یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
70178-1164
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1770 02000C-02000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1174
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1830 00150C-00150C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1176
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1830L 00150C-00150C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1243
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-0790L 00450M-00450F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1246
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1800 03000C-03000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1247
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1800 03000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1266
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1800 01250C-00150C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1282
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1830 05000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1297
Omron Automation and Safety
SGE-245-4-1270 00100M SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1298
Omron Automation and Safety
SGE-245-5-1270 00100C-03000F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1299
Omron Automation and Safety
SGE-245-5-1270 03000C-00100F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1326
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1820N 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1361
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1800 02000C-02000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1362
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1800 00200C-00200C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1422
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1810 02000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1648
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-0730L 00100M-00100F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1653
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-0730 00100M-00100F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1744
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1550 10000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1788
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1830L 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1935
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-0760 00100M-00100F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-2021
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1500L 10000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-2022
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1500L 10000C-03100C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-2073
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1760 00250C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-2076
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1810 02000C-02000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1024
Omron Automation and Safety
SGE88-3-3300-150MQD-150FQD
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1044
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-3600A-1200C-1200C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1256
Omron Automation and Safety
SGE1510-5-2900L-2000C-200FQD
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1259
Omron Automation and Safety
SGE1510-4-2900L-200MQD
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1269
Omron Automation and Safety
SGE1510-5-2900A-2000C-200FQD
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1272
Omron Automation and Safety
SGE1510-4-2900A-200MQD
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1394
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-3670A-5000C-5000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1407
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-3650A-1000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1545
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-3570A-05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0087
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1100MM X 900M
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0099
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1200MM X 750M
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0034
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 750MM X 300MM
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0045
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 800MM X 300MM
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0055
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 900MM X 250MM
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-3630
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 36"X30" ALUM
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4212
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 42"X12" ALUM
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4812
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 48"X12" ALUM
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4818
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 48"X18" ALUM
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43158-4872
Omron Automation and Safety
TRIM KIT 48" X 72" UMMAT AL
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43764-1212
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 12"X12"
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-4212
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 42" X 12"
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
437822418
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 24" X 18"
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1283
Omron Automation and Safety
SPECIAL TRIM KIT FOR UM4224
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1306
Omron Automation and Safety
SPCL RMP TRIM KIT FOR UM4260
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1735
Omron Automation and Safety
3SIDED SPECIAL TRIM KIT FOR 24X2
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0581
Omron Automation and Safety
SGE125 EDGE 1200MM WITH 1 - 5 M
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1373
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1559
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1697
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1725
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1361
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1039
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1151
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1152
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1354
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1506
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1507
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1560
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1792
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1797
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1819
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1852
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-2098
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
363.38000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1287
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
365.40000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1288
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
365.40000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1356
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
365.40000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1357
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
365.40000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1380
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
365.40000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1078
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2440 05000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1124
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1200 05000M-05000F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1125
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1200 00100M-01250F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1126
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1200 00100M-00100F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1127
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1200 01250M-00100F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1184
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2080 10000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1239
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1220 00100M-00100F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1249
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1220L 05000M-05000F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1273
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1830L 02000M SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1377
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2440 04600C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1494
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2400 01200C-01200C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1729
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2450 05000C-02000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1730
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2450 01000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1752
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2440L 04600C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1823
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2390 05000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1837
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2390L 05000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1846
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2440 05000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1943
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1850 00300M SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1978
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2440 05000C-05000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2166
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2440 02000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2168
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2440L 02000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2170
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2440L 05000C-05000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2176
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2390 05000C-05000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2213
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1800 01000M SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2214
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1500 10000M SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2365
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2440 03000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2456
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1170 00300M-00300F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2555
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-1780 10000C-10000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه