یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
40167-0101
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1200MM X 900M
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0025
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 600MM X 450MM
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0047
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 800MM X 500MM
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0057
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 900MM X 400MM
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0080
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1100MM X 250M
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-3030
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 30"X30" ALUM
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-3024
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 30" X 24"
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-3618
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 36" X 18"
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1060
Omron Automation and Safety
TRIM KIT FOR 1- 25X49 SPCOL
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1367
Omron Automation and Safety
SPECIAL TRIM FOR 82387-0027
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1377
Omron Automation and Safety
SPECIAL TRIM KIT UMQ-4810-A
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1389
Omron Automation and Safety
SPECIAL TRIM KIT FOR UM4218
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82341-0001
Omron Automation and Safety
SPECIAL TRIM KIT WITH 1-4836
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82341-0002
Omron Automation and Safety
SPECIAL TRIM KIT WITH 1-4836
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82341-0052
Omron Automation and Safety
TRIM KIT FOR 1 SPECIAL MAT
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0636
Omron Automation and Safety
BLACK SGE-225 SAFETY EDGE
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-9914
Omron Automation and Safety
SGE-125-3-0740N 00400ML-00400FR
-
-
374.85000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1428
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1263
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1322
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1398
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1434
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1456
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1487
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1387
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1234
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1811
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1821
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1846
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1879
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1945
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
376.13000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1127
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
378.45000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1405
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
378.45000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1095
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2590 02000C-02000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1096
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2590 02000C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1115
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2630 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1248
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-2000 00100M SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1259
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2660 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1260
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2660 05000C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1321
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2640 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1392
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2590L 02500C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1665
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2620 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1695
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2580N 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1708
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2640N 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1709
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2660N 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1794
Omron Automation and Safety
SGE-225-5-1980 00500C-00500F
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1801
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1980 00550M SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1816
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2590 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1817
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2600 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1820
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2600N 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2113
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1380 00100M-00100F
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2194
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1980 00200M SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2449
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2600 05000C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2544
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-2010 00100M SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2662
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2440 07700C SFTY EDGEE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1061
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2030 05000C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1091
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1930 06000C-06000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1121
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2080L 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1159
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1830L 09150C-00200C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1204
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2050 05000C-05000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1317
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2090 02000C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1323
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2090 02000C-02000C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1328
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2070 00700C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1419
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2060 05000C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1505
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2030 05000C-00200C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1506
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2030 01500C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1649
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-0980L 00100M-00100F
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1654
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-0980 00100M-00100F
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1695
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2030 00100C-00100C
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1722
Omron Automation and Safety
SGE-245-4-1500 00600M SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1729
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2040 05000C SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1738
Omron Automation and Safety
SGE-245-4-1550 01000M SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1760
Omron Automation and Safety
SGE-245-4-1500 00200M SFTY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1005
Omron Automation and Safety
SGE1510-3-2500L-900MQD-850FQD
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0012
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 400MM X 1750M
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0063
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 900MM X 1250M
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0102
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1200MM X 950M
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0017
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 500MM X 500MM
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0026
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 600MM X 0500M
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0037
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 750MM X 600MM
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0048
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 800MM X 600MM
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0068
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1000MM X 300M
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0069
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1000MM X 400M
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0081
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1100MM X 300M
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-1254
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 12"X54" ALUM
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-3636
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 36"X36" ALUM
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4224
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 42"X24" ALUM
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4824
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 48"X24" ALUM
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43764-1812
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 18"X12"
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43764-2412
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 24"X12"
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-1254
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 12" X 54"
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-3030
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 30" X 30"
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-3624
Omron Automation and Safety
TRIM KIT 36X24 2PC PVC YLW CVR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-3630
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 36" X 30"
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1292
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1419
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1420
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1083
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1160
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1187
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه