omron Automation and Safety
STD CPU LCD 4-CAM NPN
-
-
10434.78000
-
1
-
Active
FZ5-605-10
Omron Automation and Safety
STD CPU LCD 4-CAM PNP
-
-
10434.78000
-
1
-
Active
FH-1050-20
Omron Automation and Safety
STD CPU BOX 8-CAM
-
-
12006.00000
-
1
-
Active
FZ4-H605
Omron Automation and Safety
FZ4 HG STD. LCD 2-CAM.PNP
-
-
13368.42000
-
1
FZ4
Active
FZ4-H600
Omron Automation and Safety
FZ4 HG STD. LCD 2-CAM.NPN
-
-
13368.42000
-
1
FZ4
Active
FZ5-1100
Omron Automation and Safety
HI-SPEED CPU LCD 2-CAM NPN
-
-
15054.48000
-
1
-
Active
FZ5-1105
Omron Automation and Safety
HI-SPEED CPU LCD 2-CAM PNP
-
-
15054.48000
-
1
-
Active
FH-3050-10
Omron Automation and Safety
HI-SPD CPU BOX 4-CAM
-
-
15451.20000
-
1
-
Active
FZ4-H605-10
Omron Automation and Safety
FZ4 HG STD. LCD 4-CAM.PNP
-
-
15733.08000
-
1
FZ4
Active

مقایسه