یافته‌ها: 143سازنده

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
-
CCS-DF-LDL2-41X16
Omron Automation and Safety
DIFFUSER FOR BAR LIGHT 41X16MM
-
-
42.18000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDL2-74X30
Omron Automation and Safety
DIFF FOR BAR LIGHT 74MMX33MM
-
-
44.19000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDL-180X16
Omron Automation and Safety
DIFFUSER
-
-
48.20000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDL-130X15
Omron Automation and Safety
DIFFUSER
-
-
52.50000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDL-74X27
Omron Automation and Safety
DIFFUSER PLATE
-
-
52.50000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDL-82X15
Omron Automation and Safety
DIFFUSER PLATE
-
-
52.65000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDL2-80X16
Omron Automation and Safety
DIFFUSER FOR BAR LIGHT 80MM X
-
-
54.25000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-LDR-50
Omron Automation and Safety
POLARIZER
-
-
64.75000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDR-50B
Omron Automation and Safety
50MM DIFFUSER, REQUIRES ADPT
-
-
68.06000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDR-70A
Omron Automation and Safety
70MM DIFFUSER
-
-
68.06000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-LDL-42X15
Omron Automation and Safety
42X15MM POLARIZING LT PLATE
-
-
68.06000
-
1
-
Active
-
CCS-DFLDR050 2MM
Omron Automation and Safety
DIFFUSER
-
-
71.38000
-
1
-
Active
-
CCS-DFLDL-119X16
Omron Automation and Safety
DIFFUSER PLATE 119MMX16MM
-
-
73.04000
-
1
-
Active
image
-
CCS-DF-LDR-70
Omron Automation and Safety
DIFFUSER
2
-
78.02000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDR-90B
Omron Automation and Safety
90MM DIFFUSER, REQUIRES ADPT
-
-
81.00000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDR-90
Omron Automation and Safety
DIFFUSER
-
-
81.34000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-LDL-74X27
Omron Automation and Safety
POLARIZER
-
-
82.50000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-25
Omron Automation and Safety
M25.5 LENS POLARIZING FILTER
-
-
100.50000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-27
Omron Automation and Safety
M27 LENS POLARIZING FILTER
-
-
100.50000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-30
Omron Automation and Safety
M30 LENS POLARIZING FILTER
-
-
100.50000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDL-247X16
Omron Automation and Safety
CCS DIFFUSION FILTER
-
-
111.00000
-
1
-
Active
-
CCS-V44-27
Omron Automation and Safety
BLUE BANDPASS FILTER 27MM
-
-
123.20000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-LDR2-70
Omron Automation and Safety
POLARIZIER & ADAPTER
-
-
128.80000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-LDL-130X15
Omron Automation and Safety
130X15MM POLARIZING LT PLATE
-
-
152.95000
-
1
-
Active
-
CCS-V44-25
Omron Automation and Safety
BLUE FILTER
-
-
159.60000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-27-NL
Omron Automation and Safety
POLARIZER FILTER LENS LOCK
-
-
172.90000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-25-NL
Omron Automation and Safety
POLARIZER FILTER LENS LOCK
-
-
186.20000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-1.5X
Omron Automation and Safety
CONVERTER LENS 1.5X
-
-
186.20000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-1214
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 12MM
-
-
212.80000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-1614
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 16MM
-
-
212.80000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-2514
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 25MM
-
-
212.80000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-0813
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 8MM
-
-
219.45000
-
1
-
Active
-
CCS-PL-LDR-120-40
Omron Automation and Safety
POLIZER
-
-
219.45000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-1214V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 12MM
-
-
219.45000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-1614V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 16MM
-
-
219.45000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-2514V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 25MM
-
-
219.45000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-0813V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 8MM
-
-
226.10000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-3519
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 35MM
-
-
239.40000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDR-74LA
Omron Automation and Safety
DIFFUSER
-
-
246.05000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-5018
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 50MM
-
-
252.70000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-3518V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 35MM
-
-
252.70000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-0614
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 6MM
-
-
266.00000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-5018V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 50MM
-
-
266.00000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-0614V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 6MM
-
-
279.30000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-7527
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 75MM
-
-
319.20000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-7527V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 75MM
-
-
332.50000
-
1
-
Active
3Z4S-LE ML-10035
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 100MM
-
-
339.15000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDR-132LA
Omron Automation and Safety
132MM LOW ANGLE DIFFUSER
-
-
345.80000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-10035V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 100MM
-
-
352.45000
-
1
-
Active
-
SV-04514V
Omron Automation and Safety
CCTV LENS 4.5MM
-
-
379.05000
-
1
SV
Active
3Z4S-LE VS-MC05-130
Omron Automation and Safety
0.3 X NON-TELECEN MACRO LENS
