یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
70151-1140
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1158
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1175
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1227
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1268
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1269
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1298
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1373
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1410
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1411
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1431
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1492
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1504
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1536
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1537
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1538
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1605
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1606
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1607
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1688
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1789
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1831
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1881
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1923
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1925
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
165.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1082
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1369
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1675
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1700
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1719
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1742
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1754
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1000
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1002
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1004
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1028
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1029
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1058
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1092
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1093
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1114
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1122
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1129
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1130
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1165
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1181
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1191
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1192
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1215
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1248
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1343
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1344
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1345
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1349
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1428
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1429
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1430
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1454
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1455
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1485
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1487
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1514
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1561
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1563
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1565
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1566
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
166.18000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1057
Omron Automation and Safety
SGE88-2-1000-1000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1060
Omron Automation and Safety
SGE88-2-1000-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1063
Omron Automation and Safety
SGE88-0-1000-5000C-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1087
Omron Automation and Safety
SGE88-2-1020-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1106
Omron Automation and Safety
SGE88-0-1000-100C-100C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1096
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0610A-2000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1097
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0560A-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1111
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0610L-3050C-100C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1114
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0530L-4000C-4000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1117
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0600L-2000C-2000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1127
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0530A-4000C-4000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1166
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0570A-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1167
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0510A-250C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1168
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0510L-250C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1169
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0510A-300C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1170
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0510L-300C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1172
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0610A-5000C-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1173
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0610A-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1179
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0570A-2000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1217
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0600A-5000C-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1248
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0550A-1200C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1290
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0600L-600C-600C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1291
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0600A-600C-600C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1307
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0610L-3000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1322
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0230L-10000C-1500C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1343
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0510L-2000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1346
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0510L-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1359
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0600A-800C-100C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1360
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-0600A-100C-100C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1365
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0600A-1000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1449
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0160A-10000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1490
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0530A-1900C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1501
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-0250A-5000C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1715
Omron Automation and Safety
SGE-1510-0-0590A 00300C-00300C
-
-
168.30000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه