یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
70152-1166
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1168
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1228
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1300
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1306
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1318
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1320
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1333
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1334
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1388
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1391
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1399
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1457
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1491
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-2138
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
393.59000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1186
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
395.25000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1223
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
395.25000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1224
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
395.25000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1207
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
395.25000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1476
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
395.25000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1738
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
395.25000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1771
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
395.25000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1082
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2780 05000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1224
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2870 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1281
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-2230 05000M SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1282
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2850 05000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1287
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-2230 00150M SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1350
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1630 00100M-00100F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1385
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2790 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1386
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2790 05000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1462
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2840 05000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1463
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2840 00950C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1465
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2840 00900C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1567
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2850 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1630
Omron Automation and Safety
SGE-225-5-2200 01200C-00150F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1632
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-2200 00150M SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1633
Omron Automation and Safety
SGE-225-5-2240 01200C-00150F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1635
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-2240 00150M SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1667
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2840N 00900C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1682
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2840N 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1710
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2870N 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1795
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2780 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1819
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2820 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1847
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2820 05000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1980
Omron Automation and Safety
SGE-225-5-2200 00150C-00150F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2104
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2790 03600C-03600C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2148
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2750L 06100C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2183
Omron Automation and Safety
SGE-225-5-2170 00200C-05000F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2258
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2800 05000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2388
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2800 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2565
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2540 10000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1075
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2240L 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1155
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2190 05000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1260
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-1170 05000M-05000F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1404
Omron Automation and Safety
SGE-245-5-1750 03000C-03000F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1409
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2200 02000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1423
Omron Automation and Safety
SGE-245-4-1550L 08000M SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1434
Omron Automation and Safety
SGE-245L-0-2190 05000C-05000C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1456
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-1200L 00500M-00500F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1635
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2200 05000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1779
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2220 05000C-00200C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1799
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2220 00500C-00500C
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1802
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-1220 00100M-00100F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1809
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-1210 00300M-00300F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1814
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000 10000C SFTY EDGE
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1828
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-1150 00300M-00300F
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1004
Omron Automation and Safety
SGE1510-5-3500A-3600C-2500FQD
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0020
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 500MM X 1750M
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0003
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 300MM X 1250M
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0028
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 600MM X 600MM
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0038
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 750MM X 750MM
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0049
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 800MM X 750MM
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0059
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 900MM X 600MM
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0070
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1000MM X 500M
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0082
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1100MM X 400M
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0095
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1200MM X 300M
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-1266
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 12"X66" ALUM
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4236
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 42"X36" ALUM
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4830
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 48"X30" ALUM
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43764-2424
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 24"X24"
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43764-3018
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 30"X18"
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43764-3612
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 36"X12"
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-1266
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 12" X 66"
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-2454
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 24" X 54"
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-4224
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 42" X 24"
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-4818
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 48" X 18"
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1384
Omron Automation and Safety
SPCL 1-PART UM-4230,UM-40.5X30
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0589
Omron Automation and Safety
SGE225 SAFETY CONTACT 2400 MM
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-8017
Omron Automation and Safety
SCS2525N EDGE 927 MM SPCL IP
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-9911
Omron Automation and Safety
SGE-125-3-1120N 00500ML-00500FR
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-9917
Omron Automation and Safety
SGE-125-3-1120N 00600ML-00600FR
-
-
397.80000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1026
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1162
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1238
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1430
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1579
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1587
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1588
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1589
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1841
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
398.03000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه