یافته‌ها: 58سازنده

سری ساخت

وضعیت قطعه

نوع ابزار

اندازه سیم

سبک (شکل)

مشخصات


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
نوع ابزار
اندازه سیم
سبک (شکل)
نوع منبع تغذیه
مشخصات
image
HW-UW-30
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 24 - 32 AWG
29
-
94.50000
-
1
HW
Active
Unwrap, Wrap
24 ~ 32 AWG Unwrapping, 30 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Aluminum Body, Modified Wrapping
image
WSU-30M
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 30 AWG
50
-
31.85000
-
1
WSU
Active
Strip, Unwrap, Wrap
30 AWG
Hand, Manual
-
Modified Wrapping
image
WSU-2224
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 22 - 24 AWG
44
-
45.75000
-
1
WSU
Active
Strip, Unwrap, Wrap
22 ~ 24 AWG
Hand, Manual
-
Regular Wrapping
image
HW-UW-2829M
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 24 - 32 AWG
13
-
94.50000
-
1
HW
Active
Unwrap, Wrap
24 ~ 32 AWG Unwrapping, 28 ~ 29 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Aluminum Body, Modified Wrapping
image
UW093R
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 24 - 32 AWG
17
-
28.25000
-
1
UW
Active
Unwrap
24 ~ 32 AWG
Hand, Manual
-
Left Handed Unwrapping
image
WSU-30
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 30 AWG
27
-
31.85000
-
1
WSU
Active
Strip, Unwrap, Wrap
30 AWG
Hand, Manual
-
Regular Wrapping
image
HW-UW-224
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
15
-
82.10000
-
1
HW
Active
Unwrap, Wrap
20 ~ 26 AWG Unwrapping, 22 ~ 24 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Aluminum Body, Regular Wrapping
image
G200/R3278
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG
8
-
112.60000
-
1
-
Active
Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Manual
-
Plastic Body
image
PTX-1
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG ELECT
4
-
256.75000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Electric
-
-
image
PTX-1BF
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG ELECT
14
-
265.50000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Electric
-
Spring Loaded
image
UW1
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
8
-
28.25000
-
1
UW
Active
Unwrap
20 ~ 26 AWG
Hand, Manual
-
Aluminum Body, Left Handed Unwrapping
image
G100/R3278
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG
4
-
146.25000
-
1
G100
Active
Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Manual
-
Aluminum Body
image
G100/R3278INS
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG
5
-
149.85000
-
1
G100
Active
Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Manual
-
Aluminum Body, Insulated to 1000V
image
PTX-KIT1
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG W/BAT
2
-
348.75000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Batteries, Charger
image
PTX-KIT1DH
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG W/BAT
5
-
515.85000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Batteries, Bit, Charger, Pouch
image
HW-UW-224INS
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
1
-
91.25000
-
1
HW
Active
Unwrap, Wrap
20 ~ 26 AWG Unwrapping, 22 ~ 24 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Insulated Handle, Regular Wrapping
image
JIC-22681
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 22 - 24 AWG
-
-
17.25000
-
1
JIC
Active
Wrap
22 ~ 24 AWG
Hand, Manual
-
Regular Wrapping
image
JIC-20551
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 22 - 26 AWG
-
-
17.35000
-
10
JIC
Active
Unwrap
22 ~ 26 AWG
Hand, Manual
-
-
image
-
UW2
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
32.65000
-
10
UW
Active
Unwrap
20 ~ 26 AWG
Hand, Manual
-
Left and Right Handed Unwrapping
image
-
UWD93-93
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 24 - 32 AWG
-
-
32.65000
-
10
UW
Active
Unwrap
24 ~ 32 AWG
Hand, Manual
-
Left and Right Handed Unwrapping
image
UW4
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
36.30000
-
10
UW
Active
Unwrap
20 ~ 26 AWG
Hand, Manual
-
Left Handed Unwrapping, Spring Loaded
image
-
UW5
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
36.30000
-
10
UW
Active
Unwrap
20 ~ 26 AWG
Hand, Manual
-
Left and Right Handed Unwrapping, Sleeved, Spring Loaded
image
-
UD-2224
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
37.50000
-
1
UD
Active
Unwrap
20 ~ 26 AWG
Hand, Manual
-
Insulated Handle, Sleeved, Spring Loaded
image
WSU-24M
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 24 AWG
-
-
45.75000
-
10
WSU
Active
Strip, Unwrap, Wrap
24 AWG
Hand, Manual
-
Modified Wrapping
image
WSU-26M
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 26 AWG
-
-
45.75000
-
10
WSU
Active
Strip, Unwrap, Wrap
26 AWG
Hand, Manual
-
Modified Wrapping
image
-
UW2832C
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 28 - 32 AWG
-
-
50.80000
-
1
UW
Active
Unwrap
28 ~ 32 AWG
Hand, Manual
-
Left and Right Handed Unwrapping
image
HW-224
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 22 - 24 AWG
-
-
67.75000
-
1
HW
Active
Wrap
22 ~ 24 AWG
Hand, Manual
-
Regular Wrapping
image
HW-20
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 AWG
-
-
67.75000
-
1
HW
Active
Wrap
20 AWG
Hand, Manual
-
Regular Wrapping
image
HW-26
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 26 AWG
