یافته‌ها: 231,698سازنده

بسته‌بندی

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع

تعداد خروجی‌ها

ولتاژ - ورودی (حداقل)

ولتاژ - ورودی (حداکثر)

ولتاژ - خروجی 1

ولتاژ - خروجی 2

ولتاژ - خروجی 3

جریان - خروجی (حداکثر)

توان (وات) - سری تولیدکننده

ولتاژ - عایق

کاربردها

مشخصات

نوع نصب

بسته / کیس

اندازه / ابعاد

دمای عملیاتی

راندمان


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
بسته‌بندی
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
تعداد خروجی‌ها
ولتاژ - ورودی (حداقل)
ولتاژ - ورودی (حداکثر)
ولتاژ - خروجی 1
ولتاژ - خروجی 2
ولتاژ - خروجی 3
جریان - خروجی (حداکثر)
توان (وات) - سری تولیدکننده
ولتاژ - عایق
کاربردها
مشخصات
نوع نصب
بسته / کیس
اندازه / ابعاد
دمای عملیاتی
راندمان
V300B12C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
12V
-
-
12.5A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.6%
V300B12C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
12V
-
-
12.5A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.6%
V300B15C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
84.9%
V300B15C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
84.9%
V300B15C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
84.9%
V300B15C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
84.9%
V300B15C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
84.9%
V300B15C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
84.9%
V300B24C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.9%
V300B24C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.9%
V300B24C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.9%
V300B24C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.9%
V300B24C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.9%
V300B24C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.9%
V300B28C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.4%
V300B28C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.4%
V300B28C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.4%
V300B28C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.4%
V300B28C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.4%
V300B28C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.4%
V300B36C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.2%
V300B36C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.2%
V300B36C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.2%
V300B36C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.2%
V300B36C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.2%
V300B36C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.2%
V300B3V3C100BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 100W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
3.3V
-
-
30.3A
100W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
80.8%
V300B3V3C100BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 100W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
3.3V
-
-
30.3A
100W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
80.8%
V300B3V3C100BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 100W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
3.3V
-
-
30.3A
100W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
80.8%
V300B3V3C100BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 100W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
3.3V
-
-
30.3A
100W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
80.8%
V300B3V3C100BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 100W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
3.3V
-
-
30.3A
100W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
80.8%
V300B3V3C100BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 3.3V 100W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
3.3V
-
-
30.3A
100W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
80.8%
V300B48C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.3%
V300B48C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.3%
V300B48C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.3%
V300B48C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.3%
V300B48C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.3%
V300B48C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
87.3%
V300B5C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
30A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
83%
V300B5C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
30A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
83%
V300B5C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
30A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
83%
V300B5C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
30A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
83%
V300B5C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
30A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
83%
V300B5C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
30A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-20°C ~ 100°C
83%
V300B5E200BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
40A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
83%
V300B5E200BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
40A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
83%
V300B5E200BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
40A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
83%
V300B5E200BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
40A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
83%
V300B5E200BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
40A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
83%
V300B5E200BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 5V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
5V
-
-
40A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
83%
V300B8E200BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 8V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
8V
-
-
25A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
84.4%
V300B8E200BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 8V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
8V
-
-
25A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
84.4%
V300B8E200BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 8V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
8V
-
-
25A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
84.4%
V300B8E200BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 8V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
8V
-
-
25A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
84.4%
V300B8E200BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 8V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
8V
-
-
25A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
84.4%
V300B8E200BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 8V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
180V
375V
8V
-
-
25A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
84.4%
V300C12C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
12V
-
-
12.5A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
85.3%
V300C12C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
12V
-
-
12.5A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
85.3%
V300C12C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
12V
-
-
12.5A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
85.3%
V300C12C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
12V
-
-
12.5A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
85.3%
V300C12C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
12V
-
-
12.5A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
85.3%
V300C12C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
12V
-
-
12.5A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
85.3%
V300C15C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C15C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C15C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C15C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C15C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C15C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
15V
-
-
10A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C24C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C24C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C24C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C24C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C24C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C24C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 24V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
24V
-
-
6.25A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C28C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C28C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C28C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C28C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C28C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C28C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 28V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
28V
-
-
5.36A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
86.5%
V300C36C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
87%
V300C36C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
87%
V300C36C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
87%
V300C36C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
87%
V300C36C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
87%
V300C36C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 36V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
36V
-
-
4.17A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
87%
V300C48C150BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
88.2%
V300C48C150BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
88.2%
V300C48C150BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.62" H (57.9mm x 36.8mm x 15.7mm)
-20°C ~ 100°C
88.2%
V300C48C150BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
88.2%
V300C48C150BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
88.2%
V300C48C150BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 48V 150W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MICRO
Active
Isolated Module
1
180V
375V
48V
-
-
3.13A
150W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
Quarter Brick
2.28" L x 1.45" W x 0.54" H (57.9mm x 36.8mm x 13.7mm)
-20°C ~ 100°C
88.2%
V375B12E200BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
250V
425V
12V
-
-
16.67A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
85.4%
V375B12E200BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
250V
425V
12V
-
-
16.67A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
85.4%
V375B12E200BN3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
250V
425V
12V
-
-
16.67A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
85.4%
V375B12E200BS
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
250V
425V
12V
-
-
16.67A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
85.4%
V375B12E200BS2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
250V
425V
12V
-
-
16.67A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
85.4%
V375B12E200BS3
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 12V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
250V
425V
12V
-
-
16.67A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
85.4%
V375B15E200BN
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
250V
425V
15V
-
-
13.33A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
87.7%
V375B15E200BN2
Vicor Corporation
CONVERTER MOD DC/DC 15V 200W
-
-
140.90000
-
1
Bulk
MINI
Active
Isolated Module
1
250V
425V
15V
-
-
13.33A
200W
3kV (3000V)
ITE (Commercial)
OVP, UVLO
Through Hole
9-DIP Module
2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm)
-10°C ~ 100°C
87.7%

مقایسه