یافته‌ها: 124سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

سری‌های سازگار (ابتدا انتخاب، سپس اعمال فیلترها)

رنگ

نوع

ولتاژ


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
سری‌های سازگار (ابتدا انتخاب، سپس اعمال فیلترها)
رنگ
نیازمندی‌ها
نوع
ولتاژ
image
1.90120.0120000
C&K Components
LAMP FILAMENT W2X4.6D BASE 12V
33
-
2.61000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
Clear
Switch Body
Incandescent
12V
image
1.90060.1370000
C&K Components
LAMP FILAMENT 110-130V BA 9SBASE
58
-
8.68000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Clear
Switch Body
Incandescent
110 ~ 130V
image
1.90560.1020000
C&K Components
LAMP NEON 220VAC RED BA 9SBASE
59
-
10.41000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Red
Switch Body
Neon
220V
image
A0142M5
Apem Inc.
LED WHITE 12V 16MM
53
25
14.78000
-
1
-
Active
Apem, A01, A02
White
Switch Body
LED
12V
image
A0142M2
Apem Inc.
LED GREEN 12V 16MM
28
-
15.04000
-
1
-
Active
Apem, A01, A02
Green
Switch Body
LED
12V
image
1.90690.3420000
C&K Components
LED MULTI-CHIP GREEN 24V
11
-
27.71000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Green
Switch Body
LED
24V
image
A0142M1
Apem Inc.
LED RED 12V 16MM
81
-
15.04000
-
1
-
Active
Apem, A01, A02
Red
Switch Body
LED
12V
image
1.90690.3410000
C&K Components
LED MULTI-CHIP RED
11
-
19.44000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Red
Switch Body
LED
24V
image
A22NZ-L-AD
Omron Automation and Safety
BLUE LED 100-120 VAC
31
-
3.69000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Blue
Switch Body
LED
100 ~ 120V
image
A22NZ-L-AC
Omron Automation and Safety
BLUE LED 24 VAC/VDC
50
-
4.75000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Blue
Switch Body
LED
24V
image
A22NZ-L-GC
Omron Automation and Safety
GREEN LED 24 VAC/VDC
46
-
4.75000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Green
Switch Body
LED
24V
image
A22NZ-L-YC
Omron Automation and Safety
YELLOW LED 24 VAC/VDC
43
-
4.75000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Yellow
Switch Body
LED
24V
image
A22NZ-L-RC
Omron Automation and Safety
RED LED 24 VAC/VDC
42
-
4.75000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Red
Switch Body
LED
24V
image
A22NZ-L-RD
Omron Automation and Safety
RED LED 100-120 VAC
49
-
5.83000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Red
Switch Body
LED
100 ~ 120V
image
A22NZ-L-GD
Omron Automation and Safety
GREEN LED 100-120 VAC
46
-
5.83000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Green
Switch Body
LED
100 ~ 120V
image
A22R-6AR
Omron Automation and Safety
REPL LED BULB RED 6V
39
-
3.67000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Red
Switch Body
LED
6V
image
A22R-TN
Omron Automation and Safety
LAMP SOCKET NO VOL REDUCTION
49
-
4.98000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
-
Switch Body
Lamp Socket
-
image
A22R-24AR
Omron Automation and Safety
REPL LED RED 24V FOR A22
40
-
5.77000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Red
Switch Body
LED
24V
image
A22R-24AG
Omron Automation and Safety
REPL LED GRN 24V FOR A22
31
-
5.77000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Green
Switch Body
LED
24V
image
1.90120.0050000
C&K Components
LAMP FILAMENT WEDGE BASE 24V
7
-
2.72000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
Clear
Switch Body
Incandescent
24 ~ 30V
image
1.90120.0110000
C&K Components
LAMP FILAMENT W2X4.6D BASE 24V
20
-
2.91000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
Clear
Switch Body
Incandescent
24V
image
1.90690.2670000
C&K Components
SWITCH LED SUPERBRIGHT YELLOW
20
-
3.51000
-
1
RAFIX 22 FS
Active
C & K, Rafix 22 FS
Yellow
Switch Body
LED
1.9V
image
1.90060.1330000
C&K Components
LAMP FILAMENT 24-30V BA 9SBASE
9
-
4.26000
-
1
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Clear
Switch Body
Incandescent
24 ~ 30V
image
1.90690.3610000
C&K Components
LED WEDGE BASE RED
10
-
18.16000
-
1
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
Red
Switch Body
LED
24V
image
A22NZ-L-AB
Omron Automation and Safety
BLUE LED 12 VAC/VDC
20
-
2.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Blue
Switch Body
LED
12V
image
A22NZ-L-RB
Omron Automation and Safety
RED LED 12 VAC/VDC
20
-
2.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Red
Switch Body
LED
12V
image
A22NZ-L-WB
Omron Automation and Safety
WHITE LED 12 VAC/VDC
20
-
2.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
White
Switch Body
LED
12V
image
A22NZ-L-GB
Omron Automation and Safety
GREEN LED 12 VAC/VDC
14
-
2.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Green
Switch Body
LED
12V
image
A22NZ-T-B
Omron Automation and Safety
LAMP SOCKET 12VAC/DC
13
-
2.74000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
-
Switch Body
Lamp Socket
12V
image
A22NZ-T-C
Omron Automation and Safety
LAMP SOCKET 24VAC/DC
10
-
2.74000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
-
Switch Body
Lamp Socket
24V
image
A22NZ-L-GE
Omron Automation and Safety
GREEN LED 200-240 VAC
20
-
4.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Green
Switch Body
LED
200 ~ 240V
image
A22NZ-L-RE
Omron Automation and Safety
RED LED 200-240 VAC
20
-
4.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Red
Switch Body
LED
200 ~ 240V
image
A22NZ-T-D
Omron Automation and Safety
LAMP SOCKET 100/110/120 VAC
18
-
4.62000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
-
Switch Body
Lamp Socket
100 ~ 120V
image
A22NZ-T-E
Omron Automation and Safety
LAMP SOCKET 200/220/230/240 VAC
20
-
4.65000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
-
Switch Body
Lamp Socket
200 ~ 240V
A0141A
Apem Inc.
LAMP FILAMENT 16MM 6.3V
-
-
1.73520
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
image
A22NZ-L-AA
Omron Automation and Safety
BLUE LED 6 VAC/VDC
-
-
2.02000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Blue
Switch Body
LED
6V
image
A22NZ-L-GA
Omron Automation and Safety
GREEN LED 6 VAC/VDC
-
-
2.02000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Green
Switch Body
LED
6V
A22NZ-L-OA
Omron Automation and Safety
ORANGE LED 6 VAC/VDC
-
-
2.02000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Orange
Switch Body
LED
6V
A22NZ-L-RA
Omron Automation and Safety
RED LED 6 VAC/VDC
-
-
2.02000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Red
Switch Body
LED
6V
image
A22NZ-L-WA
Omron Automation and Safety
WHITE LED 6 VAC/VDC
-
-
2.02000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
White
Switch Body
LED
6V
image
A22NZ-L-YA
Omron Automation and Safety
YELLOW LED 6 VAC/VDC
-
-
2.02000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Yellow
Switch Body
LED
6V
image
A0141B
Apem Inc.
LAMP FILAMENT 14V 16MM
-
25
2.07560
-
25
-
Active
Apem, A01, A02
Clear
Switch Body
Incandescent
14V
image
A0141C
Apem Inc.
LAMP FILAMENT 28V 16MM
-
50
2.07560
-
25
-
Active
Apem, A01, A02
Clear
Switch Body
Incandescent
28V
A0141D
Apem Inc.
LAMP FILAMENT 16MM 36V
-
-
2.22400
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
A22NZ-L-OB
Omron Automation and Safety
ORANGE LED 12 VAC/VDC
-
-
2.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Orange
Switch Body
LED
12V
image
A22NZ-L-YB
Omron Automation and Safety
YELLOW LED 12 VAC/VDC
-
-
2.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Yellow
Switch Body
LED
12V
image
A22NZ-T-A
Omron Automation and Safety
LAMP SOCKET 6VAC/DC
-
-
2.74000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
-
Switch Body
Lamp Socket
6V
-
1.90691.0260000
C&K Components
LED BI PIN T1 RED 3V
-
-
2.91400
-
10
-
Active
-
-
-
-
-
A22NZ-L-OC
Omron Automation and Safety
ORANGE LED 24 VAC/VDC
-
-
3.01000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Orange
Switch Body
LED
24V
image
A22NZ-L-WC
Omron Automation and Safety
WHITE LED 24 VAC/VDC
-
-
3.01000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
White
Switch Body
LED
24V
A0141E
Apem Inc.
