یافته‌ها: 297سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کیت

مقاومت (اهم)

توان (وات)

قدرت تحمل (تولرانس)

مشخصات

کمیت

نوع نصب

بسته‌های گنجانده شده


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کیت
مقاومت (اهم)
توان (وات)
قدرت تحمل (تولرانس)
مشخصات
کمیت
نوع نصب
بسته‌های گنجانده شده
image
LCT964MCT06030DB00
Vishay Dale
RES KIT 47-511K 1/10W 1960PCS
44
-
100.80000
-
1
Notebook
MCT 0603 - Precision
Active
Thin Film
47 ~ 511k
1/10W
±0.1%
-
1960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
LTW964TPW06030DB00
Vishay Dale
RES KIT 10-332K 1/10W 2200PCS
43
-
100.80000
-
1
Notebook
TNPW
Active
Thin Film
10 ~ 332k
1/10W
±0.1%
Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant
2200 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
RC0201-R-SKE24L
Yageo
RESISTR KIT 0-10M 1/20W 12000PCS
33
-
383.52000
-
1
Notebook
RC
Active
Thick Film
0.0 ~ 10M
1/20W
Jumper, ±1%, ±5%
Moisture Resistant
12000 Pcs (100 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
LAE1ACHIP0402KFE96
Vishay Dale
RESISTOR KIT 0-1M 1/16W 12200PCS
60
-
440.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
CRCW
Active
Thick Film
0.0 ~ 1M
1/16W
Jumper, ±1%
Automotive AEC-Q200
12200 Pcs (100 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
LAE1BCHIP0603KFE96
Vishay Dale
RESISTOR KIT 0-1M 1/10W 6100PCS
57
-
496.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
CRCW
Active
Thick Film
0.0 ~ 1M
1/10W
Jumper, ±1%
Automotive AEC-Q200
6100 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
LAE1CCHIP0805KFE96
Vishay Dale
RESISTOR KIT 0-1M 1/8W 6100PCS
32
-
552.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
CRCW
Active
Thick Film
0.0 ~ 1M
1/8W
Jumper, ±1%
Automotive AEC-Q200
6100 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KIT-RMCF0402FT-05
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 10K-97.6K 1/16W 2880PCS
89
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10k ~ 97.6k
1/16W
±1%
Automotive AEC-Q200
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KIT-RMCF0603FT-04
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 1K-9.76K 1/10W 1920PCS
85
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 9.76k
1/10W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KIT-RMCF0603FT-05
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 10K-97.6K 1/10W 1920PCS
69
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10k ~ 97.6k
1/10W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KIT-RMCF0402FT-04
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 1K-9.76K 1/16W 2880PCS
54
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 9.76k
1/16W
±1%
Automotive AEC-Q200
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KIT-RMCF0603FT-03
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100-976 1/10W 1920PCS
69
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100 ~ 976
1/10W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KIT-RMCF0603FT-02
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 10-97.6 1/10W 1920PCS
51
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 97.6
1/10W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KIT-RMCF0402FT-03
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100-976 1/16W 2880PCS
42
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100 ~ 976
1/16W
±1%
Automotive AEC-Q200
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KIT-RMCF0603FT-06
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100K-976K 1/10W 1920PCS
40
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100k ~ 976k
1/10W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KIT-RMCF0402FT-06
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100K-976K 1/16W 2880PCS
26
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100k ~ 976k
1/16W
±1%
Automotive AEC-Q200
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KIT-RMCF0402FT-02
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 10-97.6 1/16W 2880PCS
10
-
35.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 97.6
1/16W
±1%
Automotive AEC-Q200
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KIT-RMCF0805FT-04
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 1K-9.76K 1/8W 1920PCS
62
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 9.76k
1/8W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KIT-RMCF0805FT-05
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 10K-97.6K 1/8W 1920PCS
31
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10k ~ 97.6k
1/8W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KIT-RMCF0805FT-03
Stackpole Electronics Inc.
RESISTR KIT 100-976 1/8W 1920PCS
30
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100 ~ 976
1/8W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KIT-RNCS0805BKE
Stackpole Electronics Inc.
RESISTR KIT 10-499K 1/10W 940PCS
24
-
98.00000
-
1
Notebook
RNCS
Active
Thin Film
10 ~ 499k
1/10W
±0.1%
Anti-Corrosive, Moisture Resistant
940 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
LCT964MCT0603MDB00
Vishay Dale
RESISTR KIT 47-511K 1/8W 1960PCS
12
-
100.80000
-
1
Notebook
MCT 0603 - Precision
Active
Thin Film
47 ~ 511k
1/8W
±0.1%
Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200
1960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
LCS964MCS04020DB00
Vishay Dale
RES KIT 47-221K 1/16W 3600PCS
10
-
100.80000
-
1
Notebook
MCS 0402 - Precision
Active
Thin Film
47 ~ 221k
1/16W
±0.1%
-
3600 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
MCR01F-SMPLBK
Rohm Semiconductor
RES KIT 10-2.2M 1/16W 6450PCS
3
-
131.76000
-
1
Notebook
MCR
Active
Thick Film
10 ~ 2.2M
1/16W
±1%
-
6450 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
LAE1DCHIP1206KFE96
Vishay Dale
RESISTOR KIT 0-1M 1/4W 6100PCS
14
-
608.00000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
CRCW
Active
Thick Film
0.0 ~ 1M
1/4W
Jumper, ±1%
Automotive AEC-Q200
6100 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KIT-RMCF0603JT-13
Stackpole Electronics Inc.
RESISTOR KIT 1K-91K 1/10W 960PCS
44
-
23.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 91k
1/10W
±5%
Automotive AEC-Q200
960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KIT-RMCF0603JT-14
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100K-10M 1/10W 960PCS
22
-
23.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100k ~ 10M
1/10W
±5%
Automotive AEC-Q200
960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KIT-RMCF0402JT-13
Stackpole Electronics Inc.
RESISTR KIT 1K-91K 1/16W 1440PCS
15
-
23.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 91k
1/16W
±5%
Automotive AEC-Q200
1440 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KIT-RMCF0402JT-12
Stackpole Electronics Inc.
RESISTR KIT 10-910 1/16W 1440PCS
14
-
23.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 910
1/16W
±5%
Automotive AEC-Q200
1440 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KIT-RMCF0603JT-12
Stackpole Electronics Inc.
RESISTOR KIT 10-910 1/10W 960PCS
13
-
23.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 910
1/10W
±5%
Automotive AEC-Q200
960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KIT-RMCF1206JT-13
Stackpole Electronics Inc.
RESISTOR KIT 1K-91K 1/4W 960PCS
33
-
30.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 91k
1/4W
±5%
Automotive AEC-Q200
960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KIT-RMCF1206JT-12
Stackpole Electronics Inc.
RESISTOR KIT 10-910 1/4W 960PCS
17
-
30.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 910
1/4W
±5%
Automotive AEC-Q200
960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KIT-RMCF0805JT-12
Stackpole Electronics Inc.
RESISTOR KIT 10-910 1/8W 960PCS
12
-
30.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 910
1/8W
±5%
Automotive AEC-Q200
960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KIT-RMCF0805FT-02
Stackpole Electronics Inc.
RESISTR KIT 10-97.6 1/8W 1920PCS
28
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 97.6
1/8W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KIT-RMCF0805FT-06
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100K-976K 1/8W 1920PCS
21
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100k ~ 976k
1/8W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KIT-RMCF1206FT-02
Stackpole Electronics Inc.
RESISTR KIT 10-97.6 1/4W 1920PCS
31
-
49.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 97.6
1/4W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KIT-RMCF1206FT-03
Stackpole Electronics Inc.
RESISTR KIT 100-976 1/4W 1920PCS
23
-
49.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100 ~ 976
1/4W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KIT-RMCF1206FT-04
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 1K-9.76K 1/4W 1920PCS
22
-
49.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 9.76k
1/4W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KIT-RMCF1206FT-05
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 10K-97.6K 1/4W 1920PCS
23
-
49.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10k ~ 97.6k
1/4W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KIT-RMCF1206FT-06
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100K-976K 1/4W 1920PCS
15
-
49.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100k ~ 976k
1/4W
±1%
Automotive AEC-Q200
1920 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KIT_RESISTOR_RC0603F
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
RESISOR KIT 10-1M 1/20W 3000 PCS
6
-
62.50000
-
1
Notebook
RC
Active
Thick Film
10 ~ 1M
1/20W
±1%
Moisture Resistant
3000 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
KIT-CSR1206FT
Stackpole Electronics Inc.
RESISTOR KIT 0.001-1 525PCS
16
-
70.00000
-
1
Notebook
CSNL, CSR
Active
Metal Foil, Thick Film
0.001 ~ 1
1/2W, 1W
±1%
Current Sense, Moisture Resistant
525 Pcs (25 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
-
KIT-CSR2010FT
Stackpole Electronics Inc.
RESISTOR KIT 0.001-0.75 525PCS
6
-
77.00000
-
1
Notebook
CSNL, CSRN
Active
Metal Foil, Thick Film
0.001 ~ 0.75
1W, 1.5W
±1%
Current Sense, Moisture Resistant
525 Pcs (25 Per Value)
Surface Mount
2010 (5025 Metric)
image
KIT-CSR2512FT
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 0.0005-0.75 2W 675PCS
14
-
84.00000
-
1
Notebook
CSNL, CSRF, CSRN
Active
Metal Foil, Thick Film
0.0005 ~ 0.75
2W
±1%
Current Sense, Moisture Resistant
675 Pcs (25 Per Value)
Surface Mount
2512 (6432 Metric)
image
KIT-RNCS0603BKE
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 49.9-249K 1/16W 900PCS
11
-
91.00000
-
1
Notebook
RNCS
Active
Thin Film
49.9 ~ 249k
1/16W
±0.1%
Anti-Corrosive, Moisture Resistant
900 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
LMB964MMB02070DB00
Vishay Beyschlag
RESISTOR KIT 33-1M 0.4W 2180PCS
11
-
100.80000
-
1
Notebook
MMB 0207 - Precision
Active
Thin Film
33 ~ 1M
0.4W
±0.1%
Automotive AEC-Q200
2180 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
MELF, 0207
image
LTW964TPW04020DB00
Vishay Dale
RES KIT 51.1-100K 1/16W 3200PCS
9
-
100.80000
-
1
Notebook
TNPW
Active
Thin Film
51.1 ~ 100k
1/16W
±0.1%
Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant
3200 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
LMA964MMA02040DB00
Vishay Beyschlag
RESISTR KIT 43-511K 1/4W 1980PCS
2
-
100.80000
-
1
Notebook
MMA 0204 - Precision
Active
Thin Film
43 ~ 511k
1/4W
±0.1%
Automotive AEC-Q200
1980 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
MELF, 0204
image
MCR006J-SMPLBK
Rohm Semiconductor
RESISTOR KIT 0-1M 1/20W 6100PCS
7
-
131.76000
-
1
Notebook
MCR
Active
Thick Film
0.0 ~ 1M
1/20W
Jumper, ±5%
-
6100 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
6-1622820-7
TE Connectivity Passive Product
RESISTOR KIT 1-1M 1W 2600PCS
12
-
245.72000
-
1
Notebook
3520, CGS
Active
Thick Film
1 ~ 1M
1W
±5%
-
2600 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
2512 (6432 Metric)
image
KIT_RESISTOR_RC0603J
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
RES KIT 0.0-1M 1/20W 3000 PCS
20
-
62.50000
-
1
Notebook
RC
Active
Thick Film
0.0 ~ 1M
1/20W
±5%
Moisture Resistant
3000 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
RR1220PD-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 11.5-931K 1/10W 9660PCS
20
-
96.00000
-
1
Notebook
RR
Active
Thin Film
11.5 ~ 931k
1/10W
±0.5%
-
9660 Pcs (60 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
LMU964MMU01020DB00
Vishay Dale
RES KIT 100-221K 1/5W 1640PCS
2
-
100.80000
-
1
Notebook
MMU 0102 - Precision
Active
Thin Film
100 ~ 221k
1/5W
±0.1%
Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200
1640 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
MELF, 0102
image
CAB-SMDMETFL
Ohmite
RESISTOR KIT 0.001-0.05 350PCS
3
-
251.92000
-
1
Plastic Cabinet
FCSL, MCS
Active
Metal Element, Metal Foil
0.001 ~ 0.05
1W, 2W, 3W, 4W, 5W
±1%, ±2%, ±5%
Current Sense, Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety
350 Pcs (10 Per Value)
Surface Mount
-
image
CAB-LVK
Ohmite
RESISTOR KIT 0.001-0.05 350PCS
3
-
280.30000
-
1
Plastic Cabinet
LVK
Active
Thick Film
0.001 ~ 0.05
1/2W, 3/4W, 1W, 2W
±0.5%, ±1%
Anti-Corrosive, Current Sense, Moisture Resistant
350 Pcs (10 Per Value)
Surface Mount
-
image
CAB-10AXLCS
Ohmite
RESISTOR KIT 0.004-0.05 200PCS
4
-
314.01000
-
1
Plastic Cabinet
10, 14A
Active
Metal Element
0.004 ~ 0.05
2W, 3W, 4W, 5W
±1%
Current Sense, Non-Inductive
200 Pcs (10 Per Value)
Through Hole
Axial
image
KIT-RMCF0201FT-05
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 10K-97.6K 1/20W 2880PCS
