یافته‌ها: 370سری ساخت

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
image
-
CCS-LDR2-70BL
Omron Automation and Safety
70MM OD BLU LED RING LIGHT
2
-
1468.75000
-
1
LDR2
Active
-
CCS-LDL-34X8
Omron Automation and Safety
BAR LIGHT
-
-
266.00000
-
1
LDL
Active
-
FLV-FB5050R
Omron Automation and Safety
EDGE TYPE LIGHTS 50X50MM RED
-
-
365.75000
-
1
-
Active
-
CCSA-QBR-06101-666
Omron Automation and Safety
DIRECT BAR LIGHT-61X16.5MM
-
-
392.35000
-
1
-
Active
-
FLV-FB5050W
Omron Automation and Safety
EDGE TYPE LIGHTS 50X50MM WHITE
-
-
399.00000
-
1
-
Active
-
CCS-QBR-061016-66
Omron Automation and Safety
LED DIRECT BAR LITE-RED 24VDC
-
-
412.30000
-
1
QBR
Active
-
CCS-TH-27X27RD
Omron Automation and Safety
RED LED BACKLIGHT 27 X 27MM
-
-
412.30000
-
1
-
Active
-
CCS-LFL-612-SW
Omron Automation and Safety
FLAT LIGHT UNIT
-
-
438.90000
-
1
-
Active
-
CCSLFL612SW22P
Omron Automation and Safety
FLAT LIGHT WHITE 25X25MM
-
-
438.90000
-
1
-
Active
FLV-EP0803R
Omron Automation and Safety
HIGH POWER SPOTLIGHT 8MM RED
-
-
492.10000
-
1
-
Active
-
FLV-FB9090R
Omron Automation and Safety
EDGE TYPE LIGHTS 90X90MM RED
-
-
498.75000
-
1
-
Active
3Z4S-LT MBRL-CR5015
Omron Automation and Safety
LED BAR LITE RED 50X15
-
-
505.40000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
CCS-LDL-42X15
Omron Automation and Safety
52X20MM RED LED BARLIGHT
-
-
505.40000
-
1
LDL
Active
FLV-EP0803B
Omron Automation and Safety
HIGH POWER SPOTLIGHT 8MM BLUE
-
-
505.40000
-
1
-
Active
FLV-EP0803W
Omron Automation and Safety
HIGH POWER SPOTLIGHT 8MM WHITE
-
-
505.40000
-
1
-
Active
FL-BR5020W
Omron Automation and Safety
40MM WHITE WIDE AREA BAR LIGHT
-
-
518.70000
-
1
-
Active
-
FLV-DR6615R
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 66MM 15DEG RED
-
-
571.90000
-
1
-
Active
-
FLV-FB7070R
Omron Automation and Safety
EDGE TYPE LIGHTS 70X70MM RED
-
-
571.90000
-
1
-
Active
-
CCS-QBR2-061016-47
Omron Automation and Safety
DIRECT BAR LIGHT BLUE 61X16MM
-
-
598.50000
-
1
-
Active
-
FLV-BR6022W
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 60X22MM WHITE
-
-
631.75000
-
1
-
Active
-
FLV-DR7000R
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 70MM 0DEG RED
-
-
631.75000
-
1
-
Active
-
FLV-DR7030R
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 70MM 30DEG RED
-
-
631.75000
-
1
-
Active
-
3Z4S-LT-MBRL-CW5015
Omron Automation and Safety
LED BAR LITE WHITE 50X15
-
-
637.50000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
CCSA-QBR-109016-66
Omron Automation and Safety
DIRECT BAR LIGHT-109X16.5MM
-
-
637.50000
-
1
-
Active
-
CCS-SQR-56
Omron Automation and Safety
LOW COST RING
-
-
638.40000
-
1
SQR
Active
FL-BR5020W-H
Omron Automation and Safety
40MM WHITE WIDE AREA BAR LIGHT
-
-
645.05000
-
1
-
Active
-
FLV-DR3220R
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 32MM 20DEG RED
-
-
651.70000
-
1
-
Active
-
FLV-FB9090W
Omron Automation and Safety
EDGE TYPE LIGHTS 90X90MM WHITE
-
-
658.35000
-
1
-
Active
-
FLV-DR5030R
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 50MM 30DEG RED
-
-
663.00000
-
1
-
Active
-
FLV-FB7070W
Omron Automation and Safety
EDGE TYPE LIGHTS 70X70MM WHITE
-
-
663.00000
-
1
-
Active
3Z4S-LT MDRL-CR31
Omron Automation and Safety
DIRECT RING LED RED 31MM
-
-
675.75000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
CCS-LDR2-70RD2
Omron Automation and Safety
RING LIGHT RED OD 70MM
-
-
675.75000
-
1
-
Active
-
FLV-BR8532R
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 85X32MM RED
-
-
682.13000
-
1
-
Active
-
FLV-BR15020R
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 150X20MM RED
-
-
701.25000
-
1
-
Active
3Z4S-LT MDRL-CR35
Omron Automation and Safety
DIRECT RING LED RED ID 35MM
-
-
714.00000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
CCSA-QSQ-070070-66
Omron Automation and Safety
DIRECT BAR SQUARE 70MM RED
-
-
720.38000
-
1
-
Active
-
CCSA-QBR-109028-66
Omron Automation and Safety
DIRECT BAR LIGHT-109X28MM
-
-
745.88000
-
1
-
Active
-
CCS-LDL-TP-51X51
Omron Automation and Safety
51X51MM RED LED BACKLIGHT
-
-
754.80000
-
1
LDL
Active
-
CCS-TH 51X51 RD
Omron Automation and Safety
BACKLIGHT RED LED 51X51MM
-
-
784.13000
-
1
-
Active
image
-
CCS-LDR2-70RD
Omron Automation and Safety
70MM OD RED LED RING LIGHT
-
-
790.50000
-
1
LDR2
Active
-
CCS-LDL2-80X16SW
Omron Automation and Safety
G2 SOFT WHITE BAR LIGHT 80MM X
-
-
790.50000
-
1
-
Active
-
CCS-LDL2-80X16-BL
Omron Automation and Safety
G2 SOFT BLUE BAR LIGHT 80X16MM
-
-
790.50000
-
1
-
Active
FL-BR9120W
Omron Automation and Safety
40MM WHITE HIGH BRIGHT BAR LIG
-
-
809.63000
-
1
-
Active
ZFV-LTL01
Omron Automation and Safety
ZFV BAR LIGHT
-
-
821.28000
-
1
-
Active
3Z4S-LT MBRL-CR13015
Omron Automation and Safety
EXTERNAL LITE 130X15MM RED LED
-
-
822.38000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
3Z4S-LT MEBL-CB7050
Omron Automation and Safety
INDIRECT BCKLGHT WHITE 50X50MM
-
-
822.38000
-
1
-
Active
-
FLV-DB3729R
Omron Automation and Safety
DIRECT BACKLIGHT 37X37MM WHITE
-
-
822.38000
-
1
-
Active
-
FLV-DL5890R
Omron Automation and Safety
LOW AGL RING 58MM 90DEG RED
-
-
822.38000
-
1
-
Active
-
CCS-QBR-144016-66
Omron Automation and Safety
CCS LIGHTING ACCESSORIES
-
-
828.75000
-
1
QBR
Active
3Z4S-LT MBRL-CR7530
Omron Automation and Safety
BAR LIGHT RED
-
-
841.50000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
CCSA-QBR-144016-66
Omron Automation and Safety
DIRECT BAR LIGHT-144X16.5MM
-
-
841.50000
-
1
-
Active
-
CCS-LDL2-74X30RD
Omron Automation and Safety
RED BAR LIGHT 74MM X 30MM
-
-
847.88000
-
1
-
Active
3Z4S-LT MEBL-CR50
Omron Automation and Safety
LED BACK LITE RED 50MM
-
-
854.25000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
FLV-BR11222R
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 112X22MM RED
-
-
854.25000
-
1
-
Active
-
FLV-BR6022IR
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 60X22MM IR
-
-
867.00000
-
1
-
Active
-
FLV-DL7260R
Omron Automation and Safety
LOW AGL RING 72MM 60DEG RED
-
-
867.00000
-
1
-
Active
-
CCS-LDL-42X15-SW
Omron Automation and Safety
52X20MM WHT LED BARLIGHT
-
-
879.75000
-
1
LDL
Active
-
FLV-DL9090R
Omron Automation and Safety
LOW AGL RING 90MM 90DEG RED
-
-
879.75000
-
1
-
Active
3Z4S-LT MEBL-CW7050
Omron Automation and Safety
EDGE BKLT WHT LED 70X50MM
-
-
886.13000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
CCS-LDL-130X15
Omron Automation and Safety
BAR LIGHT
-
-
892.50000
-
1
LDL
Active
-
FLV-DR3220B
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 32MM 20DEG BLUE
-
-
892.50000
-
1
-
Active
-
FLV-DR3220W
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 32MM 20DEG WHITE
-
-
892.50000
-
1
-
Active
-
FLV-FB130130R
Omron Automation and Safety
EDGE TYPE LIGHTS 130X130 RED
-
-
892.50000
-
1
-
Active
-
CCS-LDL-42X15-BL
Omron Automation and Safety
52X20MM BLU LED BARLIGHT
-
-
911.63000
-
1
LDL
Active
-
CCS-LDL-42X15-GR
Omron Automation and Safety
52X20MM GRN LED BARLIGHT
-
-
911.63000
-
1
LDL
Active
-
CCS-LDL2-119X16RD
Omron Automation and Safety
RED BAR LIGHT 119MM X 16MM
-
-
930.75000
-
1
-
Active
-
CCS-LFL-50
Omron Automation and Safety
BACK LIGHT
-
-
937.13000
-
1
LFL
Active
-
CCS-TH 63X60 RD
Omron Automation and Safety
BACKLIGHT RED LED 63X60MM
-
-
937.13000
-
1
-
Active
-
FLV-DB10181R
Omron Automation and Safety
DIRECT BACKLIGHT 101X81 RED
-
-
937.13000
-
1
-
Active
-
FLV-FS74R
Omron Automation and Safety
SHADOWLESS RING 74MM RED
-
-
937.13000
-
1
-
Active
-
CCS-SP1.25395
Omron Automation and Safety
SPECT ILLUM UV MONSTER SPOT
-
-
956.25000
-
1
-
Active
-
CCS-SP1.25WH1
Omron Automation and Safety
SPECT ILLUM WHITE MONSTER SPOT
-
-
956.25000
-
1
-
Active
-
FLV-CL30R
Omron Automation and Safety
COAXIAL LIGTS 32X60MM RED
-
-
956.25000
-
1
-
Active
-
FLV-DB3729W
Omron Automation and Safety
DIRECT BACKLIGHT 37X37MM WHITE
-
-
956.25000
-
1
-
Active
-
FLV-DR5030B
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 50MM 30DEG BLUE
-
-
975.38000
-
1
-
Active
-
FLV-DR5030W
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 50MM 30DEG WHITE
-
-
975.38000
-
1
-
Active
-
CCSA-QLA-074050-66
Omron Automation and Safety
LOW ANGLE RING-74MM RED
-
-
988.13000
-
1
-
Active
-
CCS-LDL-74X27-N
Omron Automation and Safety
86X29MM RED LED BARLIGHT
-
-
988.13000
-
1
LDL
Active
3Z4S-LT MEBL-CR10080
Omron Automation and Safety
EDGE TYPE BACKLIGHT RED
-
-
994.50000
-
1
3Z4S-LT/LE
Active
-
FLV-BR8532B
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 85X32MM BLUE
-
-
994.50000
-
1
-
Active
-
FLV-BR8532W
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 85X32MM WHITE
-
-
994.50000
-
1
-
Active
-
FLV-DR6615B
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 66MM 15DEG BLUE
-
-
1000.88000
-
1
-
Active
-
FLV-DR6615W
Omron Automation and Safety
DIRECT RING 66MM 15DEG WHITE
-
-
1000.88000
-
1
-
Active
-
3Z4S-LT MDRL-CW28
Omron Automation and Safety
DIRECT RING LED WHITE ID 28MM
-
-
1007.25000
-
1
-
Active
-
FLV-DL5890B
Omron Automation and Safety
LOW AGL RING 58MM 90DEG BLUE
-
-
1007.25000
-
1
-
Active
-
FLV-DL5890W
Omron Automation and Safety
LOW AGL RING 58MM 90DEG WHITE
-
-
1007.25000
-
1
-
Active
-
FLV-FR114R
Omron Automation and Safety
SHADOWLESS RING 114MM RED
-
-
1007.25000
-
1
-
Active
-
CCS-LDR2-74RD2-LA
Omron Automation and Safety
74MM OD RED LED LOWANGLELT
-
-
1013.63000
-
1
-
Active
FL-BR9120W-H
Omron Automation and Safety
81MM WHITE HIGH BRIGHT BAR LIG
-
-
1020.00000
-
1
-
Active
-
CCSLDR250SW2
Omron Automation and Safety
RING LIGHT WHITE 50MM OD
-
-
1020.00000
-
1
-
Active
-
FLV-BR11222B
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 112X31MM BLUE
-
-
1020.00000
-
1
-
Active
-
FLV-BR11222W
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 112X22MM RED
-
-
1020.00000
-
1
-
Active
-
FL-DR50W
Omron Automation and Safety
50MM OD WHITE WIDE AREA RING
-
-
1026.38000
-
1
-
Active
-
FLV-BR14030R
Omron Automation and Safety
BAR LIGHTS 140X30MM RED
-
-
1032.75000
-
1
-
Active
-
CCS-LDL2-74X30SW
Omron Automation and Safety
G2 SOFT WH BAR LIGHT 74MMX30MM
-
-
1058.25000
-
1
-
Active
-
CCSHSL58BLD300PCL
Omron Automation and Safety
SPOT LIGHT HI BLUE DIAM 56MM
-
-
1058.25000
-
1
-
Active
-
CCS-LDL-TP-83X75
Omron Automation and Safety
SURFACE MOUNT BACKLIGHT
-
-
1071.00000
-
1
LDL
Active
-
3Z4SLT MEBLCR7050
Omron Automation and Safety
INDIRECT BCKLIGHT RED 70X50MM
-
-
1071.00000
-
1
-
Active
-
3Z4S-LT MEBL-CR7050
Omron Automation and Safety
INDIRECT BCKLIGHT RED 70X50MM
-
-
1071.00000
-
1
-
Active
-
FLV-CL30B
Omron Automation and Safety
COAXIAL LIGTS 32X60MM BLUE
-
-
1071.00000
-
1
-
Active

مقایسه