یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
70260-1029
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0150-3000C
-
-
128.52000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1050
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0160-5000C
-
-
128.52000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1053
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0150-5000C
-
-
128.52000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19251-0100
Omron Automation and Safety
CABLE 10M FOR UMQ MATS M 4 POS
-
-
128.52000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70099-1177
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
128.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1048
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0180-1250C
-
-
130.05000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1062
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0180-100C-100C
-
-
130.05000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43223-0096
Omron Automation and Safety
UM MAT ALUM BLUNT TRIM 96"
-
-
130.05000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1017
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0200-1000C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1040
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0200-500C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1042
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0200-5000C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1043
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0220-1000C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1074
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0200-3000C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1076
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0200-700C-700C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1077
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0200-700C-200C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1078
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0200-700C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1121
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0200-2000C-2000C
-
-
131.58000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1033
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0240-5000C-5000C
-
-
133.11000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1034
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0250-1000C
-
-
133.11000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1011
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0300-5000C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1032
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0280-5000C-5000C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1036
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0300-2000C-2000C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1061
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0300-2500C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1082
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0300-2500C-2500C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1083
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0300-2500C-100C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1107
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0300-250C-100C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1122
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0300-250C-250C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1123
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0300-250C-550C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1124
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0300-250C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1146
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0300-300C
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0559
Omron Automation and Safety
SCS SAFETY CONTACT ASSY SPEC
-
-
134.64000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1021
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0150-5000C-5000C
-
-
136.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1028
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0150-3000C-3000C
-
-
136.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1044
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0330-1000C
-
-
136.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1046
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0310-400C
-
-
136.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1049
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0310-2050C
-
-
136.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1085
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0330-1000C-1000C
-
-
136.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1010
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0360-5000C-5000C
-
-
137.70000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1041
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0400-5000C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1000
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150L-250C-5000C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1025
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150A-5000C-5000C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1042
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150A-1200C-1200C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1143
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0150L-200C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1147
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0150A-200C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1202
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0150A-500C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1203
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150A-500C-500C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1240
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150A-100C-100C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1319
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150A-2000C-2000C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1445
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150A-3000C-3000C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1446
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0150A-3000C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1452
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150L-5000C-150C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1453
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150L-150C-150C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1455
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0150L-150C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1461
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0150L-3000C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1462
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150A-5000C-150C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1511
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0150L-300C
-
-
139.23000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70099-1201
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
140.17000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1047
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0420-1250C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1054
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0430-2000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1066
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0170L-2000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1327
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0180A-1500C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1330
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0180A-5000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1334
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0180A-5000C-5000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1340
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0180L-5000C-5000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1341
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0180L-5000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1396
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0170A-5000C-5000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1397
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0160A-250C-250C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1448
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0160A-1000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1564
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0180L-2000C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1714
Omron Automation and Safety
SGE-1510-2-0180L 00200C
-
-
140.76000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70099-1167
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
141.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70099-1302
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
141.61000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1051
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0450-3000C-3000C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1034
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0200L-1000C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1061
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0200A-2000C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1099
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0200A-100C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1113
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0200A-5000C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1308
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0200A-5000C-5000C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1329
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0190A-1500C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1479
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0200A-150C-150C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1480
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0200L-5000C-150C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1482
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0200A-5000C-150C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1483
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0200A-150C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1573
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0200A-500C-500C
-
-
142.29000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70099-1267
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
143.06000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1018
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0500-5000C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1058
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0500-1000C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1065
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0500-100C-100C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1090
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0230A-500C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1107
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0230A-5000C-5000C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1108
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0230A-5000C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1204
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0230A-1850C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1304
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0220A-1000C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1321
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0230L-5000C-5000C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1326
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0220A-1500C
-
-
143.82000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1007
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0250L-5000C
-
-
145.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1008
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0250L-5000C-5000C
-
-
145.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1305
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0250L-250C
-
-
145.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1325
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0250A-1500C
-
-
145.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1000
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0150-5000C-9000C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه