یافته‌ها: 68سازنده

پیکربندی

رنگ

اندازه / ابعاد

فهرست‌ها


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
پیکربندی
رنگ
اندازه / ابعاد
فهرست‌ها
image
COM-10799
SparkFun Electronics
EL PANEL - WHITE (10X10CM)
44
-
15.00000
-
1
-
Active
EL Panel
White
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
-
image
COM-10801
SparkFun Electronics
EL PANEL - RED (10X10CM)
6
-
15.00000
-
1
-
Active
EL Panel
Red
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
-
image
COM-10197
SparkFun Electronics
EL WIRE - WHITE 3M
19
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
White
9.84' (3m)
-
image
COM-10193
SparkFun Electronics
EL WIRE - ORANGE 3M
11
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Orange
9.84' (3m)
-
image
COM-10196
SparkFun Electronics
EL WIRE - PURPLE 3M
7
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Purple
9.84' (3m)
-
image
COM-10192
SparkFun Electronics
EL WIRE - YELLOW 3M
5
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Yellow
9.84' (3m)
-
image
COM-10194
SparkFun Electronics
EL WIRE - GREEN 3M
5
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Green
9.84' (3m)
-
image
COM-10199
SparkFun Electronics
EL WIRE - BLUE-GREEN 3M
5
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Green
9.84' (3m)
-
image
COM-10191
SparkFun Electronics
EL WIRE - RED 3M
3
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Red
9.84' (3m)
-
image
COM-10195
SparkFun Electronics
EL WIRE - BLUE 3M
4
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Blue
9.84' (3m)
-
image
COM-10198
SparkFun Electronics
EL WIRE - PINK 3M
4
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Pink
9.84' (3m)
-
image
COM-10200
SparkFun Electronics
EL WIRE - FLUORESCENT-GREEN 3M
3
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire
Green
9.84' (3m)
-
image
COM-12927
SparkFun Electronics
EL WIRE - FLUORESCENT GREEN 3M (
2
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Green
9.84' (3m)
-
image
COM-10800
SparkFun Electronics
EL PANEL - BLUE-GREEN (10X10CM)
3
-
15.00000
-
1
-
Active
EL Panel
Green
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
-
image
COM-10798
SparkFun Electronics
EL PANEL - BLUE (10X10CM)
-
-
15.00000
-
1
-
Active
EL Panel
Blue
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
-
image
416
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESC STRIP 100CM WHT
5
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
White
3.28' (1m)
-
image
445
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCN STRIP RED 100CM
3
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
Red
3.28' (1m)
-
image
COM-10793
SparkFun Electronics
EL TAPE - BLUE (1M)
-
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
Blue
3.28' (1m)
-
image
COM-10794
SparkFun Electronics
EL TAPE - WHITE (1M)
-
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
White
3.28' (1m)
-
image
COM-10795
SparkFun Electronics
EL TAPE - BLUE/GREEN (1M)
-
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
Green
3.28' (1m)
-
image
COM-10796
SparkFun Electronics
EL TAPE - RED (1M)
-
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
Red
3.28' (1m)
-
image
COM-12925
SparkFun Electronics
EL WIRE - BLUE 3M (CHASING)
-
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Blue
9.84' (3m)
-
image
COM-12926
SparkFun Electronics
EL WIRE - GREEN 3M (CHASING)
-
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Green
9.84' (3m)
-
image
COM-12928
SparkFun Electronics
EL WIRE - PURPLE 3M (CHASING)
-
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Purple
9.84' (3m)
-
image
COM-12929
SparkFun Electronics
EL WIRE - WHITE 3M (CHASING)
-
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
White
9.84' (3m)
-
image
COM-12930
SparkFun Electronics
EL WIRE - BLUE-GREEN 3M (CHASING
-
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Green
9.84' (3m)
-
image
COM-12931
SparkFun Electronics
EL WIRE - RED 3M (CHASING)
-
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Red
9.84' (3m)
-
image
COM-12932
SparkFun Electronics
EL WIRE - YELLOW 3M (CHASING)
-
-
9.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Yellow
9.84' (3m)
-
image
-
104990032
Seeed Technology Co., Ltd
EL WIRE-RED 3M
-
-
8.50000
-
5
-
Active
EL Wire
Red
9.84' (3m)
-
image
-
104990034
Seeed Technology Co., Ltd
EL WIRE-YELLOW 3M
-
-
8.50000
-
5
-
Active
EL Wire
Yellow
9.84' (3m)
-
image
-
104990036
Seeed Technology Co., Ltd
EL WIRE-BLUE 3M
-
-
8.50000
-
5
-
Active
EL Wire
Blue
9.84' (3m)
-
image
-
104990038
Seeed Technology Co., Ltd
EL WIRE-GREEN 3M
-
-
8.50000
-
5
-
Active
EL Wire
Green
9.84' (3m)
-
image
-
104990040
Seeed Technology Co., Ltd
EL WIRE-WHITE 3M
-
-
8.50000
-
5
-
Active
EL Wire
White
9.84' (3m)
-
image
415
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESC STRIP 100CM AQUA
-
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
Aqua
3.28' (1m)
-
image
446
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCN STRIP GRN 100CM
-
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
Green
3.28' (1m)
-
image
447
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCN STRIP BLU 100CM
-
-
8.95000
-
1
-
Active
EL Tape
Blue
