یافته‌ها: 38سازنده

وضعیت قطعه

اندازه سیم

جنس پوشش (عایق)

قطر پوشش (عایق)

طول

حد


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
اندازه سیم
نوع مواد هادی
جنس پوشش (عایق)
قطر پوشش (عایق)
طول
حد
image
PRT-11363
SparkFun Electronics
KIT MAGNET WIRE
327
-
11.95000
-
1
-
Active
22 AWG, 26 AWG, 30 AWG
-
-
-
Assorted
-
image
600224
CNC Tech
MW35-C HY 24AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
101
-
70.22000
-
1
-
Active
24 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.020" (0.51mm)
1799.1' (548.5m)
MW 35-C HY
image
600214
CNC Tech
MW35-C HY 14AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
88
-
66.67000
-
1
-
Active
14 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.064" (1.63mm)
177.1' (54m)
MW 35-C HY
image
600216
CNC Tech
MW35-C HY 16AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
97
-
67.38000
-
1
-
Active
16 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.051" (1.30mm)
282.4' (86.1m)
MW 35-C HY
image
600218
CNC Tech
MW35-C HY 18AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
89
-
67.73000
-
1
-
Active
18 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.040" (1.02mm)
448' (136.6m)
MW 35-C HY
image
600220
CNC Tech
MW35-C HY 20AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
70
-
69.15000
-
1
-
Active
20 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.032" (0.81mm)
710.8' (216.7m)
MW 35-C HY
image
600222
CNC Tech
MW35-C HY 22AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
67
-
69.78000
-
1
-
Active
22 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.025" (0.63mm)
1136.2' (346.4m)
MW 35-C HY
image
600226
CNC Tech
MW35-C HY 26AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
61
-
70.85000
-
1
-
Active
26 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.016" (0.41mm)
2878.2' (877.5m)
MW 35-C HY
image
600228
CNC Tech
MW35-C HY 28AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
66
-
71.10000
-
1
-
Active
28 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.012" (0.31mm)
4587.4' (1398.6m)
MW 35-C HY
image
600230
CNC Tech
MW35-C HY 30AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
80
-
72.18000
-
1
-
Active
30 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.010" (0.25mm)
7281.3' (2219.9m)
MW 35-C HY
image
600232
CNC Tech
MW35-C HY 32AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
51
-
72.90000
-
1
-
Active
32 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.008" (0.20mm)
11399.6' (3475.5m)
MW 35-C HY
image
600234
CNC Tech
MW35-C HY 34AWG 1KG/2.2LBS SPOOL
62
-
73.78000
-
1
-
Active
34 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.006" (0.15mm)
18350.3' (5594.6m)
MW 35-C HY
image
610234
CNC Tech
MW-28C SL 34AWG 1KG/2.2LBS
37
-
89.74000
-
1
-
Active
34 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
18350.3' (5594.6m)
MW 28-C SL
image
610218
CNC Tech
MW-28C SL 18AWG 1KG/2.2LBS
24
-
79.62000
-
1
-
Active
18 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
448' (136.6m)
MW 28-C SL
image
610220
CNC Tech
MW-28C SL 20AWG 1KG/2.2LBS
20
-
81.86000
-
1
-
Active
20 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
710.8' (216.7m)
MW 28-C SL
image
610222
CNC Tech
MW-28C SL 22AWG 1KG/2.2LBS
21
-
82.74000
-
1
-
Active
22 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
1136.2' (346.4m)
MW 28-C SL
image
610224
CNC Tech
MW-28C SL 24AWG 1KG/2.2LBS
36
-
83.84000
-
1
-
Active
24 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
0.020" (0.51mm)
1799.1' (548.5m)
MW 28-C SL
image
610226
CNC Tech
MW-28C SL 26AWG 1KG/2.2LBS
21
-
84.46000
-
1
-
Active
26 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
2878.2' (877.5m)
MW 28-C SL
image
610228
CNC Tech
MW-28C SL 28AWG 1KG/2.2LBS
18
-
85.56000
-
1
-
Active
28 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
4587.4' (1398.6m)
MW 28-C SL
image
610230
CNC Tech
MW-28C SL 30AWG 1KG/2.2LBS
43
-
86.62000
-
1
-
Active
30 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
7281.3' (2219.9m)
MW 28-C SL
image
610232
CNC Tech
MW-28C SL 32AWG 1KG/2.2LBS
24
-
87.88000
-
1
-
Active
32 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
11399.6' (3475.5m)
MW 28-C SL
image
610214
CNC Tech
MW-28C SL 14AWG 1KG/2.2LBS
19
-
77.32000
-
1
-
Active
14 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
0.064" (1.63mm)
177.1' (54m)
MW 28-C SL
image
610216
CNC Tech
MW-28C SL 16AWG 1KG/2.2LBS
29
-
78.24000
-
1
-
Active
16 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyurethane (PU)
-
282.4' (86.1m)
MW 28-C SL
-
600214-3
CNC Tech
MW35-C HY 14AWG 3KG/6.6LBS SPOOL
-
-
166.12500
-
4
-
Active
-
-
-
-
-
-
600234-10
CNC Tech
MW35-C HY 34AWG 15KG/33LBS
-
-
595.20000
-
1
-
Active
34 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.006" (0.15mm)
550676.5' (167838m)
MW 35-C HY
600214-15
CNC Tech
MW35-C HY 14AWG 15KG/33LBS
-
-
832.00000
-
4
-
Active
14 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.064" (1.63mm)
5315.2' (1620m)
MW 35-C HY
600216-15
CNC Tech
MW35-C HY 16AWG 15KG/33LBS
-
-
849.60000
-
1
-
Active
16 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.051" (1.30mm)
8474.8' (2583m)
MW 35-C HY
600218-15
CNC Tech
MW35-C HY 18AWG 15KG/33LBS
-
-
849.60000
-
1
-
Active
18 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.040" (1.02mm)
13445.5' (4098m)
MW 35-C HY
600220-15
CNC Tech
MW35-C HY 20AWG 15KG/33LBS
-
-
860.80000
-
1
-
Active
20 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.032" (0.81mm)
21329.8' (6501m)
MW 35-C HY
600222-15
CNC Tech
MW35-C HY 22AWG 15KG/33LBS
-
-
860.80000
-
1
-
Active
22 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.025" (0.63mm)
34096.1' (10392m)
MW 35-C HY
600224-15
CNC Tech
MW35-C HY 24AWG 15KG/33LBS
-
-
881.60000
-
1
-
Active
24 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.020" (0.51mm)
53988.8' (16455m)
MW 35-C HY
600226-15
CNC Tech
MW35-C HY 26AWG 15KG/33LBS
-
-
881.60000
-
1
-
Active
26 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.016" (0.41mm)
86372.3' (26325m)
MW 35-C HY
600228-15
CNC Tech
MW35-C HY 28AWG 15KG/33LBS
-
-
894.40000
-
1
-
Active
28 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.012" (0.31mm)
137664.2' (41958m)
MW 35-C HY
600230-15
CNC Tech
MW35-C HY 30AWG 15KG/33LBS
-
-
894.40000
-
1
-
Active
30 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.010" (0.25mm)
218504.8' (66597m)
MW 35-C HY
600232-15
CNC Tech
MW35-C HY 32AWG 15KG/33LBS
-
-
916.80000
-
1
-
Active
32 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.008" (0.20mm)
342093.5' (104265m)
MW 35-C HY
600212-30
CNC Tech
MW35-C HY 12AWG 30KG/66.1LBS
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
12 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.081" (2.06mm)
3345.6' (1020m)
MW 35-C HY
600237-30
CNC Tech
MW35-C HY 37AWG 30KG/66.1LBS
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
37 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.005" (0.13mm)
1084738.0' (330612m)
MW 35-C HY
600238-30
CNC Tech
MW35-C HY 38AWG 30KG/66.1LBS
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
38 AWG
Copper, Annealed Bare
Polyamide
0.004" (0.10mm)
1354987.4' (412980m)
MW 35-C HY

مقایسه