یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
70100-1477
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1525
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1171
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70151-1173
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1383
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1757
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1857
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0580
Omron Automation and Safety
SGE125 EDGE 1100MM WITH 1 - 5 M
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-9908
Omron Automation and Safety
SGE-125-3-0740N 00300ML-00300FR
-
-
382.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1826
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000 02000C SFTY EDGE
-
-
382.89000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1142
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2000L 05000C SFTY EDGE
-
-
383.67000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1106
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
384.98000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1246
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
384.98000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1736
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
384.98000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1759
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
384.98000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1301250042
Molex, LLC
WIRE ROPE FESTOON SYSTEM ROUND C
-
-
385.42000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-2144
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
386.93000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1444
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1482
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1185
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1340
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1415
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1483
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1235
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1522
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1633
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1658
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1770
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
388.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1058
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2730 05000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1128
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1500 00100M-00100F
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1129
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1500 00100M-01250F
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1132
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1500 01250M-00100F
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1241
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2750 05000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1242
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2750 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1244
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2750 02000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1245
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2750 02000C-02000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1393
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2590L 05000C-07000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1448
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2740 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1605
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1540 00100M-00100F
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1619
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1520L 00150M-00150F
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1675
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2730 00600C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1912
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2730 00600C-00600C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1929
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2690 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1935
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2730 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2074
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2750 00200C-00200C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2093
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1500 00350M-00350F
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2100
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2740 05000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2182
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-2140 00600M SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2229
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2700 02000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2364
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2440 10000C-03000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2513
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2770 02700C-02700C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2567
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2770 02700C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1004
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2130 05000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1102
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2150 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1123
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2160L 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1167
Omron Automation and Safety
SGE-245-3-1120L 00150M-00150F
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1187
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2120 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1279
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2110 00100C-00100C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1288
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2120 02000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1308
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2130 00100C-00100C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1309
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2130 00100C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1320
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2120 02000C-02000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1325
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2150N 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1386
Omron Automation and Safety
SGE-245L-0-2180 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1407
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2140 02000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1411
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2170 02000C-02000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1433
Omron Automation and Safety
SGE-245L-0-2130 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1442
Omron Automation and Safety
SGE-245L-2-2180 05000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1462
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2130 02500C-02500C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1469
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2150L 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1485
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2120N 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1530
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2140 05000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1594
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-2100 05000C-05000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1641
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2130 02000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1777
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2100 05000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1778
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2150 05000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1781
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2130L 00100C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1785
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-2130L 01000C SFTY EDGE
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1008
Omron Automation and Safety
SGE88-2-6100-5000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70260-1103
Omron Automation and Safety
SGE88-2-5620-10000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70261-1565
Omron Automation and Safety
SGE1510-2-4110A-5000C
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0013
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 400MM X 1800M
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40167-0089
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1100MM X 1100
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0027
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 600MM X 550MM
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0036
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 750MM X 500MM
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0058
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 900MM X 500MM
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40168-0094
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL TRIM KIT 1200MM X 250M
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-1854
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 18"X54" ALUM
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-4230
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 42"X30" ALUM
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43764-3012
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 30"X12"
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43782-4830
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 48" X 30"
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1061
Omron Automation and Safety
TRIM KIT FOR 1- 27X59.5 SPCO
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1316
Omron Automation and Safety
SPC RAMP TRIM KIT 19"X40.5"
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1353
Omron Automation and Safety
TWO PART ALUM COVER UMQ-3624-D
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1502
Omron Automation and Safety
BLUNT TRIM KIT FOR 36"X72" MAT
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82340-1652
Omron Automation and Safety
CUSTOM TRIM KIT FOR SPECIAL MAT
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-9902
Omron Automation and Safety
SGE-125-3-0740 00300ML-00300FR
-
-
390.15000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40527-1260
Omron Automation and Safety
UNIV MAT TRIM KIT 12"X60" ALUM
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1137
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1141
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
391.50000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه