یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
70260-1026
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0560-5000C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1027
Omron Automation and Safety
SGE88-0-0560-5000C-5000C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1393
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0260A-100C-5000C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1398
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0280A-5000C-5000C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1399
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0280L-1000C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1400
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0280L-100C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1478
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0270A-150C-150C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1481
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0270A-150C
-
-
146.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1055
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0600-1000C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1006
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300L-5000C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1088
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300L-500C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1089
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300A-500C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1104
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300A-1000C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1105
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300L-1000C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1278
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0300A-2000C-2000C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1320
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300A-2000C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1353
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0300L-0200C-0200C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1354
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0300A-0200C-0200C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1375
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300A-4500C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1392
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0290A-5000C-5000C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1463
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300A-2500C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1670
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0300A-300C
-
-
148.41000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1058
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0310A-3000C
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1137
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0310A-2000C
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1138
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0310L-5000C
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1298
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0310A-1000C
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1324
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0320A-1500C
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1607
Omron Automation and Safety
SGE-1510-0-0310A 05000C-05000C
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-6116
Omron Automation and Safety
JOINING TRIM 16" WITH CUTOUT
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0586
Omron Automation and Safety
SGE225 SAFETY CONTACT 110 MM
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0625
Omron Automation and Safety
SPECIAL SAFETY EDGE SGE-88
-
-
149.94000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1145
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
150.08000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1205
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
150.08000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1237
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
150.08000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1347
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
150.08000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1030
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0690-2000C
-
-
151.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1048
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0350A-3000C-3000C
-
-
151.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1049
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0350A-3000C-100C
-
-
151.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1062
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0350L-3000C-100C
-
-
151.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1299
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0330A-1000C
-
-
151.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1381
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0350A-4500C
-
-
151.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1554
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0330A-01000C
-
-
151.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1556
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0330L-1000C
-
-
151.47000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1052
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0700-3000C
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43222-0096
Omron Automation and Safety
UM MAT JOINING TRIM 2 PC. 96"
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1400
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1421
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1423
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1588
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1599
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1625
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1626
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1643
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1648
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1665
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1667
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1674
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1677
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1717
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1722
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1724
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1791
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1792
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1005
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1011
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1031
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1066
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1118
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1127
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1128
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1139
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1159
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1176
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1235
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1259
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1260
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1270
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1271
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1324
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1340
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1341
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1342
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1346
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1416
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1418
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1463
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1505
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1508
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1509
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1534
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1639
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1760
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1807
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0593
Omron Automation and Safety
SCS2525 SAFETY CONTACT 280MM
-
-
153.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1123
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
156.60000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82496-0048
Omron Automation and Safety
BULK TRIM KIT UNRT4-SC1 48IN
-
-
156.60000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70099-1303
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
158.95000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1103
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1105
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1327
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه