تعداد قطعات: 233,085منابع تغذیه - رو بوردی:

مبدل‌های AC/DC 952
لوازم جانبی 271
مبدل‌های DC/DC 231,698
درایورهای LED 164