-
-
67.75000
-
1
HW
Active
Wrap
26 AWG
Hand, Manual
-
Regular Wrapping
image
HW-30
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 30 AWG
-
-
70.15000
-
1
HW
Active
Wrap
30 AWG
Hand, Manual
-
Modified Wrapping
image
HW-UW-18-19
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 18 - 19 AWG
-
-
82.10000
-
12
HW
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 19 AWG
Hand, Manual
-
Aluminum Body, Regular Wrapping
image
HW-UW-20
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
82.10000
-
1
HW
Active
Unwrap, Wrap
20 ~ 26 AWG Unwrapping, 20 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Aluminum Body, Regular Wrapping
image
HW-UW-224-1
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
82.10000
-
12
HW
Active
Unwrap, Wrap
20 ~ 26 AWG Unwrapping, 22 ~ 24 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Aluminum Body, Regular Wrapping
image
HW-UW-2426
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
82.10000
-
10
HW
Active
Unwrap, Wrap
20 ~ 26 AWG Unwrapping, 24 ~ 26 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Aluminum Body, Regular Wrapping
image
-
WDUD-2224
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
84.85000
-
10
WDUD
Active
Unwrap, Wrap
20 ~ 26 AWG Unwrapping, 22 ~ 24 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Regular Wrapping
P160-1B
Vector Electronics
WIRE WRAP HAND TOOL
-
-
87.07000
-
1
-
Active
Unwrap
-
Hand, Manual
-
Includes Bit
image
WDUD-26DS
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 20 - 26 AWG
-
-
88.60000
-
1
WDUD
Active
Unwrap, Wrap
20 ~ 26 AWG Unwrapping, 26 AWG Wrapping
Hand, Manual
-
Insulated Handle, Regular Wrapping
image
-
WDI-2426
Jonard Tools
WIRE WRAP HAND TOOL 24 - 26 AWG
-
-
96.75000
-
1
WDI
Active
Wrap
24 ~ 26 AWG
Hand, Manual
-
Sleeved
image
G100/R3278FL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG
-
-
154.60000
-
6
G100
Active
Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Manual
-
Aluminum Body, Flashlight, Includes Batteries, Insulated Wrapping
image
G100/R3394CT
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 20 - 26 AWG
-
-
175.00000
-
6
G100
Active
Unwrap
20 ~ 26 AWG
Gun, Manual
-
Aluminum Body
image
PTX
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG
-
-
213.00000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
-
image
PTXFL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG
-
-
229.90000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Flashlight
image
PTX-1FL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG ELECT
-
-
274.20000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Electric
-
Includes Flashlight
image
PTX-1BFFL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG ELECT
-
-
282.90000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Electric
-
Includes Flashlight, Spring Loaded
image
PTX-2
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG ELECT
-
-
331.50000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Electric
-
-
image
PTX-2FL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG ELECT
-
-
349.00000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Electric
-
Includes Flashlight
image
PTX-2BFFL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG ELECT
-
-
359.85000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Electric
-
Includes Flashlight, Spring Loaded
image
PTX-KIT1FL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG W/BAT
-
-
366.35000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Batteries, Charger, Flashlight
image
WWK-1
Jonard Tools
WIRE WRAP KIT GUN 22 - 24 AWG
-
-
379.05000
-
1
-
Active
Strip, Unwrap, Wrap
22 ~ 24 AWG
Gun, Manual
-
Bit, Hand Tool, Pouch, Sleeve, Stripper
image
WWK-1INS
Jonard Tools
WIRE WRAP KIT GUN 22 - 24 AWG
-
-
395.15000
-
1
WWK
Active
Strip, Unwrap, Wrap
22 ~ 24 AWG
Gun, Manual
-
Includes Bit, Insulated Handle, Pouch, Sleeves, Unwrap Tool
image
WWK-CO
Jonard Tools
WIRE WRAP KIT GUN 22~24 AWG
-
-
395.15000
-
1
WWK
Active
Unwrap, Wrap
22 ~ 24 AWG
Gun, Manual
-
Includes Bit, Insulated Handle, Pick, Pouch, Sleeves, Unwrap Tool
image
PTX-KIT2
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG W/BAT
-
-
401.85000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Batteries, Charger
image
PTX-KIT2FL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG W/BAT
-
-
419.15000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Batteries, Charger, Flashlight
image
PTX-KIT1DHFL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG W/BAT
-
-
532.90000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Batteries, Bit, Charger, Flashlight, Pouch
image
PTX-KIT2DH
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG W/BAT
-
-
555.15000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Batteries, Bit, Charger
image
PTX-KIT2DHFL
Jonard Tools
WIRE WRAP GUN 18 - 32 AWG W/BAT
-
-
573.00000
-
1
PTX
Active
Unwrap, Wrap
18 ~ 32 AWG
Gun, Battery
-
Includes Batteries, Bit, Charger, Flashlight, Pouch
image
P184-1
Vector Electronics
WIRE WRAP HAND TOOL 28AWG
-
-
Call
-
1
Slit-N-Wrap®
Obsolete
Strip, Wrap
28 AWG
Hand, Manual
-
Includes Wire
P180-1
Vector Electronics
TOOL MANL SLIT-N-WRAP M6282C3.51
-
-
Call
-
1
Slit-N-Wrap®
Obsolete
Strip, Wrap
28 AWG
Hand, Manual
-
-

مقایسه