یافته‌ها: 215سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع سنسور

نوع خروجی

دمای عملیاتی


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع سنسور
نوع خروجی
دمای عملیاتی
image
LSM303CTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 12LGA
8000
-
1.17260
-
8000
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM303CTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 12LGA
10849
-
3.16000
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM303CTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 12LGA
10849
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
BMC150
Bosch Sensortec
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA
10000
-
1.36425
-
10000
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
BMC150
Bosch Sensortec
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA
19949
-
4.00000
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
BMC150
Bosch Sensortec
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA
19949
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM303DTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA
4000
-
1.41911
-
4000
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM303DTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA
6093
-
3.20000
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM303DTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG I2C/SPI 16LGA
6093
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
FXOS8700CQR1
Freescale Semiconductor - NXP
IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C/SPI QFN
7500
-
1.61999
-
1500
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
FXOS8700CQR1
Freescale Semiconductor - NXP
IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C/SPI QFN
8336
-
2.63000
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
FXOS8700CQR1
Freescale Semiconductor - NXP
IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C/SPI QFN
8336
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24TFLGA
4000
-
1.81279
-
4000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24TFLGA
7781
-
3.72000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24TFLGA
7781
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS3HTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
10000
-
1.86496
-
5000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS3HTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
11395
-
3.98000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS3HTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
11395
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM303DLHCTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA
5000
-
2.23232
-
5000
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM303DLHCTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA
7194
-
4.76000
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM303DLHCTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/MAG 3-AXIS I2C 14LGA
7194
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Magnetometer, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6500
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
5000
-
2.34630
-
5000
MotionTrackingâ„¢
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6500
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
8635
-
6.50000
-
1
MotionTrackingâ„¢
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6500
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
8635
-
Calculate
-
1
MotionTrackingâ„¢
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330DLCTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA
3000
-
2.54562
-
3000
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330DLCTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA
4937
-
5.23000
-
1
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330DLCTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA
4937
-
Calculate
-
1
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20608-G
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
5000
-
2.63790
-
5000
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20608-G
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
9503
-
7.31000
-
1
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20608-G
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
9503
-
Calculate
-
1
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6000
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24QFN
15000
-
3.49790
-
5000
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6000
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24QFN
24982
-
8.25000
-
1
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6000
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 24QFN
24982
-
Calculate
-
1
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6050
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
10000
-
3.49790
-
5000
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6050
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
10391
-
8.25000
-
1
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-6050
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 24QFN
10391
-
Calculate
-
1
-
Not For New Designs
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-9250
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24QFN
40000
-
4.51402
-
5000
MotionTrackingâ„¢
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-9250
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24QFN
44101
-
10.64000
-
1
MotionTrackingâ„¢
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MPU-9250
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24QFN
44106
-
Calculate
-
1
MotionTrackingâ„¢
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM9DS0TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
9000
-
4.87500
-
3000
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM9DS0TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
10571
-
9.19000
-
1
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM9DS0TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
10571
-
Calculate
-
1
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ADIS16209CCCZ
Analog Devices Inc.
IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA
814
-
62.29000
-
1
iMEMS®, iSensorâ„¢
Active
Accelerometer, Inclinometer, 2 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCC2130-D08-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
250
-
62.92500
-
50
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCC2130-D08-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
260
-
92.29000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCC2130-D08-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
260
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
ADIS16210CMLZ
Analog Devices Inc.
IMU ACCEL/INCLINE SPI 15ML
45
-
159.00000
-
1
iMEMS®, iSensorâ„¢
Active
Accelerometer, Inclinometer, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
ADIS16364BMLZ
Analog Devices Inc.
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML
27
164
478.33000
-
1
iMEMS®, iSensorâ„¢
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 105°C (TA)
image
ADIS16365BMLZ
Analog Devices Inc.
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI 24ML
30
389
576.89000
-
1
iMEMS®, iSensorâ„¢
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 105°C (TA)
image
ICM-20602
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
1000
-
3.66520
-
1000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20602
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
1466
-
8.21000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20602
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
1466
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
FIS1100
Fairchild Semiconductor
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 16LGA
1000
-
4.21400
-
1000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
FIS1100
Fairchild Semiconductor
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 16LGA
1652
-
9.44000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
FIS1100
Fairchild Semiconductor
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS I2C 16LGA
1652
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ADIS16201CCCZ
Analog Devices Inc.
IMU ACCEL/INCLINE SPI 16LGA
146
414
46.72000
-
1
iMEMS®, iSensorâ„¢
Active
Accelerometer, Inclinometer, 2 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
MTI-1-8A7G6
XSens Technologies BV
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI
26
-
145.00000
-
1
MTi 1
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
MTI-3-8A7G6T
XSens Technologies BV
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI
102
-
289.00000
-
1
MTi 1
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
BMI160
Bosch Sensortec
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
5000
-
1.94400
-
5000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
BMI160
Bosch Sensortec
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
6512
-
5.39000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
BMI160
Bosch Sensortec
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
6512
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCC1300-D02-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
50
-
89.24760
-
50
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCC1300-D02-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
74
-
128.64000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCC1300-D02-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
74
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
MTI-2-8A7G6
XSens Technologies BV
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI
31
-
225.00000
-
1
MTi 1
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
SCC1300-D04-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
50
-
89.24760
-
50
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCC1300-D04-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
84
-
128.64000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
image
SCC1300-D04-05
Murata Electronics North America
IMU ACCEL/GYRO 3-AXIS SPI
84
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
SPI
-40°C ~ 125°C (TA)
MM7150-AB1
Microchip Technology
IMU ACCEL/GYRO/MAG 3-AXIS I2C
269
-
23.55000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C
0°C ~ 70°C
MM7150I-AB1
Microchip Technology
IMU ACCEL/GYRO/MAG 3-AXIS I2C
231
-
29.44000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C
0°C ~ 70°C
image
LSM6DS33TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
-
-
1.74230
-
4000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS33TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
5064
-
3.93000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS33TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
5064
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS0TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
-
-
1.91254
-
4000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS0TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
3633
-
3.93000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS0TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 16LGA
3633
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS3TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14VFLGA
-
-
1.67025
-
5000
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS3TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14VFLGA
25
-
3.93000
-
1
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM6DS3TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14TFLGA
25
-
Calculate
-
1
iNEMO
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
LSM6DSMTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
-
-
1.92000
-
5000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
LSM6DSMTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
445
-
4.10000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
LSM6DSMTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
445
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
LSM6DSLTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
-
-
1.92000
-
5000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
LSM6DSLTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
137
-
4.10000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
LSM6DSLTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 14LGA
137
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
KXG03-1034-FR
Kionix Inc.
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
-
-
1.93200
-
4000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
KXG03-1034-FR
Kionix Inc.
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
3626
-
5.16000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
KXG03-1034-FR
Kionix Inc.
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI LGA
3626
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330DTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA
-
-
3.04570
-
4000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330DTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA
3039
-
6.25000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM330DTR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO I2C/SPI 28LGA
3039
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM9DS1TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
-
-
3.12018
-
4000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM9DS1TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
760
-
6.40000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
LSM9DS1TR
STMicroelectronics
IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
760
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20648
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI QFN
-
-
2.79720
-
5000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20648
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI QFN
4635
-
7.75000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20648
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI QFN
4635
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20689
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI QFN
-
-
3.87520
-
1000
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20689
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI QFN
790
-
8.68000
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)
image
ICM-20689
InvenSense
IMU ACCEL/GYRO/TEMP I2C/SPI QFN
790
-
Calculate
-
1
-
Active
Accelerometer, Gyroscope, Temperature, 6 Axis
I²C, SPI
-40°C ~ 85°C (TA)

مقایسه