یافته‌ها: 9,871سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

کاربردها

نوع

طول کابل

ظرفیت حلقه

نوع کابل

قطر کابل

ولتاژ

توان لامپ

حد جریان

مشخصات

تائیدیه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
کاربردها
نوع
طول کابل
ظرفیت حلقه
نوع کابل
قطر کابل
ولتاژ
توان لامپ
حد جریان
مشخصات
تائیدیه
-
82340-1663
Omron Automation and Safety
CUSTOM TRIM KIT FOR 28"X15" MAT
-
-
351.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82341-0051
Omron Automation and Safety
TRIM KIT FOR 1 SPECIAL MAT
-
-
351.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82341-0053
Omron Automation and Safety
TRIM KIT FOR 1 SPECIAL MAT
-
-
351.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-0583
Omron Automation and Safety
CS3560 SAFETY CONTACT 1710MM
-
-
351.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-9910
Omron Automation and Safety
SGE-125-4-1120N 01700ML SAFETY
-
-
351.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82375-9916
Omron Automation and Safety
SGE-125-4-1120N 01800ML SAFETY
-
-
351.90000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43764-3455
Omron Automation and Safety
UNIVERSAL MAT TRIM KIT 34"X55"
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1024
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1138
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1142
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1183
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1244
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1305
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1495
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1597
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.35000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-2108
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
352.68000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1370
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1443
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1528
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70098-1710
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1365
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1368
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1388
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1394
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1474
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1488
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70100-1526
Omron Automation and Safety
EDGE SENSOR
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1126
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1143
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1808
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1862
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1863
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1944
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1979
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1992
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
357.00000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1092
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1094
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1187
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1503
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1555
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1700
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1747
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1748
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70152-1760
Omron Automation and Safety
SAFETY EDGE
-
-
358.88000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1026
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2340L 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1028
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2340L 05000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1164
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2270 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1307
Omron Automation and Safety
SGE-225-3-1070 00150M-06000F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1389
Omron Automation and Safety
SGE-225-5-1400 10000C-01800F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1396
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1680 02000M SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1415
Omron Automation and Safety
SGE-225-5-1300 08000C-08000F
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1417
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2330 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1418
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2300 05000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1653
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1680 01850M SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1698
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2270 05000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1881
Omron Automation and Safety
SGE-225-4-1700 05000M SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1919
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2020 10000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-1982
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2200 06000C-06000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2006
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2360L 00100C-00100C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2178
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2000 10000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2189
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2000L 10000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2321
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2300 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2516
Omron Automation and Safety
SGE-225-0-2150 08000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70177-2721
Omron Automation and Safety
SGE-225-2-2290 03000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1026
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1500 10000C-01000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1033
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1770 05000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1056
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1830 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1101
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1820 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1120
Omron Automation and Safety
SGE-245-0-1790L 05000C-05000C
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1131
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1560L 10000C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70178-1158
Omron Automation and Safety
SGE-245-2-1830L 03050C SFTY EDGE
-
-
359.55000
-
1
-
Active
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مقایسه