یافته‌ها: 20سازنده

بسته‌بندی

نوع نوار

دارای نوار

کمیت


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع نوار
دارای نوار
کمیت
image
-
TK7104
3M (TC)
DESIGN ENGR METAL FOIL TAPE KIT
14
-
106.13000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Aluminum, Copper, Lead Foil
363, 420, 425, 433, 438, 1126, 1181, 1194, 1430, 3311, 3326
Rolls (7), Strips (40)
image
-
TK7105
3M (TC)
DESIGN ENGR SOLUTION SEMINAR KIT
2
-
86.82000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Adhesive Transfer, Double Sided, Foil, Glass Cloth, Reclosable, Sealing
361, 425, 2552, 4905, 5451, 5952, 4412N, 9626C, F9469PC, RP45, SJ3560
Rolls (4), Strips (40)
image
-
TK7101
3M (TC)
DESIGN ENGR BONDING TAPE KIT
2
-
87.30000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Double Coated, Double Sided
4004, 4008, 4032, 4646, 4905, 4910, 4941, 4950, 4959, 4462W, 9629PC
Rolls (4), Strips (39)
image
-
TK9094
3M (TC)
TRANSPORTATION TAPE KIT
5
-
64.04000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Transportation
17002, 310, 373, 3900, 471, 4811, 4941, 898, 983-326, SJ3550, SJ3560
Hooks (2), Rolls (4), Strips (45)
image
-
TK7575
3M (TC)
SAFETY TAPE KIT-INDUST VERSION
4
-
66.01000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Safety
17002, 3431, 3903, 471, 610, 6900, 766, 983-326, SJ3550, SJ3560
Hooks (2), Rolls (4), Strips (46)
image
-
TK7102
3M (TC)
DESIGN ENGR ELECT INSLT TAPE KIT
3
-
77.10000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Electrical
5, 27, 44, 46, 69, 79, 92, 1205, 1339, 1318-1, 1350F-1
Rolls (7), Strips (40)
image
-
TK7103
3M (TC)
DESIGN ENGR FILM TAPE KIT
-
-
132.53000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Film
92, 850, 1093, 1205, 1218, 5413, 5419, 5433, 7413, 7419, 8992
Rolls (7), Strips (35)
image
-
TK2323
3M (TC)
MRO TAPE KIT - PREMIUM
1
-
191.96000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
-
Active
Maintenance Repair
Assortment
Hooks (4), Rolls (4), Strips (121), Sheets (23)
image
-
TK1402
3M (TC)
COLLEGE DORM TAPE KIT
-
-
43.97000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Household
17002, 3051, 3903, 4658F, 6900, CM592, SJ3000, SJ3530, SJ3531
Hooks (2), Rolls (3), Strips (49)
image
-
TK2010
3M (TC)
KID'S IMAGINATION TAPE KIT
-
-
44.28000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Household
3903, 4008, 4408, 6900, 850G, 850S, CM592
Rolls (4), Strips (68)
-
3101
3M
3101 MINING TAPE KIT
-
-
46.83500
-
10
-
Active
-
-
-
-
image
-
TK1881
3M (TC)
ART TAPE KIT
-
-
48.73000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Household
3903, 4008, 4408, 6900, 850, CM592, SJ5012, SJ6512
Rolls (4), Strips (49)
-
TK2626
3M (TC)
HOME TAPE KIT - STANDARD
-
-
50.69000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Household
17002, 2090, 220, 3431, 3903, 4658F, 9629PC, SJ3000, SJ3530, SJ3531, SJ3560
Hooks (8), Rolls (3), Strips (53)
image
-
TK5735
3M (TC)
CRAFTING TAPE KIT
-
-
53.62000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Household
17002, 3903, 4032, 4658F, 850, 9629PC, CM592, SJ3530, SJ3531
Hooks (2), Rolls (4), Strips (52)
image
-
TK5151
3M (TC)
WOODWORKING TAPE KIT
-
-
57.73000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Woodwork
17002, 2080, 2A25C, 4032, 8979, 9629PC, 9832, SJ3000, SJ3550, SJ4570, SJ6512
Hooks (2), Rolls (3), Strips (56)
image
-
TK1621
3M (TC)
BOATING TAPE KIT
-
-
61.46000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Marine
17002, 2120, 220, 310, 3431, 4950, 838, EMB-45R, SJ3000, SJ3550, SJ3560
Hooks (2), Rolls (2), Strips (44)
image
-
TK6767
3M (TC)
SAFETY TAPE KIT-CONSUMER VERSION
-
-
66.01000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Safety
17002, 220, 3431, 3903, 471, 6900, 766, 983-326, SJ3550, SJ3560
Hooks (2), Rolls (4), Strips (46)
image
-
TK5959
3M (TC)
MRO TAPE KIT - STANDARD
-
-
69.94000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Maintenance Repair
17002, 3900, 4032, 425, 4941, 5151, 610, 9629PC, SJ3000, SJ3550, SJ3560
Hooks (2), Rolls (3), Strips (42)
image
-
TK3434
3M (TC)
HOME TAPE KIT - PREMIUM
-
-
112.30000
-
1
Plastic Box with Bin Guide
-
Active
Household
Assortment
Hooks (4), Rolls (4), Sheets (40), Strips (113), Tube (1)
image
-
TK1689
3M (TC)
PLANT SAFETY TAPE KIT
-
-
265.71000
-
1
Cardboard Box
-
Active
Safety
471, 766
Rolls (7)

مقایسه