LAMP FILAMENT 16MM 48V
-
25
3.36880
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
A0141F
Apem Inc.
LAMP FILAMENT 16MM 60V
-
90
3.50800
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
image
A22R-6AG
Omron Automation and Safety
REPL LED BULB GRN 6V
15
-
3.67000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Green
Switch Body
LED
6V
image
A22R-6AA
Omron Automation and Safety
REPL LED BULB BLUE 6V
11
-
3.67000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Blue
Switch Body
LED
6V
image
A22R-6AY
Omron Automation and Safety
REPL LED BULB YEL 6V
11
-
3.67000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Yellow
Switch Body
LED
6V
A22NZ-L-OD
Omron Automation and Safety
ORANGE LED 100-120 VAC
-
-
3.69000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Orange
Switch Body
LED
100 ~ 120V
image
A22NZ-L-WD
Omron Automation and Safety
WHITE LED 100-120 VAC
-
-
3.69000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
White
Switch Body
LED
100 ~ 120V
image
A22NZ-L-YD
Omron Automation and Safety
YELLOW LED 100-120 VAC
-
-
3.69000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Yellow
Switch Body
LED
100 ~ 120V
image
1.90060.1320000
C&K Components
LAMP FILAMENT 12-15V BA 9SBASE
-
-
4.25500
-
10
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Clear
Switch Body
Incandescent
12 ~ 15V
image
A22R-12AY
Omron Automation and Safety
REPL LED YEL 12V FOR A22
19
-
4.33000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Yellow
Switch Body
LED
12V
image
A22R-12AA
Omron Automation and Safety
LED LAMP, 12VAC/DC, BLUE
10
-
4.33000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Blue
Switch Body
LED
12V
image
A22R-12AG
Omron Automation and Safety
REPL LED GRN 12V FOR A22
4
-
4.33000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Green
Switch Body
LED
12V
image
A22NZ-L-AE
Omron Automation and Safety
BLUE LED 200-240 VAC
-
-
4.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Blue
Switch Body
LED
200 ~ 240V
A22NZ-L-OE
Omron Automation and Safety
ORANGE LED 200-240 VAC
-
-
4.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Orange
Switch Body
LED
200 ~ 240V
image
A22NZ-L-WE
Omron Automation and Safety
WHITE LED 200-240 VAC
-
-
4.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
White
Switch Body
LED
200 ~ 240V
image
A22NZ-L-YE
Omron Automation and Safety
YELLOW LED 200-240 VAC
-
-
4.38000
-
1
A22NW
Active
Omron, A22NW
Yellow
Switch Body
LED
200 ~ 240V
5000419LAMP
E-Switch
LED GREEN
-
-
5.69824
-
17
-
Active
-
-
-
-
-
5000420LAMP
E-Switch
LED RED
-
-
5.69824
-
17
-
Active
-
-
-
-
-
5000421LAMP
E-Switch
LED YELLOW
-
-
5.69824
-
17
-
Active
-
-
-
-
-
5000422LAMP
E-Switch
LED GREEN
-
-
5.69824
-
17
-
Active
-
-
-
-
-
5000423LAMP
E-Switch
LED RED
-
1
5.69824
-
17
-
Active
-
-
-
-
-
5000424LAMP
E-Switch
LED YELLOW
-
-
5.69824
-
17
-
Active
-
-
-
-
-
image
A22R-24AA
Omron Automation and Safety
LED LAMP, 24VAC/DC, BLUE
17
-
5.77000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Blue
Switch Body
LED
24V
image
A22R-6AW
Omron Automation and Safety
REPL LED BULB WHT 6V
7
-
5.77000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
White
Switch Body
LED
6V
image
A22R-24AY
Omron Automation and Safety
REPL LED YEL 24V FOR A22
5
-
5.77000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
Yellow
Switch Body
LED
24V
image
A22R-12AW
Omron Automation and Safety
REPL LED WHT 12V FOR A22
5
-
6.56000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
White
Switch Body
LED
12V
image
A0143G
Apem Inc.
LAMP NEON 110V 16MM
-
50
7.54560
-
25
-
Active
Apem, A01, A02
Clear
Switch Body
Neon
110V
image
A0143H
Apem Inc.
LAMP NEON 220V 16MM
-
100
7.54560
-
25
-
Active
Apem, A01, A02
Clear
Switch Body
Neon
220V
image
A22R-24AW
Omron Automation and Safety
REPL LED WHT 24V FOR A22
24
-
7.66000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
White
Switch Body
LED
24V
-
LAMP ZFL LZ1 NEON 110V/220V
C&K Components
SWITCH PUSHBUTTON
-
-
7.96950
-
100
-
Active
-
-
-
-
-
image
A22R-T2
Omron Automation and Safety
LAMP SOCKET VOL REDUC 220V
12
-
8.68000
-
1
A22RL
Obsolete
Omron, A22RL
-
Switch Body
Lamp Socket
220V
A0243K1
Apem Inc.
IND CTRL LED ASSY 24V RED
-
-
14.50200
-
5
A02
Active
-
-
-
-
-
A0244H1
Apem Inc.
IND CTRL LED ASSY 6V RED
-
-
14.50200
-
5
A02
Active
-
-
-
-
-
image
A0142M3
Apem Inc.
LED AMBER 12V 16MM
-
25
14.62960
-
25
-
Active
Apem, A01, A02
Amber
Switch Body
LED
12V
image
A0142N1
Apem Inc.
LED RED 24V 16MM
-
300
14.62960
-
25
-
Active
Apem, A01, A02
Red
Switch Body
LED
24V
image
A0142N2
Apem Inc.
LED GREEN 24V 16MM
-
-
14.62960
-
25
-
Active
Apem, A01, A02
Green
Switch Body
LED
24V
image
A0142N3
Apem Inc.
LED AMBER 24V 16MM
-
150
14.62960
-
25
-
Active
Apem, A01, A02
Amber
Switch Body
LED
24V
A0142P3
Apem Inc.
SWITCHLOCK LAMP 48V AMBER
-
75
14.62960
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
A0142L3
Apem Inc.
PUSHBUTTON SWITCH 16MM 6V AMBER
-
25
14.62960
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
A0142L2
Apem Inc.
PUSHBUTTON SWITCH 16MM 6V GREEN
-
-
14.62960
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
A0142L1
Apem Inc.
PUSHBUTTON SWITCH 16MM 6V RED
-
-
14.62960
-
25
-
Active
-
-
-
-
-
A0142P2
Apem Inc.
SWITCHLOCK LAMP 48V GREEN
-
30
15.04200
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
A0142P1
Apem Inc.
PUSHBUTTON SWITCH 16MM 48V RED
-
60
15.04200
-
5
-
Active
-
-
-
-
-
A0242K1
Apem Inc.
IND CTRL LED ASSY 24V RED
-
-
16.16840
-
25
A02
Active
-
-
-
-
-
-
1.90690.3630000
C&K Components
LED WEDGE BASE YELLOW
-
-
17.91400
-
10
RAFIX 16
Active
C & K, Rafix 16
Yellow
Switch Body
LED
24V
image
1.90690.3430000
C&K Components
LED MULTI-CHIP YELLOW 24V
-
-
19.16600
-
10
RAFIX 22 QR
Active
C & K, Rafix 22QR
Yellow
Switch Body
LED
24V
A0244J2
Apem Inc.
IND CTRL LED ASSY 12V GRN
-
-
20.65160
-
25
A02
Active
-
-
-
-
-
A0244H2
Apem Inc.
IND CTRL LED ASSY 6V GRN
-
-
21.24200
-
5
A02
Active
-
-
-
-
-
A0244H3
Apem Inc.
IND CTRL LED ASSY 6V AMBER
-
-
21.24200
-
5
A02
Active
-
-
-
-
-
A0244K3
Apem Inc.
IND CTRL LED ASSY 24V RED
-
-
21.24200
-
5
A02
Active
-
-
-
-
-

مقایسه