یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
70098-1341
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1380
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1510
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1511
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1573
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1582
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1610
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1644
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1664
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1673
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1695
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1718
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1720
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1723
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1008
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1010
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1025
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1048
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1064
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1068
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1081
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1104
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1105
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1107
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1146
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1275
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1372
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1417
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1437
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1438
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1495
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1521
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1567
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1568
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1640
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1646
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1649
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1733
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
159.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1064
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0750-100C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1070
Omron Automation and Safety
SGE88-2-0750-2000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1016
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0500L-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1035
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0500A-5000C-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1040
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0440A-2500C-2500C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1047
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0500A-100C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1063
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0500L-100C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1098
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0440A-1000C-1000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1284
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0480L-5000C-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1347
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0400L-2000C-200C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1348
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0400A-2000C-200C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1349
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0400L-200C-200C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1350
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0400A-200C-200C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1351
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0400L-200C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1352
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0400A-200C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1361
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0400A-800C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1362
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0400A-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1376
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0380A-4500C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1385
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0450A-2000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1390
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0460A-5000C-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1391
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0460A-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1402
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0430L-3000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1403
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0430L-3000C-3000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1406
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0440A-5000C-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1450
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0400A-3000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1460
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0150L-3000C-3000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1477
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0480A-150C-150C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1491
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0430A-03000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1502
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0500A-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1504
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0410L-05000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1506
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0500L-100C-100C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1507
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0410A-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1524
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0400L-900C-900C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1525
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0400L-900C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1567
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0450L-5000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1571
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0450L-1000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1572
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0450A-1000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1756
Omron Automation and Safety
SGE-1510-2-0380L 05000C
-
-
160.65000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1015
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
162.69000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1016
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
162.69000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1208
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
162.69000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1350
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
162.69000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1013
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
163.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1070
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
163.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1236
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
163.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1412
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
163.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1104
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1218
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1332
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1401
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1422
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1586
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1587
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1607
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1646
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1647
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1666
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1743
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1012
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1033
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1102
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1108
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه