یافته‌ها: 190سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع لوازم جانبی

برای استفاده با / محصولات مرتبط


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع لوازم جانبی
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
26501-B22
Aven Tools
BULB REPLACEMENT 22W
27
95
14.77000
-
1
-
Active
Bulb, Fluorescent
Magnifiers: 26501 DSG, SIV, SSL, SCP Series
image
-
31640
Luxo
BULB 22W T-9 FOR KFM/LC/FM SERIE
50
-
19.14000
-
1
-
Active
Bulb, Fluorescent
Magnifiers: IFM, KFM, LC Series
image
26505-B09
Aven Tools
BULB REPLACEMENT 9W
31
81
9.97000
-
1
-
Active
Bulb, Fluorescent
Magnifiers: Might Vue Series
image
-
36205
Luxo
BULB 13W FLUORESCENT REPLACEMENT
8
-
20.46000
-
1
-
Active
Bulb, Fluorescent
Magnifiers: Wave+Plus Series
image
26800B-452
Aven Tools
EYE GUARDS FOR DSW EYEPIECES
3
-
6.28000
-
1
-
Active
Eyepiece Guards
Eyepiece: DSW Series
A812
TPI (Test Products Int)
WHITE LED REPLACEMENT FLASHLIGHT
-
-
11.95000
-
1
-
Active
Light Source
810 Series
image
64MT-0535
Excelitas Technologies
LED FIBEROPTIC ILLUM ADPTR BLANK
4
-
25.80000
-
1
-
Active
Adapter
Fiber Optic Illuminator
image
64MT-0533
Excelitas Technologies
LED FIBEROPTIC ILLUM ADPTR
2
-
25.80000
-
1
-
Active
Adapter
Fiber Optic Illuminator
MIR-BKT
Omron Automation and Safety
CLAMP PIPE 1 1/4 NOMINAL PIPE
-
-
37.80000
-
1
-
Active
-
-
-
MC47-BRKT-KT
Omron Automation and Safety
KIT MNTING HARDWARE MC47 FAMILY
-
-
73.15000
-
1
-
Active
-
-
-
MIR-BKT-LO
Omron Automation and Safety
BRACKET ENDCAP EXTENSION
-
-
91.80000
-
1
-
Active
-
-
-
MIR45BKT
Omron Automation and Safety
KIT, MIRROR MOUNTING, BS2
-
-
129.60000
-
1
-
Active
-
-
-
MIR45-FG
Omron Automation and Safety
MIR45-FG 4X5" MIRROR GLASS
-
-
162.00000
-
1
-
Active
-
-
image
-
6650-VS
3M
ADAPTER FOR VIEW SCOPE
-
-
179.09000
-
1
-
Active
Adapter
6650-LC
VPI-FOL
Easy Braid Co.
FIBER OPTIC LENS 2PCS
-
-
199.13000
-
1
VPI
Active
Lens
VPI-1000 Optical Inspection Systems
VPI-FOT
Easy Braid Co.
FLAT FIBER OPTIC TIP ASSY 2PCS
-
-
199.13000
-
1
VPI
Active
Tip
VPI-1000 Optical Inspection Systems
-
MIR45-SS
Omron Automation and Safety
MIR45-SS BS2 MIRROR ASSY SS
-
-
216.00000
-
1
-
Active
-
-
VPI-SMT1
Easy Braid Co.
INSPECTION TIP SMD
-
-
219.78000
-
1
VPI
Active
Tip
VPI-1000 Optical Inspection Systems
MIRN-04FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 4
-
-
288.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-04SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 4 INCH LOW ESD
-
-
288.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-04FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 4" CURTAIN FR SURF
-
-
297.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-04SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 4 INCH
-
-
297.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-06FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 6"
-
-
333.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-06SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 6 INCH
-
-
333.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-08FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 8
-
-
342.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-08SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 8 INCH LOW ESD
-
-
342.00000
-
1
-
Active
-
-
VPI-L
Easy Braid Co.
REPLACEMENT LAMP BULB
-
-
365.80000
-
1
VPI
Active
Bulb, Metal Halide
VPI-1000 Optical Inspection Systems
MIRW-08FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 8" CURTAIN FR SURF
-
-
369.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-08SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 8 INCH
-
-
369.00000
-
1
-
Active
-
-
VPI-MT1
Easy Braid Co.
VPI MIRRORED TIP ASSY 3PCS
-
-
400.40000
-
1
VPI
Active
Tip, Mirrored
VPI-1000 Optical Inspection Systems
MIRN-12FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 12
-
-
405.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-12SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 12 INCH LOW ESD
-
-
405.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-15FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 15
-
-
423.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-12FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 12"
-
-
432.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-12SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 12 INCH
-
-
432.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-16FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 16
-
-
459.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-16SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 16 INCH LOW ESD
-
-
459.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-16FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 16" CURTAIN FR SURF
-
-
495.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-16SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 16 INCH
-
-
495.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-20FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 20
-
-
522.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-20SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 20 INCH LOW ESD
-
-
522.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-18FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 18"
-
-
531.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-18SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 18 INCH
-
-
531.00000
-
1
-
Active
-
-
image
VC CABLE SET
TDK Corporation
CABLE FOR VC-04 CAMERA
-
-
535.60000
-
1
-
Active
Cable Set - 1 Fiber Optic Video, 1 Controller Cable, 1 Coax
VC-04 Camera
MIRW-20FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 20" CURTAIN FR SURF
-
-
567.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-20SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 20 INCH
-
-
567.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-24FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 24
-
-
585.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-24SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 24 INCH LOW ESD
-
-
585.00000
-
1
-
Active
-
-
-
1828835-1
TE Connectivity AMP Connectors
MPXA MICROSCOPE ADAPTER
-
-
624.00000
-
40
-
Active
Adapter
Microscope: 1754767-1 Series
MIRW-24FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRRORFRONT SURFACE24"
-
