یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
70178-1013
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1400 10000C-10000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1014
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1400L 10000C-10000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1118
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1890L 05000C-05000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1132
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1600L 10000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1146
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1840 05000C-05000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1147
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1880L 05000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1251
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1900 02400C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1346
Omron Automation and Safety
SGE-245-5-1370 00500C-00500F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1347
Omron Automation and Safety
SGE-245-4-1370 00200M
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1358
Omron Automation and Safety
SGE-245-5-1370 05000C-05000F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1359
Omron Automation and Safety
SGE-245-4-1370 02000M SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1460
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1900 02500C-02500C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1464
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1900 02500C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1726
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1880L 01000C-01000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1728
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1880L 01000C SFTY EDGE
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-2059
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-0810 00100M-00100F
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1099
Omron Automation and Safety
SGE88-2-5620-1000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1114
Omron Automation and Safety
SGE88-0-5640-1550C-1550C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1530
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-3730A-5000C-5000C
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0005
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 300MM X 1750M
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0051
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 800MM X 1250M
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0024
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 600MM X 400MM
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0035
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 750MM X 400MM
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0046
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 800MM X 400MM
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0056
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 900MM X 300MM
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0067
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1000MM X 250M
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4218
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 42"X18" ALUM
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-3612
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 36" X 12"
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-4218
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 42" X 18"
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1469
Omron Automation and Safety
SPECIAL BLUNT AND RAMP TRIM KIT
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0585
Omron Automation and Safety
CS3560 SAFETY CONTACT 1810MM
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-9904
Omron Automation and Safety
SGE-125-4-1120 01500ML SAFETY
-
-
367.20000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1501
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1350
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1428
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1429
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1439
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1455
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1638
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1663
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1720
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-2099
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
369.75000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-2079
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
370.49000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1230
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
371.93000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1458
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
371.93000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1494
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
371.93000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1103
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2500 05000C-05000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1106
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2560 05000C-05000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1352
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2500 05000C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1469
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2520 02700C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1470
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2500 02700C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1568
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2530 05000C-05000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1578
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2480 00900C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1615
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1320 00150M-00300F
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1629
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1880 00150M SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1780
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2500 01000C-01000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1781
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2500 01000C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2106
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1270 00500M-05000F
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2232
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2540 04000C-04000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2233
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2500 03500C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2294
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1330 00150M-00150F
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2435
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2490N 03000C-03000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2540
Omron Automation and Safety
SGE-225-5-1780 06100C-00100F
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1090
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1930 06000C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1116
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2000 02000C-02000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1139
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-0940 05000M-05000F
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1237
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2000 00150C-00150C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1432
Omron Automation and Safety
SGE-245L-0-1990 05000C-05000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1454
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1970 05000C-05000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1465
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1950 02500C-02500C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1488
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000 01200C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1489
Omron Automation and Safety
SGE-245L-2-2000 01200C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1490
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1980 00700C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1609
Omron Automation and Safety
SGE-245L-0-2000 05000C-05000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1613
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2000 05000C-05000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1642
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000 05000C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1656
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000 01000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1657
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000L 01000C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1664
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1830 07650C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1667
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1780 07600C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1714
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000 01800C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1715
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2000 01800C-01800C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1734
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1980 05000C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1745
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1980 00700C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1747
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2000 03000C-00300C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1748
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000 00300C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1749
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1980 00700C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1776
Omron Automation and Safety
SGE-245-4-1420L 01200M SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1821
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2000 03000C-03000C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1842
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2000 00500C-00500C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1843
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000 00500C SFTY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1187
Omron Automation and Safety
SGE1510-0-3840A-100C-4300C
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0006
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 300MM X 1800M
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0019
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 500MM X 1500M
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0030
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 600MM X 1500M
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0039
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 750MM X 1250M
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0040
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 750MM X 1350M
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0075
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1000MM X 1000
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0088
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1100MM X 1000
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0100
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1200MM X 800M
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه