یافته‌ها: 80سازنده

سری ساخت

نوع

توان (وات)

تعداد موقعیت‌ها

اندازه / ابعاد

ارتفاع


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
پیکربندی کاربر
نوع
توان (وات)
تعداد موقعیت‌ها
اندازه / ابعاد
ارتفاع
image
XLA-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 200W 4 SLOT
84
-
192.04000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
200W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XLB-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 4 SLOT
72
-
195.44000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
400W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XLB-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 4 SLOT
36
-
195.44000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
400W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XLC-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
79
-
200.54000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
600W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
UX4
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 4SLOT
38
-
200.54000
-
1
UltiMod, UX
Active
Configurator
Medical
600W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
UX6
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1200W 6SLOT
40
-
246.43000
-
1
UltiMod, UX
Active
Configurator
Medical
1200W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XLD-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 750W 4 SLOT
54
-
256.62000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
750W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCD-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT
72
-
311.01000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
1200W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCD-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT
39
-
311.01000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
1200W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XLA-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 200W 4 SLOT
15
-
192.04000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
200W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XLC-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
15
-
200.54000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
600W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCB-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 700W 6 SLOT
25
-
270.22000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
700W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XTB-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 4 SLOT
7
-
295.71000
-
1
Xgen, XT
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
400W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCE-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1340W 6 SLOT
24
-
373.89000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
1340W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XQC-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT
25
-
384.09000
-
1
Xgen, XQ
Active
Configurator
Standard, Low Noise
1200W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XMB-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 4 SLOT
8
-
226.03000
-
1
Xgen, XM
Active
Configurator
Medical
400W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XMC-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
14
-
227.73000
-
1
Xgen, XM
Active
Configurator
Medical
600W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XKC-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
12
-
260.02000
-
1
Xgen, XK
Active
Configurator
Standard, Low Noise
600W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCB-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 700W 6 SLOT
7
-
270.22000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
700W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCC-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1000W 6 SLOT
8
-
295.71000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
1000W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCC-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1000W 6 SLOT
4
-
295.71000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
1000W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XMD-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 750W 4 SLOT
10
-
299.11000
-
1
Xgen, XM
Active
Configurator
Medical
750W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XVE-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1340W 6 SLOT
22
-
421.89000
-
1
Xgen, XV
Active
Configurator
Medical
1340W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XFCS01
Excelsys Technologies Ltd
CHASSIS 6 SLOT HI-REL COTS 1000W
16
-
678.98000
-
1
Xgen, XF
Active
Configurator
Ruggedized, COTS
1000W
6
10.78" L x 5.00" W x 1.59" H (273.8mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XLBC01
Excelsys Technologies Ltd
CONF POWER CHASSIS 400W 4 SLOT
14
-
210.74000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
400W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCA-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 6 SLOT
11
-
244.73000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
400W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XKB-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 4 SLOT
8
-
246.43000
-
1
Xgen, XK
Active
Configurator
Standard, Low Noise
400W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XLD-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 750W 4 SLOT
8
-
256.62000
-
1
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
750W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XRC-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
6
-
297.41000
-
1
Xgen, XR
Active
Configurator
Medical, Low Noise
600W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XHB-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 6 SLOT
8
-
311.01000
-
1
Xgen, XH
Active
Configurator
High Temperature
600W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XVB-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 700W 6 SLOT
6
-
322.91000
-
1
Xgen, XV
Active
Configurator
Medical
700W
6
10.62" L x 5.00" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCDC01
Excelsys Technologies Ltd
CONF POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT
8
-
326.30000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
1200W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XVC-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1000W 6 SLOT
13
-
355.20000
-
1
Xgen, XV
Active
Configurator
Medical
1000W
6
10.62" L x 5.00" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCEC01
Excelsys Technologies Ltd
CONF POWER CHASSIS 1340W 6 SLOT
9
-
389.19000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
1340W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XBC-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 800W 6 SLOT
3
-
399.38000
-
1
Xgen, XB
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
800W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XZC-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT
3
-
430.13000
-
1
Xgen, XZ
Active
Configurator
Medical, Low Noise
1200W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XWC-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 800W 6 SLOT
9
-
448.26000
-
1
Xgen, XW
Active
Configurator
Medical, Ultra Quiet
800W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
C450H
Sanken
PWR SUPPLY UNIT BASE 450W
13
-
84.50000
-
1
C
Active
-
Standard
450W
5
10.00" L x 5.00" W (254.0mm x 127.0mm)
2.5" (63.5mm)
image
XCA-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 6 SLOT
3
-
244.73000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
400W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XVD-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT
6
-
372.19000
-
1
Xgen, XV
Active
Configurator
Medical
1200W
6
10.62" L x 5.00" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XFAS01
Excelsys Technologies Ltd
CHASSIS 6 SLOT HI-REL COTS 400W
2
-
515.82000
-
1
Xgen, XF
Active
Configurator
Ruggedized, COTS
400W
6
10.78" L x 5.00" W x 1.59" H (273.8mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
UX4C
Excelsys Technologies Ltd
CONFORMAL POWER CHASSIS 600W 4SL
10
-
215.84000
-
1
UltiMod, UX
Active
Configurator
Medical
600W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
UX6C
Excelsys Technologies Ltd
CONFORMAL POWER CHASSIS 1200W 6S
10
-
261.72000
-
1
UltiMod, UX
Active
Configurator
Medical
1200W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCE-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 1340W 6 SLOT
-
-
373.89000
-
1
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
1340W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
C300H
Sanken
PWR SUPPLY UNIT BASE 300W
6
-
71.78000
-
1
C
Active
-
Standard
300W
4
10.00" L x 4.00" W (254.0mm x 101.6mm)
2.5" (63.5mm)
image
C650H
Sanken
PWR SUPPLY BASE DC MOD 650W
1
-
98.31000
-
1
C
Active
-
Standard
650W
5
10.98" L x 5.00" W (279.0mm x 127.0mm)
2.5" (63.5mm)
image
XMA-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 200W 4 SLOT
1
-
220.94000
-
1
Xgen, XM
Active
Configurator
Medical
200W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
image
XKA-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 200W 4 SLOT
-
-
241.33000
-
1
Xgen, XK
Active
Configurator
Standard, Low Noise
200W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
CX06S-0000-N-A
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
-
-
214.99000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
600W
4
8.50" L x 4.5" W (215.9mm x 114.3mm)
1.54" (39.1mm)
CS06S-0000-N-B
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
-
-
214.99000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
600W
4
8.50" L x 4.5" W (215.9mm x 114.3mm)
1.54" (39.1mm)
CS06S-0000-C-A
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
-
-
244.30000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
600W
4
8.50" L x 4.5" W (215.9mm x 114.3mm)
1.54" (39.1mm)
CS06S-0000-S-A
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
-
-
251.34000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
600W
4
8.50" L x 4.5" W (215.9mm x 114.3mm)
1.54" (39.1mm)
CX06M-0000-N-A
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
-
-
254.08000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
Medical, Ultra Quiet
600W
4
8.50" L x 4.5" W (215.9mm x 114.3mm)
1.54" (39.1mm)
CX06M-0000-N-B
Excelsys Technologies Ltd
CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT
-
-
254.08000
-
1
CoolXâ„¢600 NFF
Active
Configurator
Medical, Ultra Quiet
600W
4
8.50" L x 4.5" W (215.9mm x 114.3mm)
1.54" (39.1mm)
UX6S
Excelsys Technologies Ltd
RUGGED+CONFORMAL POWER CHASSIS 1
-
-
231.49200
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
-
UX4R
Excelsys Technologies Ltd
RUGGED POWER CHASSIS 600W 4SLOT
-
-
233.09000
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
-
LPM409-CHAS
Bel Power Solutions
POWER SUPPLY
-
-
245.65500
-
12
-
Active
-
-
-
-
-
-
UX4S
Excelsys Technologies Ltd
RUGGED+CONFORMAL POWER CHASSIS 6
-
-
247.45800
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
XLDC01
Excelsys Technologies Ltd
CONF POWER CHASSIS 750W 4 SLOT
-
-
255.44000
-
5
Xgen, XL
Active
Configurator
Standard
750W
4
10.62" L x 3.50" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
LMM409-CHAS
Bel Power Solutions
AC-DC CONVERTER
-
-
261.10500
-
12
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
XRA-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 200W 4 SLOT
-
-
261.82600
-
5
Xgen, XR
Active
Configurator
Medical, Low Noise
200W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XRB-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 4 SLOT
-
-
266.61600
-
5
Xgen, XR
Active
Configurator
Medical, Low Noise
400W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XCBC01
Excelsys Technologies Ltd
CONF POWER CHASSIS 700W 6 SLOT
-
-
269.80800
-
5
Xgen, XC
Active
Configurator
Standard
700W
6
10.24" L x 5.00" W (260.0mm x 127.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XTA-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 200W 4 SLOT
-
-
273.00200
-
5
Xgen, XT
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
200W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
LPM616-CHAS
Bel Power Solutions
POWER SUPPLY
-
-
275.01000
-
12
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
XVA-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS MED 400W 6 SLOT
-
-
276.19400
-
5
Xgen, XV
Active
Configurator
Medical
400W
6
10.62" L x 5.00" W (269.75mm x 89mm)
1.59" (40.40mm)
UX6R
Excelsys Technologies Ltd
RUGGED POWER CHASSIS 1200W 6SLOT
-
-
276.19400
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
XHA-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 6 SLOT
-
-
277.79200
-
5
Xgen, XH
Active
Configurator
High Temperature
400W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
LMM616-CHAS
Bel Power Solutions
AC-DC CONVERTER
-
-
290.46000
-
12
-
Active
-
-
-
-
-
-
image
XNA-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 200W 4 SLOT
-
-
293.72400
-
5
Xgen, XN
Active
Configurator
Medical, Ultra Quiet
200W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XQA-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 6 SLOT
-
-
306.52800
-
5
Xgen, XQ
Active
Configurator
Standard, Low Noise
600W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XNB-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 4 SLOT
-
-
307.71000
-
5
Xgen, XN
Active
Configurator
Medical, Ultra Quiet
400W
4
10.24" L x 3.50" W (260.0mm x 89.0mm)
1.59" (40.40mm)
image
XBA-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 6 SLOT
-
-
317.70400
-
5
Xgen, XB
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
400W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XQB-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 900W 6 SLOT
-
-
344.84400
-
5
Xgen, XQ
Active
Configurator
Standard, Low Noise
900W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XBB-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 6 SLOT
-
-
357.61600
-
5
Xgen, XB
Active
Configurator
Standard, Ultra Quiet
600W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XZA-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 6 SLOT
-
-
357.61600
-
5
Xgen, XZ
Active
Configurator
Medical, Low Noise
600W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XZB-00
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 900W 6 SLOT
-
-
363.38400
-
5
Xgen, XZ
Active
Configurator
Medical, Low Noise
900W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XWA-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 400W 6 SLOT
-
-
370.38800
-
5
Xgen, XW
Active
Configurator
Medical, Ultra Quiet
400W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XWB-01
Excelsys Technologies Ltd
POWER CHASSIS 600W 6 SLOT
-
-
377.80400
-
5
Xgen, XW
Active
Configurator
Medical, Ultra Quiet
600W
6
10.55" L x 5.00" W x 1.59" H (268.0mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)
image
XFBS01
Excelsys Technologies Ltd
CHASSIS 6 SLOT HI-REL COTS 700W
-
-
485.95400
-
5
Xgen, XF
Active
Configurator
Ruggedized, COTS
700W
6
10.78" L x 5.00" W x 1.59" H (273.8mm x 127.0mm x 40.4mm)
1.59" (40.40mm)

مقایسه