یافته‌ها: 392
مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
اندازه
برای استفاده با / محصولات مرتبط
image
BGA0002-S
Chip Quik Inc.
STENCIL BGA-324 .8MM
8
-
19.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
PA0096-S
Chip Quik Inc.
STENCIL VQFP-64 .5MM
12
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0026-S
Chip Quik Inc.
QFN-40 STENCIL
19
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0001-S
Chip Quik Inc.
SOIC-8 STENCIL
8
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0029-S
Chip Quik Inc.
QFN-48 STENCIL
2
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0091-S
Chip Quik Inc.
STENCIL TQFP-32 .8MM
8
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0103-S
Chip Quik Inc.
STENCIL LGA-16 .5MM
8
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0188-S
Chip Quik Inc.
STENCIL TQFP-144 .5MM
8
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0014-S
Chip Quik Inc.
STENCIL 4X4MM .5MM
6
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0020-S
Chip Quik Inc.
STENCIL 5X5 MM .5MM
5
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0093-S
Chip Quik Inc.
STENCIL LQFP-44 .8MM
5
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0110-S
Chip Quik Inc.
STENCIL TQFP-80 .5MM
4
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0034-S
Chip Quik Inc.
STENCIL TSSOP-16 .65MM
3
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0020-S
Chip Quik Inc.
STENCIL SSOP-28 .65MM
3
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0027-S
Chip Quik Inc.
STENCIL MSOP-10
2
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0101-S
Chip Quik Inc.
STENCIL LGA-14 3X5MM .8MM
2
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0094-S
Chip Quik Inc.
STENCIL LQFP-48 .5MM
2
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0063-S
Chip Quik Inc.
STENCIL QFN-20 .5MM
1
-
12.00000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
BGA0007-S
Chip Quik Inc.
STENCIL BGA-100 1.27MM
4
-
19.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
BGA0006-S
Chip Quik Inc.
STENCIL BGA-484 1MM
3
-
19.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
BGA0001-S
Chip Quik Inc.
STENCIL BGA-100 .8MM
2
-
19.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
BGA0009-S
Chip Quik Inc.
STENCIL BGA-484 1.27MM
2
-
19.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
BGA0004-S
Chip Quik Inc.
STENCIL BGA-100 1MM
1
-
19.50000
-
1
-
Active
-
-
-
image
IPC0032-S
Chip Quik Inc.
QFN-64 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0006-S
Chip Quik Inc.
QFN-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0223-S
Chip Quik Inc.
TQFP-100 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0003-S
Chip Quik Inc.
SOIC-14 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0067-S
Chip Quik Inc.
DFN-10 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0011-S
Chip Quik Inc.
QFN-20 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0017-S
Chip Quik Inc.
QFN-28 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0035-S
Chip Quik Inc.
TSSOP-20 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0007-S
Chip Quik Inc.
QFN-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0006-S
Chip Quik Inc.
SOIC-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0037-S
Chip Quik Inc.
TSSOP-28 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0086-S
Chip Quik Inc.
SOT23-5/SC59-5/SC-74A STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0085-S
Chip Quik Inc.
SOT23-6/SC59-6 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0005-S
Chip Quik Inc.
SOIC-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0018-S
Chip Quik Inc.
QFN-28 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0067-S
Chip Quik Inc.
QFN-32 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0002-S
Chip Quik Inc.
SOIC-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0011-S
Chip Quik Inc.
SOIC-28 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0033-S
Chip Quik Inc.
TSSOP-14 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0076-S
Chip Quik Inc.
MSOP-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0107-S
Chip Quik Inc.
PLCC-44/LCC-44/JLCC-44 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0027-S
Chip Quik Inc.
QFN-44 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0195-S
Chip Quik Inc.
TSSOP-28-EXP-PAD STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0102-S
Chip Quik Inc.
LGA-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0008-S
Chip Quik Inc.
SOIC-20 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0009-S
Chip Quik Inc.
SOIC-24 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0099-S
Chip Quik Inc.
QFN-44 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0051-S
Chip Quik Inc.
POWERSOIC-8/PSOP-8/HSOP-8 STENCI
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0082-S
Chip Quik Inc.
QFN-20 0.5 MM PITCH 4.0 X 4.0 MM
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0012-S
Chip Quik Inc.
QFN-20 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0024-S
Chip Quik Inc.
QFN-36 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0028-S
Chip Quik Inc.
QFN-48 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0018-S
Chip Quik Inc.
SSOP-20 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0106-S
Chip Quik Inc.
PLCC-28/LCC-28/JLCC-28 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0061-S
Chip Quik Inc.
QFN-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0065-S
Chip Quik Inc.
QFN-28 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0071-S
Chip Quik Inc.
QFN-40 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0072-S
Chip Quik Inc.
QFN-44 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0046-S
Chip Quik Inc.
QFN-68 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0004-S
Chip Quik Inc.
SOIC-14 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0214-S
Chip Quik Inc.
PLCC-32 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0102-S
Chip Quik Inc.
QFN-20 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0042-S
Chip Quik Inc.
QFN-28 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0031-S
Chip Quik Inc.
QFN-56 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0083-S
Chip Quik Inc.
SOT23/TO-236 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0036-S
Chip Quik Inc.
TSSOP-24 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0042-S
Chip Quik Inc.
VSSOP-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0073-S
Chip Quik Inc.
QFN-48 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0017-S
Chip Quik Inc.
SSOP-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0019-S
Chip Quik Inc.
SSOP-24 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0092-S
Chip Quik Inc.
TQFP-32 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0040-S
Chip Quik Inc.
TSSOP-48 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
Stencil Template
0.90" L x 1.30" W x .004" H (23.0mm x 33.0mm x 0.10mm)
-
image
PA0105-S
Chip Quik Inc.
PLCC-20/LCC-20/JLCC-20 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0064-S
Chip Quik Inc.
QFN-24-THIN STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0025-S
Chip Quik Inc.
QFN-38 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0025-S
Chip Quik Inc.
SSOP-48 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0113-S
Chip Quik Inc.
TQFP-64/QFP-64 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0032-S
Chip Quik Inc.
TSSOP-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0072-S
Chip Quik Inc.
DFN-14 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0202-S
Chip Quik Inc.
QFP-208/QFP-208/RQFP-208 STENCI
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0044-S
Chip Quik Inc.
QFN-40 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0066-S
Chip Quik Inc.
DFN-10 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0062-S
Chip Quik Inc.
DFN-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0063-S
Chip Quik Inc.
DFN-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0098-S
Chip Quik Inc.
LGA-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0079-S
Chip Quik Inc.
MSOP-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0060-S
Chip Quik Inc.
QFN-16-THIN STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0080-S
Chip Quik Inc.
QFN-28 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0022-S
Chip Quik Inc.
QFN-32 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0087-S
Chip Quik Inc.
SC70-6/SOT-363 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0007-S
Chip Quik Inc.
SOIC-18 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0089-S
Chip Quik Inc.
SOT23-8/TSOT-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0057-S
Chip Quik Inc.
DFN-6 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
FPC030P045-S
Chip Quik Inc.
FPC/FFC SMT CONN STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
PA0168-S
Chip Quik Inc.
MINI SOIC-8 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0077-S
Chip Quik Inc.
MSOP-10 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-
image
IPC0008-S
Chip Quik Inc.
QFN-16 STENCIL
-
-
11.59000
-
1
Proto-Advantage
Active
-
-
-

مقایسه