یافته‌ها: 33نوع

رنگ

سبک (شکل)

تعداد ورودی‌ها، خروجی‌ها

وضوح

ولتاژ بخش منطقی

نوع ماژول

فرمت داده سریال


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
رنگ
سبک (شکل)
تعداد ورودی‌ها، خروجی‌ها
وضوح
ولتاژ بخش منطقی
نوع ماژول
فرمت داده سریال
image
73G-IV10
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-10VDC 12-BIT;2.44MV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 2.44mV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 10VDC
12-bit packet
image
73G-OI020
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-20MA 12-BIT;4.90UA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Output, Current
Orange
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 4.90µA/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 20mA
12-bit packet
image
73G-ITCJ
Grayhill Inc.
I/O MODULE J TYPE 12-BIT
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Thermocouple
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 0.18°C/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
J Type
12-bit packet
image
73G-IV5B
Grayhill Inc.
I/O MODULE -5-5VDC 12-BIT;2.44MV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 2.44mV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
-5 ~ 5VDC
12-bit packet
73G-IV5
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-5VDC 12-BIT;1.22MV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 1.22mV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 5VDC
12-bit packet
image
73G-OI420
Grayhill Inc.
I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.90UA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Output, Current
Orange
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 3.90µA/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
4 ~ 20mA
12-bit packet
image
73G-OV5
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-5VDC 12-BIT;1.22MV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Output, Voltage
Orange
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 1.22mV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 5VDC
12-bit packet
image
73G-ITCK
Grayhill Inc.
I/O MODULE K TYPE 12-BIT
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Thermocouple
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 0.25°C/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
K Type
12-bit packet
image
73G-II420
Grayhill Inc.
I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.91UA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Current
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 3.91µA/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
4 ~ 20mA
12-bit packet
image
73G-IV10B
Grayhill Inc.
I/O MODULE -10-10VDC 12-BIT;4.88
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 4.88mV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
-10 ~ 10VDC
12-bit packet
image
73G-IV100M
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-100MV 12-BIT;24.40U
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 24.40µV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 100mV
12-bit packet
image
73G-OV10
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-10VDC 12-BIT;2.44MV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Output, Voltage
Orange
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 2.44mV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 10VDC
12-bit packet
image
73G-IVAC240
Grayhill Inc.
I/O MODULE 28-280VAC 12-BIT;65.5
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 65.52mV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
28 ~ 280VAC
12-bit packet
73G-ITR100
Grayhill Inc.
I/O MODULE RTD 12-BIT
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Thermocouple
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 0.10°C/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
RTD
12-bit packet
image
73G-ITCT
Grayhill Inc.
I/O MODULE T TYPE 12-BIT
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Thermocouple
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 0.10°C/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
T Type
12-bit packet
image
73G-II5000
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-5A 12-BIT;1.22MA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Current
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 1.22mA/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 5A
12-bit packet
image
73G-IV1
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-1VDC 12-BIT;244.10U
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 244.10µV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 1VDC
12-bit packet
image
73G-IV50M
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-50MV 12-BIT;12.20UV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 12.20µV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 50mV
12-bit packet
image
73G-IVAC120
Grayhill Inc.
I/O MODULE 28-140VAC 12-BIT;27.3
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 27.34mV/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
28 ~ 140VAC
12-bit packet
image
73G-ITCR
Grayhill Inc.
I/O MODULE R TYPE 12-BIT
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Thermocouple
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 0.23°C/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
R Type
12-bit packet
image
-
73G-ITP590
Grayhill Inc.
I/O MODULE AD590
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Thermocouple
Blue
G5
1 Channel, Differential
-
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
AD590
12-bit packet
73L-ITR4100
Grayhill Inc.
I/O MODULE RTD, 4 WIRE 12-BIT
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Thermocouple
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 0.098°C/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
RTD, 4 Wire
Right Justified, 16-bit
73G-II020
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-20MA 12-BIT;4.88UA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Current
Blue
G5
1 Channel, Differential
12-bit; 4.88µA/count
5VDC (4.5 ~ 5.5VDC)
0 ~ 20mA
12-bit packet
73L-II020
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-20MA 12-BIT;4.88UA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Current
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 4.88µA/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
0 ~ 20mA
Right Justified, 16-bit
73L-II420
Grayhill Inc.
I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.91UA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Current
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 3.91µA/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
4 ~ 20mA
Right Justified, 16-bit
73L-ITR100
Grayhill Inc.
I/O MODULE RTD, 2 WIRE 12-BIT
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Thermocouple
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 0.098°C/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
RTD, 2 Wire
Right Justified, 16-bit
73L-IV1
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-1VDC 12-BIT;244.10U
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 244.10µV/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
0 ~ 1VDC
Right Justified, 16-bit
73L-IV10
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-10VDC 12-BIT;2.44MV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 2.44mV/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
0 ~ 10VDC
Right Justified, 16-bit
73L-IV5
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-5VDC 12-BIT;1.22MV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 1.22mV/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
0 ~ 5VDC
Right Justified, 16-bit
73L-IV50M
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-50MV 12-BIT;12.20UV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Input, Voltage
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 12.20µV/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
0 ~ 50mV
Right Justified, 16-bit
73L-OI024
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-24MA 12-BIT;5.90UA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Output, Current
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 5.90µA/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
0 ~ 24mA
Right Justified, 16-bit
73L-OI420
Grayhill Inc.
I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.90UA
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Output, Current
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 3.90µA/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
4 ~ 20mA
Right Justified, 16-bit
73L-OV5
Grayhill Inc.
I/O MODULE 0-5VDC 12-BIT;1.22MV
-
-
Call
-
1
73
Obsolete
Output, Voltage
Gray
OpenLine®
2 Channel, Single Ended
12-bit; 1.22mV/count
5VDC (4.75 ~ 5.25VDC)
0 ~ 5VDC
Left Justified, 16-bit

مقایسه