3.28' (1m)
-
image
403
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCENT WIRE RED 2.5M
-
-
12.00000
-
1
-
Active
EL Wire
Red
8.2' (2.5m)
-
image
404
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCNT WIRE PINK 2.5M
-
-
12.00000
-
1
-
Active
EL Wire
Pink
8.2' (2.5m)
-
image
405
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCENT WIRE ORN 2.5M
-
-
12.00000
-
1
-
Active
EL Wire
Orange
8.2' (2.5m)
-
image
406
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCENT WIRE YLW 2.5M
-
-
12.00000
-
1
-
Active
EL Wire
Yellow
8.2' (2.5m)
-
image
407
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCENT WIRE GRN 2.5M
-
-
12.00000
-
1
-
Active
EL Wire
Green
8.2' (2.5m)
-
image
408
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCENT WIRE BLU 2.5M
-
-
12.00000
-
1
-
Active
EL Wire
Blue
8.2' (2.5m)
-
image
409
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCNT WIRE AQUA 2.5M
-
-
12.00000
-
1
-
Active
EL Wire
Aqua
8.2' (2.5m)
-
image
410
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESCENT WIRE WHT 2.5M
-
-
12.00000
-
1
-
Active
EL Wire
White
8.2' (2.5m)
-
image
623
Adafruit Industries LLC
PANEL ELECTROLUM EL 10X10CM AQUA
-
-
13.95000
-
1
-
Active
EL Panel
Aqua
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
-
image
624
Adafruit Industries LLC
PANEL ELECTROLUM EL 10X10CM BLUE
-
-
13.95000
-
1
-
Active
EL Panel
Blue
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
-
image
625
Adafruit Industries LLC
PANEL ELECTROLUM EL 10X10CM WHT
-
-
13.95000
-
1
-
Active
EL Panel
White
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
-
image
545
Adafruit Industries LLC
STARTER PACK EL WIRE AQUA 2.5M
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Starter Pack)
Aqua
8.2' (2.5m)
EL Wire, Inverter
image
546
Adafruit Industries LLC
STARTER PACK EL WIRE WHITE 2.5M
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Starter Pack)
White
8.2' (2.5m)
EL Wire, Inverter
image
583
Adafruit Industries LLC
WIRE STARTER PK EL BLU 2.5M-8.2'
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Starter Pack)
Blue
8.2' (2.5m)
EL Wire, Inverter
image
585
Adafruit Industries LLC
WIRE STARTER PK EL YLW 2.5M-8.2'
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Starter Pack)
Yellow
8.2' (2.5m)
EL Wire, Inverter
image
586
Adafruit Industries LLC
WIRE STARTER PK EL ORN 2.5M-8.2'
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Starter Pack)
Orange
8.2' (2.5m)
EL Wire, Inverter
image
587
Adafruit Industries LLC
WIRE STARTER PK EL RED 2.5M-8.2'
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Starter Pack)
Red
8.2' (2.5m)
EL Wire, Inverter
image
588
Adafruit Industries LLC
WIRE STARTER PK EL PNK 2.5M-8.2'
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Starter Pack)
Pink
8.2' (2.5m)
EL Wire, Inverter
image
632
Adafruit Industries LLC
STARTER PK EL STRIP 100CM AQUA
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Tape (Starter Pack)
Aqua
3.28' (1m)
EL Tape, Inverter
image
633
Adafruit Industries LLC
STARTER PK EL STRIP 100CM BLUE
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Tape (Starter Pack)
Blue
3.28' (1m)
EL Tape, Inverter
image
634
Adafruit Industries LLC
STARTER PK EL STRIP 100CM GREEN
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Tape (Starter Pack)
Green
3.28' (1m)
EL Tape, Inverter
image
635
Adafruit Industries LLC
STARTER PK EL STRIP 100CM WHITE
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Tape (Starter Pack)
White
3.28' (1m)
EL Tape, Inverter
image
584
Adafruit Industries LLC
WIRE STARTER PK EL GRN 2.5M-8.2'
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Starter Pack)
Green
8.2' (2.5m)
EL Wire, Inverter
image
631
Adafruit Industries LLC
STARTER PK EL STRIP 100CM RED
-
-
19.95000
-
1
-
Active
EL Tape (Starter Pack)
Red
39.370" L (1000.00mm)
EL Tape, Inverter
image
627
Adafruit Industries LLC
STARTER PK EL PANEL 10X10CM AQUA
-
-
24.95000
-
1
-
Active
EL Panel (Starter Pack)
Aqua
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
EL Panel, Inverter
image
628
Adafruit Industries LLC
STARTER PK EL PANEL 10X10CM WHT
-
-
24.95000
-
1
-
Active
EL Panel (Starter Pack)
White
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
EL Panel, Inverter
image
629
Adafruit Industries LLC
STARTER PK EL PANEL 10X10CM BLUE
-
-
24.95000
-
1
-
Active
EL Panel (Starter Pack)
Blue
3.937" L x 3.937" W (100.00mm x 100.00mm)
EL Panel, Inverter
676
Adafruit Industries LLC
STARTER EL PIPING WELTED 5M AQUA
-
-
27.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Welted)
Aqua
16.40' (5m)
-
image
948
Adafruit Industries LLC
WIRE EL FLOW EFFECT INV BLUE 2M
-
-
29.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Blue
6.56' (2m)
-
image
953
Adafruit Industries LLC
WIRE EL FLOW EFFECT INV PINK 2M
-
-
29.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Pink
6.56' (2m)
-
image
952
Adafruit Industries LLC
WIRE EL FLOW EFFECT INV GREEN 2M
-
-
29.95000
-
1
-
Active
EL Wire (Flow Effect)
Green
6.56' (2m)
-
image
414
Adafruit Industries LLC
ELECTROLUMINESC PNL 20X15CM AQUA
-
-
34.95000
-
1
-
Active
EL Panel
Aqua
7.87" x 5.90" (200.00mm x 150.00mm)
-

مقایسه