یافته‌ها: 41وضعیت قطعه

نوع

قطر نوک

قطر شفت

طول


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع
قطر نوک
قطر شفت
طول
12412
Wiha
PUNCH PIN TAPER 2MM X 120MM
-
-
8.66000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.08" (2.0mm)
0.39" (10.0mm)
4.72" (120.0mm)
12413
Wiha
PUNCH PIN TAPER 3MM X 120MM
-
-
8.66000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.12" (3.0mm)
0.39" (10.0mm)
4.72" (120.0mm)
12414
Wiha
PUNCH PIN TAPER 4MM X 120MM
-
-
8.66000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.16" (4.0mm)
0.39" (10.0mm)
4.72" (120.0mm)
image
12415
Wiha
PUNCH PIN TAPER 5MM X 120MM
-
-
8.66000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.20" (5.0mm)
0.39" (10.0mm)
4.72" (120.0mm)
image
12416
Wiha
PUNCH PIN TAPER 6MM X 120MM
-
-
8.66000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.24" (6.0mm)
0.39" (10.0mm)
4.72" (120.0mm)
12411
Wiha
PUNCH PIN TAPER 1MM X 120MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.04" (1.0mm)
0.39" (10.0mm)
4.72" (120.0mm)
23420
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 2MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.08" (2.0mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
23421
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 2.5MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.10" (2.5mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
23422
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 3MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.12" (3.0mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
23423
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 3.5MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.14" (3.5mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
23424
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 4MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.16" (4.0mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
23425
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 4.5MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.18" (4.5mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
23426
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 5MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.20" (5.0mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
image
23427
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 6MM
-
-
8.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.24" (6.0mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
12436
Wiha
PUNCH CENTER TAPER 4MM X 120MM
-
-
9.34000
-
1
-
Active
Tapered Punch
0.16" (4.0mm)
0.39" (10.0mm)
4.72" (120.0mm)
12438
Wiha
PUNCH CENTER TAPER 5MM X 150MM
-
-
9.94000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.20" (5.0mm)
0.47" (12.0mm)
5.91" (150.0mm)
23428
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 7MM
-
-
9.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.28" (7.0mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
23429
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 8MM
-
-
9.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.32" (8.0mm)
0.39" (10.0mm)
5.91" (150.0mm)
23432
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 9MM
-
-
9.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.35" (9.0mm)
0.47" (12.0mm)
5.91" (150.0mm)
23433
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 10MM
-
-
9.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.39" (10.0mm)
0.47" (12.0mm)
5.91" (150.0mm)
23434
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 12MM
-
-
11.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.47" (12.0mm)
0.55" (14.0mm)
5.91" (150.0mm)
12419
Wiha
PUNCH PIN TAPER 7MM X 150MM
-
-
12.16000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.28" (7.0mm)
0.47" (12.0mm)
5.91" (150.0mm)
12420
Wiha
PUNCH PIN TAPER 8MM X 150MM
-
-
12.16000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.32" (8.0mm)
0.47" (12.0mm)
5.91" (150.0mm)
12421
Wiha
PUNCH PIN TAPER 9MM X 150MM
-
-
12.16000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.35" (9.0mm)
0.47" (12.0mm)
5.91" (150.0mm)
12422
Wiha
PUNCH PIN TAPER 10MM X 150MM
-
-
12.16000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.39" (10.0mm)
0.47" (12.0mm)
5.91" (150.0mm)
12439
Wiha
PUNCH CENTER TAPER 6MM X 150MM
-
-
12.40000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.24" (6.0mm)
0.55" (14.0mm)
5.91" (150.0mm)
12424
Wiha
PUNCH PIN TAPER 14MM X 175MM
-
-
12.98000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.55" (14.0mm)
0.63" (16.0mm)
6.89" (175.0mm)
12423
Wiha
PUNCH PIN TAPER 12MM X 150MM
-
-
13.64000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.47" (12.0mm)
0.55" (14.0mm)
5.91" (150.0mm)
23435
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 14MM
-
-
18.34000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.55" (14.0mm)
0.63" (16.0mm)
6.89" (175.0mm)
12425
Wiha
PUNCH PIN TAPER 16MM X 175MM
-
-
37.26000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.63" (16.0mm)
0.71" (18.0mm)
6.89" (175.0mm)
23436
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 16MM
-
-
39.54000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.63" (16.0mm)
0.71" (18.0mm)
7.87" (200.0mm)
23437
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 18MM
-
-
41.62000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.71" (18.0mm)
0.79" (20.0mm)
7.87" (200.0mm)
12426
Wiha
PUNCH PIN TAPER 18MM X 200MM
-
-
44.72000
-
10
-
Active
Tapered Punch
0.71" (18.0mm)
0.79" (20.0mm)
7.87" (200.0mm)
23438
Wiha
PUNCH PIN HEAVY DUTY 20MM
-
-
58.98000
-
10
-
Active
Parallel Pin Punch
0.79" (20.0mm)
0.87" (22.0mm)
9.84" (250.0mm)
image
23490
Wiha
PUNCH PIN 8PC 2MM-6MM IN/POUCH
-
-
90.14000
-
1
-
Active
Parallel Pin Punch, Set of 8
Assorted
Assorted
Assorted
image
-
23493
Wiha
METRIC PARALLEL & TAPERED PUNCH
-
-
139.98000
-
1
-
Active
Parallel, Tapered Punch, Set of 15
Assorted
Assorted
Assorted
image
23491
Wiha
PUNCH PIN 15PC 3MM-20MM IN/POUCH
-
-
280.22000
-
1
-
Active
Parallel Pin Punch, Set of 15
Assorted
Assorted
Assorted
image
12437
Wiha
PUNCH CENTER TAPER 5MM X 120MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Tapered Punch
0.20" (5.0mm)
0.47" (12.0mm)
4.72" (120.0mm)
image
12490
Wiha
PUNCH PIN TAPER 8PC SET 1MM-8MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Tapered Punch, Set of 8
Assorted
Assorted
Assorted
image
12491
Wiha
PUNCH CENTER 3PC SET 4,5 & 6MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Center Punch, Set of 3
Assorted
Assorted
Assorted
image
12492
Wiha
PUNCH PIN TAPER 14PC SET 1-18MM
-
-
Call
-
1
-
Obsolete
Tapered Punch, Set of 14
Assorted
Assorted
Assorted

مقایسه