8
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10k ~ 97.6k
1/20W
±1%
-
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
KIT-RMCF0201FT-02
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 10-97.6 1/20W 2880PCS
6
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
10 ~ 97.6
1/20W
±1%
-
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
KIT-RMCF0201FT-04
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 1K-9.76K 1/20W 2880PCS
6
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 9.76k
1/20W
±1%
-
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
KIT-RMCF0201FT-06
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100K-976K 1/20W 2880PCS
6
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100k ~ 976k
1/20W
±1%
-
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
PFC10 KIT
Riedon
RESISTOR KIT 0.1-100 25W 60PCS
15
-
47.25000
-
1
-
PFC
Active
Thick Film
0.1 ~ 100
25W
±1%
-
60 Pcs (6 Per Value)
Surface Mount
PFC10 (TO-126 SMT)
image
RL3720W-KIT-FILE
Susumu
RESISTOR KIT 0.004-1 1W 600PCS
8
-
57.75000
-
1
Notebook
RL
Active
Thin Film
0.004 ~ 1
1W
±1%
Current Sense
600 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
Wide 1508 (3720 Metric), 0815
image
RL1220-KIT-FILE
Susumu
RESISTOR KIT 0.011-10 1240PCS
6
-
57.75000
-
1
Notebook
RL
Active
Thin Film
0.011 ~ 10
1/4W, 1/3W
±1%, ±2%, ±5%
Current Sense
1240 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
RG1005PD-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 10-100K 1/16W 5820PCS
5
-
84.80000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
10 ~ 100k
1/16W
±0.5%
Automotive AEC-Q200
5820 Pcs (60 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
RR0816PD-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 12.4-118K 1/16W 7500PCS
11
-
96.00000
-
1
Notebook
RR
Active
Thin Film
12.4 ~ 118k
1/16W
±0.5%
-
7500 Pcs (60 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
RG1005PB-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 47-100K 1/16W 4860PCS
10
-
96.00000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
47 ~ 100k
1/16W
±0.1%
Automotive AEC-Q200
4860 Pcs (60 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KRL1632-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.005-0.39 3/4W 1440PCS
4
-
96.00000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.005 ~ 0.39
3/4W
±1%, ±2%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
1440 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
1206 (3216 Metric)
image
KRL1220-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.005-0.47 1/2W 1000PCS
3
-
96.00000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.005 ~ 0.47
1/2W
±1%, ±2%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
1000 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
RG1608PD-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 10-360K 1/10W 6600PCS
18
-
104.00000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
10 ~ 360k
1/10W
±0.5%
Automotive AEC-Q200
6600 Pcs (60 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
RG1608PB-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 47-330K 1/10W 5580PCS
9
-
112.00000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
47 ~ 330k
1/10W
±0.1%
Automotive AEC-Q200
5580 Pcs (60 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
RG1608NW-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 47-270K 1/10W 3640PCS
2
-
120.00000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
47 ~ 270k
1/10W
±0.05%
Automotive AEC-Q200
3640 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
0603 (1608 Metric)
image
KRL3264-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.008-0.5 2W 1480PCS
3
-
148.80000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.008 ~ 0.5
2W
±1%, ±2%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