-
630.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-24SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 24 INCH
-
-
630.00000
-
1
-
Active
-
-
VPI-MT2
Easy Braid Co.
VPI FINE ACCESS METAL TIP MIRROR
-
-
630.00000
-
1
VPI
Active
Tip, Mirrored
VPI-1000 Optical Inspection Systems
MIRN-28FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 28
-
-
639.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-28SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 28 INCH LOW ESD
-
-
639.00000
-
1
-
Active
-
-
-
1828834-1
TE Connectivity AMP Connectors
MPX MICROSCOPE ADAPTER
-
-
661.50000
-
1
-
Active
Adapter
Microscope: 1754767-1 Series
MIRW-28FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 28" CURTAIN FR SURF
-
-
693.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-28SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 28 INCH
-
-
693.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-32FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 32
-
-
702.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-32SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 32 INCH LOW ESD
-
-
702.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-34FG
Omron Automation and Safety
MIRROR 34" SPECIAL FOR DURACELL
-
-
720.00000
-
1
-
Active
-
-
VPI-BH
Easy Braid Co.
VPI BOARD HOLDER
-
-
723.60000
-
1
VPI
Active
Board Holder
VPI-1000 Optical Inspection Systems
MIRW-30FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 30"
-
-
729.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-30SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 30 INCH
-
-
729.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-36FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 36
-
-
756.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-36SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 36 INCH LOW ESD
-
-
756.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-32FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 32" CURTAIN FR SURF
-
-
765.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-32SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 32 INCH
-
-
765.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-40FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 40
-
-
819.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-40SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 40 INCH LOW ESD
-
-
819.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-36FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 36"
-
-
828.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-36SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 36 INCH
-
-
828.00000
-
1
-
Active
-
-
image
VCMS-150R
TDK Corporation
MONOPOD STAND FOR VC-04 CAMERA
-
-
867.10000
-
1
-
Active
Monopod Stand
VC-04 Camera
image
VC-BPS
TDK Corporation
BATT PACK FOR VC-04 CAMERA
-
-
867.10000
-
1
-
Active
Battery Pack
VC-04 Camera
image
VCMS
TDK Corporation
STAND FOR VC-04 CAMERA
-
-
867.10000
-
1
-
Active
Monopod Stand
VC-04 Camera
image
VCWM
TDK Corporation
WALL MOUNT FOR VC-04 CAMERA
-
-
867.10000
-
1
-
Active
Wall Mount
VC-04 Camera
MIRN-44FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 44
-
-
873.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-44SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 44 INCH LOW ESD
-
-
873.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-40FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 40" CURTAIN FR SURF
-
-
891.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-40SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 40 INCH
-
-
891.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-42FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 42"
-
-
927.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-42SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 42 INCH
-
-
927.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRN-48FG
Omron Automation and Safety
MINISAFE MIRROR PACKAGE 48
-
-
936.00000
-
1
-
Active
-
-
MIR-48SS-ESD
Omron Automation and Safety
MIRROR SS 48 INCH LOW ESD
-
-
936.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-44FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 44" CURTAIN FR SURF
-
-
963.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-44SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 44 INCH
-
-
963.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-48FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 48"
-
-
1026.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-48SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 48 INCH
-
-
1026.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-54SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 54 INCH
-
-
1071.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-52FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 52" CURTAIN FRONT SUR
-
-
1089.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-52SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 52 INCH
-
-
1089.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-54FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 54" CURTAIN FRONT SUR
-
-
1125.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-56FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 56" CURTAIN FRONT SUR
-
-
1161.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-56SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 56 INCH
-
-
1161.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-60FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 60"
-
-
1224.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-60SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 60 INCH
-
-
1224.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-64FG
Omron Automation and Safety
MIRROR FOR 64" CURTAIN FRONT SUR
-
-
1287.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-64SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 64 INCH
-
-
1287.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-72FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 72"
-
-
1422.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-72SS
Omron Automation and Safety
MIRROR STAINLESS STEEL 72 INCH
-
-
1422.00000
-
1
-
Active
-
-
MIRW-84FG
Omron Automation and Safety
WIDE MIRROR FRONT SURFACE 84"
-
-
1548.00000
-
1
-
Active
-
-

مقایسه