یافته‌ها: 41سازنده

وضعیت قطعه


مقایسه
تصویر (عکس)
راهنما
شماره قطعه
شماره قطعه سازنده
سازنده
توضیح
مقدار موجود
انبار کارخانه
قیمت واحد (دلار)
تعداد
حداقل تعداد
سری ساخت
وضعیت قطعه
image
750341455
Wurth Electronics Midcom
INDUCTOR PWR O2 MICRO 300UH SMD
410
-
2.88000
-
410
MID-DC16US
Active
image
750341455
Wurth Electronics Midcom
INDUCTOR PWR O2 MICRO 300UH SMD
597
-
3.96000
-
1
MID-DC16US
Active
image
750341455
Wurth Electronics Midcom
INDUCTOR PWR O2 MICRO 300UH SMD
597
-
Calculate
-
1
MID-DC16US
Active
PE-64552NL
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
1.32720
-
1200
-
Active
PE-65457NLT
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
1.93750
-
1500
-
Active
PE-6292
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
3.67351
-
450
-
Active
-
PE-64972NL
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
3.73550
-
440
-
Active
PE-65793
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
5.03150
-
300
-
Active
PE-65793T
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
5.26350
-
300
-
Active
PE-65795T
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
300
-
Obsolete
PE-65798T
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
300
-
Obsolete
PE-65799T
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
300
-
Obsolete
PE-68011T
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
300
-
Obsolete
PE-68025T
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
250
-
Obsolete
PE-68026T
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
250
-
Obsolete
PE-68027T
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
250
-
Obsolete
PE-68515LT
Pulse Electronics Corporation
MODULE (SINGLE 1:1)
-
-
Call
-
480
-
Obsolete
PE-68515T
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
320
-
Obsolete
PE-68517LT
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
480
-
Obsolete
PE-68517T
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
480
-
Obsolete
image
PE-68678T
Pulse Electronics Corporation
T1/E1 TRANSFORMER,DUAL BH
-
-
Call
-
-
-
Active
PE-68828T
Pulse Electronics Corporation
T1/E1 TRANSFORMER,DUAL AN
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
PE-68874T
Pulse Electronics Corporation
T1/E1 TRANSFORMER,DUAL AN
-
-
Call
-
500
-
Obsolete
-
PE-65108NL
Pulse Electronics Corporation
INDUCTOR
-
-
Call
-
-
-
Active
PE-61015
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
320
-
Obsolete
PE-61017
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
320
-
Obsolete
PE-61018
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
320
-
Obsolete
PE-63387
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
120
-
Obsolete
-
PE-65795
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
300
-
Obsolete
PE-65798
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
320
-
Obsolete
PE-65799
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
320
-
Obsolete
PE-68011
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
180
-
Obsolete
PE-68025
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
240
-
Obsolete
PE-68027
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
240
-
Obsolete
PE-68515
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
200
-
Obsolete
PE-68517
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
400
-
Obsolete
PE-68517L
Pulse Electronics Corporation
MODULE
-
-
Call
-
460
-
Obsolete
-
PE-68617
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER UPO
-
-
Call
-
-
-
Active
PE-68628
Pulse Electronics Corporation
TRANSFORMER
-
-
Call
-
275
-
Obsolete
PE-68828
Pulse Electronics Corporation
T1/E1 TRANSFORMER,DUAL AN
-
-
Call
-
300
-
Obsolete
PE-68874
Pulse Electronics Corporation
T1/E1 TRANSFORMER,DUAL AN
-
-
Call
-
300
-
Obsolete

مقایسه