1480 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
2512 (6432 Metric)
image
KRL7638-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.001-0.47 4W 760PCS
3
-
148.80000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.001 ~ 0.47
4W
±1%, ±2%, ±5%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
760 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
Wide 3015 (7638 Metric), 1530
image
RG2012PB-KIT-FILE
Susumu
RESISTOR KIT 47-1M 1/8W 7200PCS
4
-
168.00000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
47 ~ 1M
1/8W
±0.1%, ±0.5%
Automotive AEC-Q200
7200 Pcs (60 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KRL9045-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.001-0.33 5W 600PCS
3
-
171.20000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.001 ~ 0.33
5W
±1%, ±2%, ±5%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
600 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
Wide 3518 (9045 Metric), 1835
image
KRL11050-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.001-0.33 6W 600PCS
3
-
267.20000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.001 ~ 0.33
6W
±1%, ±2%, ±5%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
600 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
Wide 4320 (11050 Metric), 2043
image
MCR01J-SMPLBK
Rohm Semiconductor
RESISTOR KIT 0-1M 1/16W 7300PCS
-
-
131.76000
-
1
Notebook
MCR
Active
Thick Film
0.0 ~ 1M
1/16W
Jumper, ±5%
-
7300 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KIT-RMCF0805JT-13
Stackpole Electronics Inc.
RESISTOR KIT 1K-91K 1/8W 960PCS
3
-
30.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
1k ~ 91k
1/8W
±5%
Automotive AEC-Q200
960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
KIT-RMCF0805JT-14
Stackpole Electronics Inc.
RESISTR KIT 100K-10M 1/8W 960PCS
-
-
30.80000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100k ~ 10M
1/8W
±5%
Automotive AEC-Q200
960 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
MCR006F-SMPLBK
Rohm Semiconductor
RESISTR KIT 100-1M 1/20W 4850PCS
-
-
131.76000
-
1
Notebook
MCR
Active
Thick Film
100 ~ 1M
1/20W
±1%
-
4850 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
KIT_RESISTOR_RC0402J
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
RES KIT 0.0-1M 1/32W 1950 PCS
-
-
62.50000
-
1
Notebook
RC
Active
Thick Film
0.0 ~ 1M
1/32W
±5%
Moisture Resistant
1950 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
01005 (0402 Metric)
image
MNR02J-SMPLBK
Rohm Semiconductor
RESISTOR KIT 0-1M 1/16W 2600PCS
5
-
82.34000
-
1
Notebook
MNR
Active
Metal Element
0.0 ~ 1M
1/16W
Jumper, ±5%
-
2600 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0404 (1010 Metric), Convex
image
MNR04J-SMPLBK
Rohm Semiconductor
RESISTR KIT 0-100K 1/16W 2500PCS
3
-
82.34000
-
1
Notebook
MNR
Active
Metal Element
0.0 ~ 100k
1/16W
Jumper, ±5%
-
2500 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
0804, Convex, Long Side Terminals
image
LCW964MCW0406MDB00
Vishay Dale
RESISTR KIT 47-100K 1/4W 1600PCS
1
-
100.80000
-
1
Notebook
MCW0406 - Precision
Active
Thin Film
47 ~ 100k
1/4W
±0.1%
Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant
1600 Pcs (20 Per Value)
Surface Mount
Wide 0604 (1610 Metric), 0406
image
MCR004J-SMPLBK
Rohm Semiconductor
RESISTR KIT 0-2.7M 1/32W 3350PCS
-
-
131.76000
-
1
Notebook
MCR
Active
Thick Film
0.0 ~ 2.7M
1/32W
Jumper, ±5%
-
3350 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
01005 (0402 Metric)
image
PWRSMD-LAB
Bourns Inc.
RESISTOR KIT 1-2K 12PCS
2
-
28.50000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
-
Active
Wirewound
1 ~ 2k
1/2W, 1W, 2W, 3W
±1%, ±5%
Current Sense, Moisture Resistant, Pulse Withstanding
12 Pcs (1 Per Value)
Surface Mount
1913, 2615, 4525, 6327 (J Lead)
image
KIT-RMCF0201FT-03
Stackpole Electronics Inc.