-
-
438.90000
-
1
-
Active
FZ-LEH35
Omron Automation and Safety
LENS,HI-RESLO-DIS,FL=35MM,F2.0
-
-
465.50000
-
1
-
Active
FZ-LEH12
Omron Automation and Safety
LENS FOR UXGA CAM 12MM
-
-
465.50000
-
1
-
Active
FZ-LEH75
Omron Automation and Safety
LENS FOR UXGA CAM 75MM
-
-
465.50000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC01-330
Omron Automation and Safety
1.0 X NON-TELECEN MACRO LENS
-
-
472.15000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC03-180
Omron Automation and Safety
0.5 X NON-TELECEN MACRO LENS
-
-
472.15000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC1-80
Omron Automation and Safety
0.1 X NON-TELECEN MACRO LENS
-
-
472.15000
-
1
-
Active
FZ-LEH16
Omron Automation and Safety
LENS FOR UXGA CAM 16MM
-
-
478.80000
-
1
-
Active
FZ-LEH25
Omron Automation and Safety
LENS FOR UXGA CAM 25MM
-
-
478.80000
-
1
-
Active
FZ-LEH50
Omron Automation and Safety
LENS FOR UXGA CAM 50MM
-
-
478.80000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-1214H
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 12MM
-
-
485.45000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-3514H
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 35MM
-
-
485.45000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-7525H
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 75MM
-
-
485.45000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-1614H
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 16MM
-
-
498.75000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-2514H
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 25MM
-
-
498.75000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-5014H
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 50MM
-
-
498.75000
-
1
-
Active
-
CCS-DF-LDR-170LA
Omron Automation and Safety
170MM DIFFUSER
-
-
505.40000
-
1
-
Active
FZ-LEH8
Omron Automation and Safety
LENS FOR UXGA CAM 8MM
-
-
512.05000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-0814H
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 8MM
-
-
532.00000
-
1
-
Active
FZ-LEH100
Omron Automation and Safety
LENS FOR UXGA CAM 100MM
-
-
558.60000
-
1
-
Active
3Z4S-LE SV-10028H
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 100MM
-
-
578.55000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-1214H1
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 12MM 4M
-
-
578.55000
-
1
-
Active
F500-LE16
Omron Automation and Safety
F500 16MM LENS
-
-
624.83000
-
1
-
Active
F500-LE25
Omron Automation and Safety
F500 25MM LENS
-
-
624.83000
-
1
-
Active
F500-LE50
Omron Automation and Safety
F500 50MM LENS
-
-
624.83000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-2514H1
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 25MM 4M
-
-
625.10000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-3514H1
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 35MM 4M
-
-
625.10000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC15
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 15MM FNO-2 LENS
-
-
637.50000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC15-FNO56
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 15MM FNO-5.6 LENS
-
-
637.50000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC15-FNO80
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 15MM FNO-8 LENS
-
-
637.50000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-5018H1
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 50MM 4M
-
-
638.40000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC25N
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 25MM FNO-2 LENS
-
-
645.05000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC25N-FNO56
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 25MM FNO-5.6 LENS
-
-
645.05000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC25N-FNO80
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 25MM FNO-8 LENS
-
-
645.05000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC35
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 35MM FNO-2 LENS
-
-
650.25000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC35-FNO56
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 35MM FNO-5.6 LENS
-
-
650.25000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC35-FNO80
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 35MM FNO-8 LENS
-
-
650.25000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC20
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 20MM FNO-2 LENS
-
-
682.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC20-FNO56
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 20MM FNO-5.6 LENS
-
-
682.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC20-FNO80
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 20MM FNO-8 LENS
-
-
682.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC30
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 30MM FNO-2 LENS
-
-
682.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC30-FNO56
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 30MM FNO-5.6 LENS
-
-
682.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC30-FNO80
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 30MM FNO-8 LENS
-
-
682.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC50
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 50MM FNO-2 LENS
-
-
714.00000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC50-FNO56
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 50MM FNO-5.6 LENS
-
-
714.00000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC50-FNO80
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 50MM FNO-8 LENS
-
-
714.00000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC75
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 75MM FNO-2 LENS
-
-
733.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC75-FNO56
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 75MM FNO-5.6 LENS
-
-
733.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-MC75-FNO80
Omron Automation and Safety
SHOCK RESIST 75MM FNO-8 LENS
-
-
733.13000
-
1
-
Active
3Z4S-LE VS-0814H1
Omron Automation and Safety
HI-RES LENS 8MM FH 2M/4M
-
-
790.50000
-
1
-
Active

مقایسه