یافته‌ها: 439سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع کانکتور

نوع


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع کانکتور
نوع
image
IF-562
Industrial Fiberoptics
PLASTIC FIBER COUPLERS
7
-
75.00000
-
1
-
Active
-
-
FWSF-M/D-1310/CWDM
Finisar Corporation
TXRX CWDM PLUGIN SC CONNECTOR
4
-
294.38000
-
1
-
Active
-
-
MM-102F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 S-GRADE 3M
-
-
29.01200
-
10
-
Active
-
-
MM-104F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 S-GRADE 3M
-
-
29.08900
-
10
-
Active
-
-
MM-102F1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 P-GRADE 3M
-
-
31.08600
-
10
-
Active
-
-
MM-104F1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 P-GRADE 3M
-
-
31.16300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 S-GRADE 1M
-
-
32.52000
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 S-GRADE 1M
-
-
33.48900
-
10
-
Active
-
-
MM-108F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 S-GRADE 3M
-
-
33.83700
-
10
-
Active
-
-
MM-202F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 S-GRADE 3M
-
-
34.08400
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 S-GRADE 1M
-
-
34.15200
-
10
-
Active
-
-
MM-204F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 S-GRADE 3M
-
-
34.47400
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 P-GRADE 1M
-
-
34.82600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 P-GRADE 1M
-
-
35.91100
-
10
-
Active
-
-
MM-108F1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 P-GRADE 3M
-
-
36.24100
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-F11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 S-GRADE SC/PC
-
-
36.42100
-
10
-
Active
-
-
MM-202F1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 P-GRADE 3M
-
-
36.50500
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 P-GRADE 1M
-
-
36.59000
-
10
-
Active
-
-
MM-204F1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 P-GRADE 3M
-
-
36.91200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-MS11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 S-GRADE 1M
-
-
36.97900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-F11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 S-GRADE SC/APC
-
-
37.20000
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 S-GRADE 1M
-
-
37.23300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-MS11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 S-GRADE 1M
-
-
37.75800
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 S-GRADE 1M
-
-
38.45300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-F11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 P-GRADE SC/PC
-
-
39.02800
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-MS11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 P-GRADE 1M
-
-
39.62100
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-F11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 P-GRADE SC/APC
-
-
39.84100
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 P-GRADE 1M
-
-
39.89200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A102-MS11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X2 P-GRADE 1M
-
-
40.46700
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 P-GRADE 1M
-
-
41.19600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-F11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 S-GRADE SC/PC
-
-
42.19500
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-F11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 S-GRADE SC/APC
-
-
43.48100
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-MS11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 S-GRADE 1M
-
-
43.56600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-F11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 P-GRADE SC/PC
-
-
44.81900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-MS11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 S-GRADE 1M
-
-
44.83600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-F11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 P-GRADE SC/APC
-
-
45.25900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-MS11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 P-GRADE 1M
-
-
46.68200
-
10
-
Active
-
-
-
MM-208F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 S-GRADE 3M
-
-
47.12200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A104-MS11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X4 P-GRADE 1M
-
-
47.42700
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-F11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 P-GRADE SC/PC
-
-
47.58800
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-F11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 P-GRADE SC/APC
-
-
47.92000
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-F11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 2-GRADE SC/PC
-
-
48.00200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-MS11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 S-GRADE 1M
-
-
48.66300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-MS11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 P-GRADE 1M
-
-
48.69500
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-F11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 S-GRADE SC/APC
-
-
49.03500
-
10
-
Active
-
-
-
MM-116F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 S-GRADE 3M
-
-
49.37400
-
10
-
Active
-
-
MM-116H1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 P-GRADE 3M
-
-
49.42200
-
10
-
Active
-
-
-
MM-208F1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 P-GRADE 3M
-
-
49.66200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-MS11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 S-GRADE 1M
-
-
49.69500
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A202-MS11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X2 P-GRADE 1M
-
-
49.72200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 S-GRADE 1M
-
-
50.10200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-F11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 2-GRADE SC/PC
-
-
50.51300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 S-GRADE 1M
-
-
51.90400
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-MS11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 S-GRADE 1M
-
-
51.90400
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-F11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 S-GRADE SC/APC
-
-
51.96700
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-F11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 S-GRADE SC/PC
-
-
53.31100
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-MS11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 S-GRADE 1M
-
-
53.35900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 P-GRADE 1M
-
-
53.67500
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-F11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 P-GRADE SC/PC
-
-
53.91200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-F11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 S-GRADE SC/APC
-
-
54.05400
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-F11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 P-GRADE SC/PC
-
-
54.13300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-F11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 P-GRADE SC/APC
-
-
54.65500
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 P-GRADE 1M
-
-
55.62000
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-MS11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 P-GRADE 1M
-
-
55.62000
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-F11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 P-GRADE SC/APC
-
-
55.66700
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-MS11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 S-GRADE 1M
-
-
55.88800
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A204-MS11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X4 P-GRADE 1M
-
-
57.16900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-MS11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 P-GRADE 1M
-
-
57.21600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-MS11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 S-GRADE 1M
-
-
57.35900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A108-MS11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X8 P-GRADE 1M
-
-
57.95900
-
10
-
Active
-
-
-
MM-216F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X16 S-GRADE 3M
-
-
62.42400
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-F11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 2-GRADE SC/PC
-
-
66.69300
-
10
-
Active
-
-
MM-216H1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X16 P-GRADE 3M
-
-
66.87600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-F11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 S-GRADE SC/APC
-
-
67.47300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A216-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X16 S-GRADE 1M
-
-
68.16200
-
10
-
Active
-
-
-
MM-132F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X32 S-GRADE 3M
-
-
68.22300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-F11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 P-GRADE SC/PC
-
-
69.67600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-MS11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 S-GRADE 1M
-
-
70.16600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-F11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 P-GRADE SC/APC
-
-
70.47200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-MS11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 S-GRADE 1M
-
-
70.97700
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A216-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X16 P-GRADE 1M
-
-
73.04200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-MS11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 P-GRADE 1M
-
-
73.05800
-
10
-
Active
-
-
MM-132H1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X32 P-GRADE 3M
-
-
73.08800
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A132-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X32 S-GRADE 1M
-
-
73.32800
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A208-MS11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X8 P-GRADE 1M
-
-
73.85300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-F11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 S-GRADE SC/PC
-
-
78.48300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A132-MS11-1010-11-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X32 P-GRADE 1M
-
-
78.56900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-F11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 P-GRADE SC/PC
-
-
79.34000
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-F11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 S-GRADE SC/APC
-
-
79.76800
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-F11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 P-GRADE SC/APC
-
-
80.61100
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-MS11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 S-GRADE 1M
-
-
84.40900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-MS11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 P-GRADE 1M
-
-
85.25200
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-MS11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 S-GRADE 1M
-
-
85.68000
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A116-MS11-1010-33-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 1X16 P-GRADE 1M
-
-
86.50800
-
10
-
Active
-
-
-
MM-232F1030030S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X32 S-GRADE 3M
-
-
93.09100
-
10
-
Active
-
-
MM-232H1030030P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X32 P-GRADE 3M
-
-
99.74600
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A216-F11-1010-33-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X16 S-GRADE SC/APC
-
-
99.81900
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A216-MS11-1010-22-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X16 S-GRADE 1M
-
-
101.62300
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A232-MS11-1010-11-0-S
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X32 S-GRADE 1M
-
-
102.93000
-
10
-
Active
-
-
MO-FIN-A-A216-F11-1010-22-0-P
Finisar Corporation
PLC SPLITTER 2X16 P-GRADE SC/PC
-
-
103.07400
-
10
-
Active
-
-

مقایسه