RES KIT 100-976 1/20W 2880PCS
4
-
42.00000
-
1
Notebook
RMCF
Active
Thick Film
100 ~ 976
1/20W
±1%
-
2880 Pcs (30 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
KIT_RESISTOR_RC0402F
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
RESISTOR KIT 3-1M 1/32W 3000 PCS
-
-
62.50000
-
1
Notebook
RC
Active
Thick Film
3 ~ 1M
1/32W
±1%
Moisture Resistant
3000 Pcs (50 Per Value)
Surface Mount
01005 (0402 Metric)
image
RG1005NW-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 47-100K 1/16W 3240PCS
1
-
80.00000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
47 ~ 100k
1/16W
±0.05%
Automotive AEC-Q200
3240 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
KRL2012-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.001-0.5 1W 1440PCS
1
-
96.00000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.001 ~ 0.5
1W
±1%, ±2%, ±5%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
1440 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
Wide 0805 (2012 Metric), 0508
image
KRL3216-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.001-0.62 1.5W 1120PCS
1
-
96.00000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.001 ~ 0.62
1.5W
±1%, ±2%, ±5%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
1120 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
Wide 1206 (3216 Metric), 0612
image
KRL6432-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 0.001-0.47 3W 1120PCS
1
-
148.80000
-
1
Notebook
KRL
Active
Metal Foil
0.001 ~ 0.47
3W
±1%, ±2%, ±5%
Automotive AEC-Q200, Current Sense
1120 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
Wide 2512 (6432 Metric), 1225
image
RG2012PD-KIT-FILE
Susumu
RESISTOR KIT 10-1M 1/8W 7200PCS
-
-
160.00000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
10 ~ 1M
1/8W
±0.5%
Automotive AEC-Q200
7200 Pcs (60 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
RG2012NW-KIT-FILE
Susumu
RES KIT 47-470K 1/8W 3880PCS
-
-
176.00000
-
1
Notebook
RG
Active
Thin Film
47 ~ 470k
1/8W
±0.05%
Automotive AEC-Q200
3880 Pcs (40 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
RR0510RD-1-KIT
Susumu
RESISTOR KIT 10-82 1/16W 140PCS
1
-
8.04000
-
1
Bag Per Value
RR
Active
Thin Film
10 ~ 82
1/16W
±0.5%
-
140 Pcs (10 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
-
RR0306PD-1-KIT
Susumu
RESISTOR KIT 47-8.2K 1/20W 90PCS
8
-
8.48000
-
1
Bag Per Value
RR
Active
Thin Film
47 ~ 8.2k
1/20W
±0.5%
-
90 Pcs (10 Per Value)
Surface Mount
0201 (0603 Metric)
image
RL1220SG-1-KIT
Susumu
RESISTOR KIT 0.022-1.8 160PCS
1
-
12.04000
-
1
Bag Per Value
RL
Active
Thin Film
0.022 ~ 1.8
1/4W, 1/3W
±2%
Current Sense
160 Pcs (10 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
-
RR1220PD-5-KIT
Susumu
RESISTR KIT 120K-1M 1/10W 280PCS
1
-
12.49000
-
1
Bag Per Value
RR
Active
Thin Film
120k ~ 1M
1/10W
±0.5%
-
280 Pcs (10 Per Value)
Surface Mount
0805 (2012 Metric)
image
-
RR0510PD-2-KIT
Susumu
RES KIT 4.7K-100K 1/16W 310PCS
8
-
12.74000
-
1
Bag Per Value
RR
Active
Thin Film
4.7k ~ 100k
1/16W
±0.5%
-
310 Pcs (10 Per Value)
Surface Mount
0402 (1005 Metric)
image
RS125
Yageo
RESISTOR KIT 1-1M 1/4W 365PCS
72
-
14.95000
-
1
Bag Per Value
CFR
Active
Carbon Film
1 ~ 1M
1/4W
±5%
-
365 Pcs (5 Per Value)
Through Hole
Axial
image
RS225
Yageo
RESISTR KIT 1.1-910K 1/4W 360PCS
45
-
14.95000
-
1
Bag Per Value
CFR
Active
Carbon Film
1.1 ~ 910k
1/4W
±5%
-
360 Pcs (5 Per Value)
Through Hole
Axial

مقایسه